Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 9628/TCHQ-QLRR năm 2014 hướng dẫn thực hiện công văn 12485/BTC-TCT về quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 9628/TCHQ-QLRR Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 01/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Đối tượng bị áp dụng kiểm tra thực tế 100%

Nhằm làm rõ hơn các đối tượng bị áp dụng chế độ kiểm tra thực tế hàng hóa, ngày 01/8 vừa qua Tổng cục HQ đã có Công văn 9628/TCHQ-QLRR để xác định DN bị kiểm tra theo 1 trong 3 diện:

- Là DN mới thành lập 24 tháng trở xuống, tính theo ngày cấp ĐKKD lần đầu; không trực tiếp SX hàng XK, có quy mô kinh doanh bình quân năm cao gấp 5 lần trở lên so với vốn chủ sở hữu; không có cơ sở vật chất là nhà máy, xưởng SX, kho hàng... hoặc cơ sở vật chất không tương ứng với sản phẩm XK;

- Là DN nhận thanh toán từ tài khoản vãng lai của người mua nước ngoài mở tại NHTM Việt Nam, xuất khẩu hàng hóa thuộc loại có rủi ro do Cục HQ công bố;

- Là DN có rủi ro cao về thuế, hải quan theo kết quả phân tích của Cục HQ tỉnh, thành phố.

Đối với DN lần đầu XK tại Chi cục thì thực hiện chuyển luồng (đối với luồng 2) hoặc áp dụng biện pháp can thiệp đột xuất (đối với luồng 1) để kiểm tra 100% hàng XK.

Xem thêm quy định về kiểm tra thực tế hàng hóa tại Công văn 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 9628/TCHQ-QLRR
V/v hướng dẫn thực hiện công văn 12485/BTC-TCT của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Để xử lý vướng mắc trong việc thực hiện điểm 1 công văn số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính về việc xác định đối tượng doanh nghiệp áp dụng biện pháp kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu nhằm phát hiện, ngăn ngừa gian lận trong hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa xuất khẩu; trong khi chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Hải quan tạm thời hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố như sau:

1. Về xây dựng danh sách doanh nghiệp phải áp dụng biện pháp kiểm tra thực tế hàng hóa:

a) Trên cơ sở danh sách doanh nghiệp thực hiện xuất khẩu hàng hóa tại các cửa khẩu biên giới đất liền thuộc địa bàn quản lý của đơn vị, các Cục Hải quan tỉnh, thành phố lập danh sách doanh nghiệp có rủi ro cao về xuất khẩu nhằm gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng, bao gồm các doanh nghiệp thuộc một trong ba nhóm sau:

(i) Là doanh nghiệp thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí:

- Có thời gian thành lập từ 24 tháng trở xuống tính đến ngày xác lập danh sách, căn cứ vào thông tin “Ngày cấp đăng ký kinh doanh lần đầu” tại hồ sơ doanh nghiệp trên Hệ thống Quản lý rủi ro;

- Không trực tiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu; và có quy mô kinh doanh bình quân năm cao gấp 5 lần trở lên so với vốn chủ sở hữu, căn cứ vào văn bản xác nhận của Cơ quan Thuế trực tiếp quản lý doanh nghiệp;

- Không có cơ sở vật chất là nhà máy, xưởng sản xuất, căn cứ vào thông tin cam kết về cơ sở sản xuất, theo mẫu số 18/CSSX-SXXK/2013 quy định tại Phụ lục III Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, và kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất, đã được cập nhật vào hồ sơ doanh nghiệp trên Hệ thống Quản lý rủi ro; Không có cơ sở vật chất là kho hàng, căn cứ vào “thông tin kho chứa hàng” được thu thập và cập nhật vào hồ sơ doanh nghiệp trên Hệ thống Quản lý rủi ro; Không có cơ sở vật chất là phương tiện vận tải, hệ thống cửa hàng, căn cứ vào thông tin do Cục Hải quan trực tiếp tổ chức thu thập; hoặc

- Cơ sở vật chất không tương ứng với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu, căn cứ vào kết quả kiểm tra cơ sở sản xuất của doanh nghiệp, đã được thu thập và cập nhật vào hồ sơ doanh nghiệp trên Hệ thống Quản lý rủi ro.

(ii) Là doanh nghiệp thỏa mãn đầy đủ các tiêu chí:

- Nhận thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu từ tài khoản vãng lai của người mua nước ngoài mở tại ngân hàng thương mại Việt Nam, căn cứ thông tin giao dịch thanh toán tại văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại cung cấp dịch vụ thanh toán cho doanh nghiệp;

- Hàng hóa xuất khẩu thuộc loại có rủi ro, do Cục Hải quan tự xây dựng theo các nguyên tắc và phương pháp quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 21 Thông tư 175/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính.

(iii) Doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, hải quan, theo kết quả phân tích của Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

b) Đối với các doanh nghiệp lần đầu xuất khẩu hàng hóa tại Chi cục Hải quan thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan, ngay sau khi doanh nghiệp hoàn thành thủ tục hải quan của tờ khai hải quan xuất khẩu đầu tiên, Cục Hải quan phải tổ chức thu thập, cập nhật đầy đủ thông tin vào hệ thống thông tin quản lý rủi ro (Mục hồ sơ doanh nghiệp); đánh giá, xem xét bổ sung vào danh sách doanh nghiệp rủi ro cao, theo hướng dẫn tại điểm a trên đây.

2. Thiết lập tiêu chí và áp dụng biện pháp kiểm tra:

a) Căn cứ danh sách doanh nghiệp rủi ro (tại điểm a nêu trên), các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thiết lập tiêu chí phân luồng kiểm tra trên hệ thống VCIS theo quy định tại điểm 2.1 công văn số 12485/BTC-TCT.

b) Trường hợp lô hàng xuất khẩu của doanh nghiệp lần đầu xuất khẩu tại Chi cục Hải quan được hệ thống phân Luồng 1 hoặc Luồng 2, Chi cục Hải quan thực hiện chuyển luồng (đối với Luồng 2) hoặc áp dụng biện pháp can thiệp đột xuất (đối với Luồng 1) để kiểm tra 100% hàng hóa xuất khẩu theo quy định hiện hành.

3. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố sau khi lập danh sách hoặc bổ sung danh sách doanh nghiệp rủi ro cao (nêu trên) có trách nhiệm gửi về Tổng cục Hải quan (Ban Quản lý rủi ro hải quan) để tổng hợp, chia sẻ cho các đơn vị liên quan trong toàn ngành.

Thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ Nguyễn Thị An Giang, Ban Quản lý rủi ro hải quan, điện thoại: 0439.440.833, máy lẻ: 9627; fax: 0439.440.644; thư điện tử: quanlytuanthu@customs.gov.vn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục trưởng (để biết);
- Các đơn vị: GSQL, TXNK, KTSTQ, Thanh tra TCHQ (để biết và p/hợp);
- Lưu: VT, QLRR (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 9628/TCHQ-QLRR năm 2014 hướng dẫn thực hiện công văn 12485/BTC-TCT về quản lý thuế, hải quan liên quan đến hoàn thuế giá trị gia tăng hàng hóa xuất khẩu qua biên giới đất liền do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.089

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108