Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1511/NHNN-TTGSNH phát triển mạng lưới của tổ chức tín dụng năm 2011 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 1511/NHNN-TTGSNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Dương Quốc Anh
Ngày ban hành: 25/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1511/NHNN-TTGSNH
V/v phát triển mạng lưới của TCTD năm 2011

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh, thành phố
- Các tổ chức tín dụng

 

Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang nghiên cứu ban hành Thông tư hướng dẫn việc phát triển mạng lưới hoạt động của các tổ chức tín dụng (TCTD) theo quy định của Luật Các TCTD năm 2010. Trong thời gian quy định này chưa được ban hành, để đảm bảo việc mở rộng mạng lưới của các TCTD hiệu quả, phù hợp với khả năng quản trị điều hành, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội hiện nay và phù hợp với quy định của Luật Các TCTD năm 2010, Thống đốc NHNN hướng dẫn việc mở rộng mạng lưới của các TCTD năm 2011 như sau:

I. VỀ LOẠI HÌNH ĐƠN VỊ THUỘC MẠNG LƯỚI CỦA CÁC TCTD:

Tạm thời NHNN chỉ xem xét đề nghị mở chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp của TCTD theo quy định tại Điều 30 Luật Các TCTD năm 2010.

II. VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC MỞ CHI NHÁNH:

1. Đối với các ngân hàng thương mại (NHTM):

1.1. Thủ tục, hồ sơ:

Theo quy định tại Quyết định số 13/2008/QĐ-NHNN ngày 29/4/2008 của Thống đốc NHNN ban hành Quy định về mạng lưới hoạt động của các NHTM (Quyết định 13).

1.2. Điều kiện:

a. Các điều kiện mở chi nhánh:

- Các điều kiện mở chi nhánh theo quy định tại Quyết định 13;

- Chỉ xem xét đề nghị mở chi nhánh đối với các NHTM đã đảm bảo mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định số 141/2006/NĐ-CP ngày 22/11/2006 của Chính phủ về ban hành danh mục mức vốn pháp định của các TCTD (Nghị định 141) và Nghị định số 10/2011/NĐ-CP ngày 26/01/2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 141 (Nghị định 10).

b. Điều kiện khai trương hoạt động chi nhánh:

- Đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Quyết định 13 về khai trương hoạt động;

- Có giấy tờ chứng minh việc sở hữu hoặc sử dụng hợp pháp trụ sở chi nhánh;

- Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương với chức danh Giám đốc chi nhánh theo quy định của NHTM (nếu có) đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 50 Luật Các TCTD năm 2010;

- Có văn bản cam kết việc mở thêm chi nhánh không gây xáo trộn thị trường lãi suất trên địa bàn tỉnh, thành phố nơi ngân hàng mở chi nhánh.

1.3. Mỗi lần NHTM chỉ được tiến hành làm thủ tục khai trương tối đa 02 chi nhánh (ngoại trừ chi nhánh ở nước ngoài) trong số các chi nhánh đã được chấp thuận và chỉ khai trương sau khi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh có văn bản xác nhận đã đủ điều kiện khai trương hoạt động theo quy định tại Điểm b trên đây.

1.4. Trước khi tiến hành làm thủ tục khai trương các chi nhánh tiếp theo, NHTM phải có văn bản báo cáo NHNN (qua Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng) việc hoàn tất các vấn đề liên quan đến khai trương chi nhánh trước đó và kế hoạch dự kiến khai trương các chi nhánh tiếp theo, đính kèm công văn xác nhận của NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố nơi đặt trụ sở chi nhánh nêu tại Điểm 1.3 trên đây.

2. Đối với các TCTD phi ngân hàng, Tổ chức tài chính quy mô nhỏ, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương:

- Chỉ xem xét đề nghị mở chi nhánh đối với các TCTD đã đảm bảo mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 141 và Nghị định 10.

- Việc mở chi nhánh tiếp tục thực hiện theo quy định tại các văn bản sau:

+ Quyết định 01/2008/QĐ-NHNN ngày 09/1/2008 của Thống đốc NHNN ban hành quy định về việc mở và chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng phi ngân hàng (Quyết định 01);

+ Thông tư số 08/2009/TT-NHNN ngày 28/4/2009 của Thống đốc NHNN hướng dẫn về mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ (Thông tư 08);

+ Quyết định số 24/2006/QĐ-NHNN ngày 06/6/2006 của Thống đốc NHNN ban hành quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ TDND; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch Quỹ TDND; thanh lý Quỹ TDND dưới sự giám sát của NHNN (Quyết định 24) và Quyết định số 26/2008/QĐ-NHNN ngày 09/9/2008 của Thống đốc NHNN ban hành về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế cấp, thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động Quỹ TDND; mở, chấm dứt hoạt động sở giao dịch, chi nhánh, văn phòng đại diện và phòng giao dịch, điểm giao dịch Quỹ TDND; thanh lý Quỹ TDND dưới sự giám sát của NHNN (Quyết định 26).

III. VỀ ĐIỀU KIỆN, THỦ TỤC, HỒ SƠ LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

1. Đối với các NHTM:

- Chỉ xem xét đề nghị thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp đối với các NHTM đã đảm bảo mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 141 và Nghị định 10;

- Việc thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định 13.

2. Đối với các TCTD phi ngân hàng, Quỹ tín dụng nhân dân trung ương:

- Chỉ xem xét đề nghị thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp đối với các TCTD đã đảm bảo mức vốn pháp định theo quy định tại Nghị định 141 và Nghị định 10;

- Việc thành lập văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định 01, Quyết định 24 và Quyết định 26.

Thống đốc NHNN thông báo để NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố và các TCTD biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BLĐ NHNN (để b/cáo);
- Lưu VT, TTGSNH6.

TL. THỐNG ĐỐC
CHÁNH THANH TRA GIÁM SÁT NGÂN HÀNG
Dương Quốc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1511/NHNN-TTGSNH phát triển mạng lưới của tổ chức tín dụng năm 2011 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.878
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.176.251