Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 907/TTCP-KHTH năm 2020 về thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP do Thanh tra Chính phủ ban hành

Số hiệu: 907/TTCP-KHTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thanh tra Chính phủ Người ký: Đặng Công Huẩn
Ngày ban hành: 12/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THANH TRA CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 907/TTCP-KHTH
V/v thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trong bối cảnh chung đại dịch Covid-19 ảnh hưởng và gây thiệt hại đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội trên cả nước, nhất là hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đảng và Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện nhiệm vụ, giải pháp để hỗ trợ, tháo g khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có nhiều biện pháp nhằm phục hồi hoạt động của doanh nghiệp. Ngày 29/5/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 84/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Để thực hiện có hiệu quả các chủ trương, biện pháp nêu trong Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung liên quan đến công tác thanh tra, kiểm tra như sau:

1. Về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan thanh tra, cơ quan được giao chức năng thanh tra chuyên ngành tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 30/6/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ v các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2020 nhằm hạn chế, giảm bớt các cuộc thanh tra, kiểm tra chưa thật sự cần thiết trong thời kỳ diễn ra dịch bệnh; không thanh tra ngoài kế hoạch, kể cả thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành; chuyển phương pháp tiền kiểm tra sang hậu kiểm tra. Đối với những cuộc đã kết thúc thanh tra, kiểm tra trực tiếp, cần khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

b) Về thanh tra hành chính

- Đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch, có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhưng chưa triển khai thì tạm dừng việc thanh tra; chỉ thực hiện việc thanh tra trong trường hợp đặc biệt được cấp có thẩm quyền giao hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng, cụ thể.

- Đối với các cuộc thanh tra theo kế hoạch, có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang được triển khai cần khẩn trương rà soát về phạm vi, thời hạn, đối tượng, nội dung, thời kỳ thanh tra để đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, gọn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc điều chỉnh (nếu có); đồng thời tập trung chỉ đạo để sớm kết thúc thanh tra trực tiếp tại đơn vị; các cuộc thanh tra đã kết thúc thanh tra trực tiếp cần khẩn trương ban hành kết luận, tham mưu đề xuất hướng xử lý kết quả thanh tra theo quy định của pháp luật.

c) Về thanh tra chuyên ngành

Đối với các cuộc thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch năm 2020, cần xem xét kỹ tính chất, mức độ và phạm vi ảnh hưởng, trường hợp cần thiết phải triển khai thanh tra thì trước khi ban hành quyết định thanh tra phải có ý kiến đồng ý của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ (đối với Thanh tra bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với thanh tra địa phương).

2. Về Định hướng chương trình thanh tra năm 2021

Ngày 01/6/2020, Thanh tra Chính phủ có Công văn số 821/TTCP-KHTH yêu cầu Thanh tra Bộ, cơ quan ngang bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất Định hướng chương trình thanh tra năm 2021. Thanh tra Chính phủ đề nghị bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan thanh tra bám sát chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trên các lĩnh vực, nhất là về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong và sau quá trình diễn ra đại dịch Covid-19... và đặc biệt, năm 2021 là năm đất nước diễn ra nhiều sự kiện trọng đại, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để tham mưu đề xuất xây dựng Định hướng chương trình thanh tra 2021 đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng yêu cầu.

3. Trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên nếu có vướng mắc thì báo cáo Thanh tra Chính phủ để được hướng dẫn, xử lý. Các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan thanh tra báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên trong Báo cáo tổng kết công tác thanh tra năm 2020, gửi về Thanh tra Chính phủ để tổng hợp báo cáo Chính phủ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó TTgCP Trương Hòa Bình (để b/c);
- Tổng Thanh tra CP (để b/c);
- Các Phó Tổng TTCP;
- Thanh tra các bộ, ngành TW;
- Thanh tra các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ I (VPCP);
- Cục I, II, III, IV; Vụ I, II, III;
- Lưu: VT, Vụ KH-TH.

KT. TỔNG THANH TRA
PHÓ TỔNG THANH TRA
Đặng Công Huẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 907/TTCP-KHTH ngày 12/06/2020 về thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP do Thanh tra Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


769

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.205.167.104