Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4344/UBND-VX củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 4344/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Ngày ban hành: 07/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4344/UBND-VX
V/v củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn Thành phố

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi:

- Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố;
- Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh Thành phố, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

 

Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về Tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, trong những năm qua thành phố Hà Nội đã chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, giúp cho hàng ngàn hộ có vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.

Tính đến 30/4/2012, với các chương trình tín dụng, chủ yếu là cho vay hộ nghèo, giải quyết việc làm, học sinh sinh viên, tổng dư nợ đạt 3.785 tỷ đồng, tăng 220 tỷ đồng so với cuối năm 2011, tỷ lệ tăng 6,5%; nợ quá hạn chiếm 0,49% trên tổng dư nợ (toàn hệ thống NHCSXH là 1,35%). Trong quá trình triển khai đa số các quận, huyện thực hiện tốt chính sách tín dụng, vốn giải ngân kịp thời, một số huyện không có nợ quá hạn, điển hình như: Phúc Thọ, Gia Lâm, Hoàng Mai, Thanh Oai. Tuy nhiên, còn một số huyện để nợ quá hạn ủy thác thông qua các Hội, đoàn thể còn cao, ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn (Chương Mỹ, Sóc Sơn, Thạch Thất, Mỹ Đức); nguyên nhân do chính quyền, các hội, đoàn thể cấp xã chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn tín dụng chính sách, chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và Vay vốn còn yếu, hộ vay sử dụng vốn không đúng mục đích, ý thức trả nợ kém.

Trong thời gian tới, nhằm tăng cường hoạt động, nâng cao hiệu quả, chất lượng tín dụng chính sách, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, UBND Thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã, các Hội, đoàn thể nhận ủy thác, Chi nhánh NHCSXH Thành phố cần quan tâm thực hiện một số nội dung sau:

1. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng và Nhà nước về Tín dụng đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác, giúp nhân dân hiểu và thực hiện đúng quy định.

- Đối với những huyện có nợ quá hạn cao cần thành lập Ban Chỉ đạo nâng cao chất lượng tín dụng chính sách trên địa bàn huyện (thành phần gồm đại diện UBND, Hội, đoàn thể nhận ủy thác, NHCSXH và một số ngành chức năng); chỉ đạo các cơ quan chức năng tham gia hỗ trợ trong việc xử lý các khoản nợ quá hạn.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn làm tốt công tác bình xét, xác nhận, phê duyệt các đối tượng đủ điều kiện vay vốn, đảm bảo đúng đối tượng, đúng chính sách của nhà nước, phục vụ nhân dân hiệu quả; kịp thời nắm bắt tình hình vốn vay tại xã, xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh; những xã có nợ quá hạn cao phải thành lập Tổ Thu nợ (thành phần gồm Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND xã, các Hội, đoàn thể nhận ủy thác, Công an xã, Trưởng thôn, cán bộ ngân hàng chính sách xã hội); Tổ Thu nợ có nhiệm vụ triển khai đảm bảo tốt công tác thu nợ quá hạn.

2. Các Hội, đoàn thể nhận ủy thác:

- Thực hiện tốt các nội dung đã ký kết với NHCSXH, chỉ đạo thực hiện tốt việc bình xét đối tượng cho vay, giám sát việc sử dụng vốn vay và đôn đốc thu hồi nợ theo quy định; tham mưu với Cấp ủy, chính quyền địa phương có biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng tại cơ sở; phối hợp với NHCSXH khắc phục những tồn tại trong công tác ủy thác, đặc biệt trong việc củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV, Điểm giao dịch và làm tốt việc xử lý, thu hồi nợ quá hạn.

3. Chi nhánh NHCSXH Thành phố:

- Tiếp tục tham mưu với Cấp ủy, Chính quyền các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn cấp trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chính sách tín dụng ưu đãi; tăng cường phối hợp với các Hội, đoàn thể cấp xã, nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác, tạo thuận lợi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn; làm tốt công tác xử lý nợ theo quy định.

Nhận được công văn này, UBND các quận, huyện, thị xã; các hội, đoàn thể làm dịch vụ ủy thác, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố và các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc NHCSXH; (để báo cáo)
- TT: Thành ủy; HĐND: (để báo cáo)
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Đ/c PCT Nguyễn Huy Tưởng;
- Thành viên BĐD HĐQT TP;
- PVP Đỗ Đình Hồng;
- VX, KT, TH;
- Lưu: VT, Sơn(VX) (3b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4344/UBND-VX củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.174
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.41.66