Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 7152/BGTVT-KHĐT năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế năm 2019 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7152/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Văn Thể
Ngày ban hành: 03/07/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 7152/BGTVT-KHĐT
V/v xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH và kế hoạch cơ cấu lại nn kinh tế năm 2019

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2018

 

Kính gửi:

- Các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Các Vụ, n phòng Bộ, Thanh tra Bộ;
- Trung tâm CNTT;
- Viện Chiến lược và phát triển GTVT;
- Các Tổng công ty, công ty thuộc Bộ.

Thực hiện Chthị s 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản số 4028/BKHĐT-TH ngày 14/6/2018 về Khung hướng dẫn đánh giá giữa k giai đoạn 2016 - 2020 và xây dng kế hoạch năm 2019.

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu Chỉ th s 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, văn bản số 4028/BKHĐT-TH ngày 14/6/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các văn bản có liên quan làm cơ sở đánh giá giữa kthực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2019 theo các nội dung cụ thể sau:

I- Kế hoạch phát triển KT-XH

1. Đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020

Các quan, đơn vị căn cnhiệm vụ được phân công tại Chương trình hành động của BGiao thông vận tải thực hiện Nghquyết Đại hi đi biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 2982/QĐ-BGTVT ngày 22/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vn tải để tiến hành đánh giá. Lưu ý báo cáo cụ th các nội dung sau:

- Đánh giá tổng quát giữa kvề thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm, những kết quả đạt được, các hạn chế yếu kém; các nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra bài bọc kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch.

- Dự báo tình hình trong nước, thế giới và khu vực trong giai đoạn tới ảnh hưởng thế nào đến phát triển ngành, lĩnh vực; dự báo khả năng thực hiện mục tiêu phát triển của Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 và đưa ra giải pháp phấn đấu hoàn thành Kế hoạch.

2. Xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

Các cơ quan, đơn vị căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Khung hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019 theo lĩnh vực được giao quản lý, trong đó lưu ý báo cáo đầy đủ các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện 6 tháng và ước thực hiện cả năm đối với các chỉ tiêu KT-XH có liên quan đã được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết số 48/2017/NQ14 ngày 10/11/2017 và Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 Chính phủ đã trình Quốc hội.

- Căn cứ đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch năm 2018 và mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch năm 2019 quy định tại Chỉ thị số 13 nói trên, xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019.

3. Giao nhiệm vụ báo cáo và chủ trì tổng hợp

a) Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và chiến lược, quy hoạch, đề án

- Đơn vị báo cáo: Các Vụ chức năng, Trung tâm Công nghệ thông tin, các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan.

- Đơn vị chủ trì tổng hợp:

+ Vụ Pháp chế chủ trì tổng hợp kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

+ Văn phòng Bộ chủ trì tổng hợp kế hoạch xây dựng, điều chỉnh các chiến lược, quy hoạch, đề án.

b) Công tác quản lý vn tải và dch vhỗ tr vn tải

- Đơn vị chủ trì tng hợp: Vụ Vận tải.

- Đơn vị báo cáo: Các Vụ Pháp chế, Tài chính, Môi trường; Thanh tra Bộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành, các Tổng công ty, công ty thuộc Bộ và các đơn vị liên quan.

c) Công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông; công tác phòng, chng thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

- Đơn vị chủ trì tổng hợp: Vụ An toàn giao thông.

- Đơn vị báo cáo: Vụ An toàn giao thông, Vụ Vận tải, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục QLXD & cht lượng CTGT, các Cục quản lý chuyên ngành, Tổng cục ĐBVN và đơn vị liên quan.

d) Công tác quản lý đầu tư xây dựng, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông

- Đơn vị chủ trì tổng hợp: Vụ Kế hoạch - Đầu tư.

- Đơn vị báo cáo: Vụ Kế hoạch - Đầu tư, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông và các Vụ Vận tải, Tài chính, Khoa học - Công nghệ; Cục QLXD và chất lượng CTGT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành.

đ) Công tác sắp xếp, đi mới, cổ phần hóa và nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp nhà nước

- Đơn vị chủ trì tổng hợp: Vụ Quản lý doanh nghiệp .

- Đơn vị báo cáo: Các Vụ Tài chính, Tổ chức cán bộ, Kế hoạch - Đầu tư, các Tổng công ty, công ty thuộc Bộ và các đơn vị liên quan.

e) Công tác hợp tác quốc tế

- Đơn vị chtrì tổng hợp: Vụ Hợp tác quốc tế.

- Đơn vị báo cáo: Các Vụ thuộc Bộ, các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đơn vị liên quan.

g) Công tác đào tạo, khoa học, công nghệ và môi trường

- Đơn vị chủ trì tổng hợp: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Khoa học - Công nghệ, Vụ Môi trường.

- Đơn vị báo cáo: Các Vụ thuộc Bộ, các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan.

h) Công tác tổ chức, cán bộ

- Đơn vị chủ trì tổng hợp: Vụ Tổ chức cán bộ.

- Đơn vị báo cáo: Các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan.

i) Công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Đơn vị chủ trì tổng hợp: Thanh tra Bộ.

- Đơn vị báo cáo: Các Vụ thuộc Bộ, các Cục, Tổng cục Đường bộ Việt Nam, các đơn liên quan.

II/ Đánh giá giữa kỳ thực hiện Kế hoạch cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

1. Căn cứ Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ, Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 tiến hành đánh giá giữa kỳ 3 năm đối với các nhiệm vụ ngành, lĩnh vực có liên quan.

Đề cương đánh giá giữa kỳ 3 năm thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 của Bộ GTVT theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại phụ lục đăng tải trên Website của Bộ KH&ĐT (4028_PhulucI_Cocaulainenkinhte.docx).

2. Giao nhiệm vụ báo cáo và chủ trì tổng hợp:

- Vụ Kế hoạch - Đầu tư chủ trì tổng hợp chung báo cáo của Bộ; xây dựng nội dung báo cáo chi tiết tình hình tổ chức thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP, tiếp tục đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, tiếp tục cơ cấu lại đầu tư, trọng tâm là đầu tư công và kết quả thực hiện phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

- Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì xây dựng nội dung báo cáo chi tiết về đổi mới phương thức, nâng cao năng lực, hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước.

- Vụ Quản lý doanh nghiệp chủ trì xây dựng nội dung báo cáo chi tiết về đẩy mạnh cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước.

- Vụ Vận tải chtrì xây dựng báo cáo về tái cơ cấu lĩnh vực vận tải.

Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương xây dựng báo cáo, đảm bảo bám sát mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Báo cáo gửi về Bộ (qua Vụ Kế hoạch - Đầu tư và các Vụ được giao chủ trì tổng hợp) trước ngày 15/7/2018 bằng văn bản và Email theo địa chỉ: tonghop.khdt@mt.gov.vn để tổng hợp. Riêng các nội dung giao các Vụ chủ ttổng hợp, đề nghị Vụ chủ trì gửi Vụ Kế hoạch - Đầu tư trước ngày 20/7/2016.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện đảm bảo tiến độ./.

(Tài liệu hướng dẫn báo cáo và các biểu mẫu báo cáo được đăng tải trên Website của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo liên kết: http://www.mpi.gov.vn/pages/tinbai.aspx?idTin =40073&idcm=131).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- T.tâm CNTT (để đăng trên WEB của Bộ);
- Lưu VT, KHĐT (TH).

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thể

 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 7152/BGTVT-KHĐT năm 2018 về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế năm 2019 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.033

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251