Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Công văn 579/BKHĐT-QLĐT 2020 tăng cường công tác đấu thầu thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng

Số hiệu: 579/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đức Trung
Ngày ban hành: 30/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 579/BKHĐT-QLĐT
V/v tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ và Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước.

Thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, công tác đấu thầu đã đạt được một số kết quả tích cực, đấu thầu qua mạng được triển khai mạnh mẽ, qua đó từng bước tạo lập môi trường đấu thầu cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đấu thầu trên cả nước vẫn còn tồn tại bất cập như thời gian trong đấu thầu kéo dài, chưa đảm bảo yêu cầu công khai, kém cạnh tranh; quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu còn để xảy ra nhiều sai sót, vi phạm; nhiều gói thầu thực hiện việc hủy thầu vô căn cứ, có dấu hiệu của việc đấu thầu hình thức hoặc cố tình loại hồ sơ dự thầu/ hồ sơ đề xuất không căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu; nhiều nhà thầu cố tình bỏ giá thấp bất hợp lý để cản trở cuộc thầu. Đối với đấu thầu qua mạng, bên cạnh những địa phương, đơn vị thực hiện tốt theo lộ trình, vẫn còn không ít cơ quan đến nay vẫn chưa thực hiện hoặc thực hiện với tỷ lệ rất thấp.

Để tăng cưng hiệu qu công tác đấu thầu, hạn chế tiêu cực, vi phạm đng thi thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai đấu thầu qua mạng theo quy định tại Nghị quyết s 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính ph về nhiệm vụ, giải pháp ch yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (Ngh quyết s 01/NQ-CP), và đảm bảo lộ trình theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đu tư quy định chi tiết việc cung cp, đăng tải thông tin về đu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và qun lý, sử dụng giá trị bo đm dự thầu, bo đm thực hiện hợp đồng không được hoàn tr (Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT), B Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph; Ủy ban nhân dân các tnh, thành ph trực thuộc trung ương; Các Tập đoàn kinh tế, Tng công ty nhà nước thực hiện các nội dung sau:

1. Về đu thầu qua mạng

1. Ch đạo các ch đầu tư, bên mời thầu trực thuộc thực hiện nghiêm túc lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm 2020 theo quy định tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT và theo chỉ tiêu đề ra tại Phụ lục 3 Nghị quyết số 01/NQ-CP , cụ th là:

- Phải t chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thu áp dụng hình thức đấu thu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 t đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 t đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể t chức lựa chn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù. Khuyến khích áp dụng tối đa việc đu thầu qua mạng đối với các gói thu có giá trị nm ngoài hạn mức nêu trên;

- Việc t chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phi bảo đm tng s lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thu có tính đặc thù.

2. Các gói thầu đủ điều kiện thực hiện đấu thầu qua mạng trên Hệ thống:

Hiện nay Hệ thống đã đáp ứng được việc triển khai đu thầu qua mạng đối với nhng gói thu áp dụng hình thức đu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thỏa mãn điều kiện sau:

TT

Lĩnh vực

Phương thức đấu thầu

Loại hợp đồng

1

Hàng hóa

Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Trọn gói

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Trợn gói

2

Tư vn

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Trọn gói

- Theo thời gian

3

Phi tư vn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Trọn gói

- Theo đơn giá cố định

- Theo đơn giá điều chnh

4

Xây lắp

Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Trọn gói

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Trọn gói

- Theo đơn giá cố định

- Theo đơn giá điều chnh

3. Kể từ ngày Thông tư s 11/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành (ngày 01/02/2020), Hệ thống sẽ kim tra và tự động phân loại các gói thầu bắt buộc phải thực hiện đấu thầu qua mạng được quy định tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT.

4. Đối với gói thầu thuộc hạn mức đấu thầu qua mạng được tổ chức lựa chọn nhà thầu sau ngày 31/01/2020 được phê duyệt trong kế hoạch la chọn nhà thu là không đu thu qua mạng, thì phải phê duyệt điều chnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu đ đm bo phù hợp với lộ trình nêu trên.

II. Về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, hạn chế tiêu cực, vi phạm

1. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 ca Thtướng Chính phủ về việc chn chỉnh công tác đu thầu trong các dự án đu tư phát trin và hoạt động mua sắm thường xuyên s dụng vốn nhà nước và Ch thị số 03/CT-BKHĐT ngày 24/5/2019 ca Bộ trưng Bộ Kế hoạch và Đầu tư v việc chn chnh công tác đấu thu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả và đẩy lùi tình trạng tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu.

2. Thường xuyên nm bắt các thông tin, phản ánh, kiến ngh về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đu thu để kịp thời xác minh. Xử lý nghiêm các cá nhân, t chức có hành vi vi phạm pháp luật về đu thầu và đăng tải công khai các hành vi vi phạm theo đúng quy định.

3. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính ph, người đứng đầu các ngành; Chủ tịch y ban nhân dân các cấp; người đứng đầu các Tập đoàn kinh tế, Tng công ty nhà nước chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng Chính phủ trong trưng hợp đ xy ra vi phạm trong quản lý theo thẩm quyền.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị Quý cơ quan có ý kiến gửi v Bộ Kế hoạch và Đu tư đ kịp thời phối hợp xử lý./.


Nơi nhận:
- N trên:
- Ph
ó Thng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Bộ trư
ng (đ b/c);
- VPCP (đ
p/h);
- S
Kế hoạch Đu tư, S Tài chính, S Y tế các tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương:
- Lưu VT
, Cục QLĐT (TL308).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Trung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30/01/2020 về tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng đáp ứng chỉ tiêu tại Nghị quyết 01/NQ-CP và Thông tư 11/2019/TT-BKHĐT do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.534

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!