Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2287/NHCS-TDSV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Chính sách Xã hội Người ký: Nguyễn Văn Lý
Ngày ban hành: 16/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH
XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2287/NHCS-TDSV
V/v hướng dẫn thực hiện một số điểm theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại thông báo số 231/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

Giám đốc Sở Giao dịch, chi nhánh
Ngân hàng chính sách xã hội các tỉnh, thành phố.

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại công văn số 231/TB-VPCP ngày 31/8/2010 của Văn phòng Chính phủ về việc Thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp về Chương trình tín dụng đối với học sinh, sinh viên, Tổng Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) yêu cầu Giám đốc Sở giao dịch, chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nội dung sau:

1. Điều chỉnh việc thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính nêu tại Khoản 3, Điều 2 của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên của Thủ tướng Chính phủ theo quy định như sau:

a. Thực hiện chỉ cho vay một lần với thời gian học được vay vốn tối đa không quá 12 tháng. Mức cho vay cụ thể căn cứ vào thời hạn HSSV theo học tại trường, mức thu học phí của từng trường, sinh hoạt phí và nhu cầu vay vốn của người vay, nhưng không vượt quá số tiền quy định cho vay tối đa đối với mỗi học sinh, sinh viên (mức cho vay tối đa hiện nay là 860.000 đồng/tháng/HSSV). NHCSXH nơi cho vay và người vay có thể thỏa thuận phát tiền vay một lần cho cả năm học hoặc theo kỳ học. Người vay phải trả nợ gốc và lãi tiền vay ngay sau khi học sinh, sinh viên có việc làm, có thu nhập nhưng không quá 12 tháng kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học.

b. Đối với những HSSV thuộc đối tượng quy định tại Khoản 3, Điều 2 của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ trước đây đã giải ngân cho vay bằng hoặc lớn hơn mức quy định tại điểm a nêu trên thì chấm dứt việc giải ngân và tiến hành thỏa thuận định kỳ hạn trả nợ. Giám đốc Sở Giao dịch, chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố chỉ đạo các bộ phận rà soát lại các khoản đã giải ngân trước đây để tiến hành điều chỉnh theo hướng dẫn tại văn bản này.

2. Về việc thu lãi tiền vay đối với chương trình tín dụng HSSV: Các trường hợp hộ vay có điều kiện và tự nguyện đề nghị trả lãi trong thời gian HSSV đang theo học, Ngân hàng nơi cho vay thực hiện thu theo đề nghị của người vay. Việc hạch toán thu lãi, chi trả phí ủy thác, hoa hồng đối với Chương trình tín dụng HSSV thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 1293/NHCS-KT ngày 13 tháng 5 năm 2008 của Tổng giám đốc NHCSXH.

NHCSXH khuyến khích người vay trả nợ trước hạn bằng việc thực hiện giảm lãi cho vay đối với trường hợp trả nợ trước hạn, việc giảm lãi được thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 186/NHCS-KT ngày 23 tháng 01 năm 2008 của Tổng giám đốc NHCSXH.

Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký, yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện. Các nội dung khác không nêu tại văn bản này chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố thực hiện theo văn bản số 2162A/NHCS-TD ngày 02 tháng 10 năm 2007 của Tổng giám đốc NHCSXH về hướng dẫn thực hiện cho vay đối với HSSV theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hiện hành có liên quan của Tổng giám đốc NHCSXH.

Quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc phản ánh về Hội sở chính NHCSXH xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Chủ tịch HĐQT NHCSXH (để b/c);
- Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc NHCSXH;
- BĐD HĐQT NHCSXH các tỉnh, TP (để p/h chỉ đạo);
- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ LĐ-TB và XH (để p/h);
- Trung ương các tổ chức chính trị - xã hội (để p/hợp);
- Trung tâm đào tạo, Trung tâm CNTT; (Truyền Fastnet)
- Website NHCSXH;
- Lưu VT, Ban TDSV.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2287/NHCS-TDSV ngày 16/09/2010 hướng dẫn ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại Thông báo 231/TB-VPCP do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.338

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!