Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6656/BCT-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Lê Danh Vĩnh
Ngày ban hành: 13/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6656/BCT-KH
V/v hướng dẫn cấp phép thực hiện Nghị định 23/2007/NĐ-CP   

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2009

 

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong quá trình xem xét thẩm định hồ sơ cấp phép hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, Bộ Công Thương nhận thấy, mặc dù thủ tục và hồ sơ cấp phép đã được nêu cụ thể tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thi hành Nghị định 23/2007/NĐ-CP và Thông tư sửa đổi số 05/2008/TT-BCT ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Bộ Công Thương, nhưng việc thực hiện vẫn còn chưa thống nhất.

Để thống nhất trong việc lập và thẩm định hồ sơ cấp phép, Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể hồ sơ cấp phép thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động có liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP như sau:

I. TRƯỜNG HỢP LẦN ĐẦU ĐẦU TƯ ĐỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA:

Hồ sơ cấp phép thực hiện theo quy định tại tiết a, khoản 2, phần II, Thông tư số 09/2007/TT-BTM ngày 17 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).

Riêng đối với Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh đề nghị thực hiện theo phụ lục đính kèm công văn này.

II. TRƯỜNG HỢP BỔ SUNG ĐỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG MUA BÁN HÀNG HÓA VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN TRỰC TIẾP ĐẾN MUA BÁN HÀNG HÓA:

1. Thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh để hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa:

Các hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa bao gồm các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối hàng hóa và các hoạt động quy định tại Chương IV, V, VI của Luật Thương mại phải làm thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh/thành phố chịu trách nhiệm cấp Giấy phép kinh doanh để hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Bộ Công Thương (theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 23/2007/NĐ-CP).

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh:

Việc bổ sung mục tiêu hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp mua bán hàng hóa là việc điều chỉnh mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp, hồ sơ bao gồm:

2.1. Hồ sơ thẩm tra dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

2.2. Hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 09/2007/TT-BTM, bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh thực hiện theo Mẫu MĐ-1 ban hành kèm theo Thông tư số 09/2007/TT-BTM;

b) Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh. Nội dung của Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh thực hiện theo Phụ lục kèm theo công văn này;

c) Bản đăng ký nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa: nêu rõ hình thức hoạt động là bán buôn, bán lẻ, lập cơ sở bán lẻ các nhóm hàng hóa; quảng cáo thương mại; giám định thương mại …

2.3. Trường hợp dự án không gắn với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất (không gắn với xây dựng nhà xưởng, lắp đặt máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất) nay đề nghị bổ sung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa, ngoài hồ sơ nêu tại mục 1, 2 ở trên, cần bổ sung hồ sơ về pháp nhân hoặc các giấy tờ có liên quan để chứng minh năng lực và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động.

Mọi khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đề nghị các Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi về Bộ Công Thương để kịp thời tháo gỡ, giải quyết. Trường hợp cần thiết, đề nghị liên hệ với các số máy 04.22202317/319/329 để được Bộ Công Thương hướng dẫn cụ thể.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Công Thương đối với việc lập hồ sơ cấp phép đầu tư vào lĩnh vực mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa để Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố được biết và hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Công Thương các tỉnh, TP;
- Website Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, KH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Danh Vĩnh

 

BẢN GIẢI TRÌNH

VIỆC ĐÁP ỨNG CÁC ĐIỀU KIỆN KINH DOANH

1. Quốc tịch pháp nhân: khi giải trình phải căn cứ vào quốc tịch nơi tổ chức nước ngoài đặt trụ sở (trong trường hợp nhà đầu tư là tổ chức), quốc tịch của cá nhân nhà đầu tư (trong trường hợp nhà đầu tư là cá nhân) để xem xét sự phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của quốc gia và vùng lãnh thổ mà Việt Nam có cam kết mở cửa thị trường;

2. Hình thức đầu tư: khi giải trình phải căn cứ vào hình thức đầu tư và lộ trình thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nêu tại Phụ lục số 01/2007/QĐ-BTM) để xem xét sự phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam về lĩnh vực đầu tư và hình thức thực hiện;

3. Hàng hóa, dịch vụ kinh doanh: khi giải trình phải căn cứ vào Danh mục hàng hóa và lộ trình thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối (nêu tại Phụ lục số 02, 03, 04 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM) để xem xét sự phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam về hàng hóa và dịch vụ kinh doanh.

4. Phạm vi hoạt động: khi giải trình phải căn cứ vào các hoạt động nêu tại Phụ lục số 01 Quyết định số 10/2007/QĐ-BTM và cam kết của Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại thế giới trong lĩnh vực dịch vụ để nêu rõ hình thức hoạt động là bán buôn, bán lẻ, lập cơ sở bán lẻ, quảng cáo thương mại … và các hoạt động khác. Trong đó cần làm rõ:

a) Phương thức thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa để thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối (nêu rõ các thủ tục phải thực hiện từ khi hàng về cảng đến khi hoàn thành thủ tục hải quan lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu);

b) Chu trình kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối (nêu rõ quá trình lưu chuyển hàng hóa từ khi hoàn thành thủ tục hải quan đến khi giao hàng cho khách hàng; trường hợp phân phối hàng hóa mua trong nước thì làm rõ quá trình lưu chuyển hàng hóa từ khi nhận hàng của người bán đến khi giao hàng cho người mua);

c) Thị trường mục tiêu, đối tượng khách hàng;

d) Các phương án về kho lưu giữ, bảo quản hàng hóa (trường hợp liên quan đến vệ sinh môi trường, an toàn cháy nổ thì nêu rõ các biện pháp khắc phục …);

đ) Các vấn đề liên quan đến quản lý chuyên ngành (giải trình đáp ứng điều kiện quản lý chuyên ngành);

e) Các vấn đề khác nếu cần.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6656/BCT-KH ngày 13/07/2009 về việc hướng dẫn cấp phép thực hiện Nghị định 23/2007/NĐ-CP do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.651

DMCA.com Protection Status
IP: 3.234.244.181
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!