Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7558/NHNN-TD năm 2013 giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với tổ chức tín dụng và khách hàng liên quan đến điều kiện và thủ tục tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Số hiệu: 7558/NHNN-TD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến
Ngày ban hành: 14/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 7558/NHNN-TD
V/v một số giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với TCTD và khách hàng liên quan đến điều kiện và thủ tục tín dụng

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các tổ chức tín dụng;
- Các chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về những giải pháp điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu và Chỉ thị số 03/CT-NHNN ngày 18/7/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu các tổ chức tín dụng, các chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi là tổ chức tín dụng) xem xét thực hiện một số giải pháp tháo gỡ khó khăn liên quan đến điều kiện và thủ tục tín dụng như sau:

1. Đối với khách hàng gặp khó khăn mà có nhiều TCTD cùng thực hiện đầu tư vốn: Yêu cầu các TCTD phối hợp chặt chẽ với nhau và cùng làm việc với khách hàng để thống nhất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng và đảm bảo hài hòa về lợi ích giữa các TCTD.

2. Đối với các khoản nợ đến hạn mà khách hàng gặp khó khăn trong việc trả nợ, các TCTD căn cứ khả năng tài chính của mình để xem xét và quyết định xử lý cho từng trường hợp cụ thể theo các biện pháp: (i) Miễn, giảm lãi vốn vay; (ii) Không thu lãi quá hạn; (iii) Ưu tiên thu nợ gốc trước, thu nợ lãi sau, trường hợp khách hàng đã trả xong nợ gốc, chưa trả hết nợ lãi thì TCTD thỏa thuận thống nhất với khách hàng để có kế hoạch thu dần.

3. Đối với các khoản nợ thuộc đối tượng đầu tư trung hạn, dài hạn nhưng TCTD đã cho vay ngắn hạn thì tiến hành rà soát lại và xử lý trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành theo nguyên tắc:

- Những khoản vay mà TCTD xem xét đánh giá dự án, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, đáp ứng đủ điều kiện cho vay để vay trung, dài hạn thì TCTD yêu cầu khách hàng bổ sung hồ sơ, các giấy tờ, tài liệu cần thiết để xem xét thực hiện cơ cấu khoản vay này sang khoản vay trung, dài hạn đảm bảo thời hạn cho vay phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng vay.

- Những khoản vay mà TCTD xem xét đánh giá dự án, phương án sản xuất kinh doanh không có hiệu quả, không đủ điều kiện cho vay để vay trung, dài hạn thì TCTD phải tích cực thu hồi nợ khi đến hạn.

4. Đối với những tài sản mà TCTD đã xiết nợ hoặc được gán nợ, các TCTD thực hiện ngay việc phát mại tài sản để thu hồi nợ. Trường hợp tài sản là bất động sản, bất động sản hình thành trong tương lai mà các TCTD dự kiến chắc chắn có phương án (trong vòng tối đa 03 năm) sẽ sử dụng làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc hoặc cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho các hoạt động nghiệp vụ của TCTD; đồng thời, đáp ứng được tỷ lệ mua, đầu tư vào tài sản cố định theo quy định tại Điều 140 Luật các TCTD thì TCTD lập phương án báo cáo NHNN (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) để theo dõi và được hướng dẫn xử lý giảm dư nợ vay.

5. Về việc cho vay mới: Các TCTD phải nâng cao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thẩm định hiệu quả, khả năng hoàn vốn của dự án. Trường hợp dự án, phương án tính toán có hiệu quả, đảm bảo thu hồi được nợ, nếu gặp khó khăn về vấn đề nợ cũ thì cho phép các TCTD không xem xét các điều kiện về các khoản nợ cũ khi khách hàng vay vốn mới.

6. Các giải pháp xử lý một số vấn đề cụ thể về điều kiện và thủ tục tín dụng nêu trên được thực hiện đến 31/12/2013.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) TCTD chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn và các quy định của pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Lãnh đạo NHNN (để báo cáo);
- Các Bộ: Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công an (để p/h chỉ đạo);
- Các Vụ: CSTT, TCKT, PC;
- Cơ quan TTGS ngân hàng;
- Lưu: VT, Vụ TD.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Đồng Tiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7558/NHNN-TD năm 2013 giải pháp tháo gỡ khó khăn đối với tổ chức tín dụng và khách hàng liên quan đến điều kiện và thủ tục tín dụng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.073

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.238.146