Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 572/BTC-HCSN thực hiện mua hàng sản xuất trong nước do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 572/BTC-HCSN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Phạm Sỹ Danh
Ngày ban hành: 13/01/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

Số: 572/BTC-HCSN
V/v thực hiện mua hàng sản xuất trong nước

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- Các cơ quan trung ương của các đoàn thể
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Ngày 11/12/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP về những giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội; trong đó Chính phủ yêu cầu cần có chính sách phù hợp để bảo vệ, khuyến khích sản xuất và tiêu dùng hàng trong nước;

Đồng thời, thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động;

Bộ Tài chính đề nghị các bộ, cơ quan trung ương, các địa phương thực hiện ưu tiên mua sắm hàng hóa được sản xuất trong nước như sau:

1. Hàng hóa được sản xuất trong nước là những loại hàng hóa, dịch vụ do các tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế sản xuất, gia công hoặc lắp ráp toàn bộ hàng hóa hoặc thực hiện công đoạn chế biến cơ bản cuối cùng trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Các cơ quan, đơn vị khi sử dụng nguồn kinh phí được cấp có thẩm quyền giao (nguồn NSNN, thu phí, lệ phí, thu sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị) để mua sắm tài sản, vật tư, trang thiết bị, dịch vụ (gọi tắt là hàng hóa) phục vụ hoạt động thường xuyên, sửa chữa, duy tu, nâng cấp tài sản, trụ sở, đầu tư xây dựng ưu tiên sử dụng hàng hóa được sản xuất trong nước (trừ trường hợp các loại hàng hóa mà hiện tại trong nước chưa sản xuất được; hoặc đã sản xuất được nhưng không bảo đảm đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng của dự án đầu tư, nhu cầu sử dụng; hoặc đáp ứng được yêu cầu nhưng có giá cả không đảm bảo yếu tố cạnh tranh).

3. Các cơ quan, đơn vị khi sử dụng nguồn kinh phí được bố trí từ ngân sách nhà nước đi lại bằng đường hàng không (nội địa và quốc tế) ưu tiên sử dụng dịch vụ của các hãng hàng không Việt Nam.

4. Việc ưu tiên mua sắm hàng hóa sản xuất trong nước không áp dụng đối với những trường hợp sau:

a) Mua sắm hàng hóa theo quy định riêng của Thủ tướng Chính phủ;

b) Mua sắm hàng hóa được quy định cụ thể tại các hiệp định hoặc văn bản thỏa thuận quốc tế đối với dự án vay nợ, viện trợ nước ngoài;

c) Mua sắm hàng hóa phục vụ an ninh, quốc phòng theo danh mục được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an cấp phép nhập khẩu.

5. Tổ chức mua sắm hàng hóa sản xuất trong nước tại các đơn vị:

5.1. Đối với các dự án đầu tư:

a) Các chủ đầu tư (hoặc các tổ chức tư vấn) khi khảo sát, phân tích và lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ ưu tiên sử dụng các loại hàng hóa được sản xuất trong nước ngay từ khâu lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo đầu tư và được xác định trong tổng dự toán và dự toán chi tiết của dự án.

b) Cơ quan, bộ phận chủ trì hoặc tham gia thẩm định dự án đầu tư có trách nhiệm thẩm định việc ưu tiên lựa chọn sử dụng hàng hóa được sản xuất trong nước.

5.2. Đối với việc mua sắm hàng hóa phục vụ hoạt động của đơn vị:

a) Thủ trưởng đơn vị khi phê duyệt danh mục dự toán mua sắm hàng hóa: ưu tiên lựa chọn mua sắm hàng hóa được sản xuất trong nước bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu công việc. Tránh đưa vào danh mục mua sắm các loại hàng hóa nhập khẩu mà trong nước đã sản xuất được.

b) Trường hợp chủng loại hàng hóa cần mua sắm là loại hàng hóa trong nước đã sản xuất được nhưng do yêu cầu công việc đòi hỏi kỹ thuật cao chỉ có hàng nhập khẩu mới đáp ứng được thì bộ phận tham mưu phải phân tích, báo cáo rõ căn cứ lựa chọn để Thủ trưởng đơn vị xem xét, quyết định; Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về quyết định của mình khi mua sắm hàng hóa nhập khẩu.

c) Khi mua sắm hàng hóa phải bảo đảm chứng từ chi phản ánh đầy đủ các nội dung: Tên hàng hóa, nhãn hiệu hàng hóa, hàng hóa sản xuất trong nước hay hàng hóa nhập khẩu.

d) Việc mua sắm hàng hóa phải đảm bảo quy định của Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn Luật hiện hành.

6. Đề nghị Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi quản lý của mình tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Phổ biến, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị dự toán trực thuộc, các cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị tổ chức thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Thông báo số 264-TB/TƯ ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị.

b) Ban hành các quy định cụ thể để thực hiện trong đơn vị ưu tiên mua sắm hàng hóa được sản xuất trong nước; hạn chế việc sử dụng các nguồn vay nợ, viện trợ nước ngoài và các nguồn vốn khác để mua sắm hàng hóa nhập khẩu mà trong nước đã sản xuất được.

c) Đôn đốc tổ chức thực hiện trong đơn vị và các đơn vị trực thuộc việc ưu tiên mua sắm hàng hóa được sản xuất trong nước; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những trường hợp chưa nghiêm túc thực hiện việc ưu tiên mua sắm hàng hóa được sản xuất trong nước.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Sỹ Danh   

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 572/BTC-HCSN thực hiện mua hàng sản xuất trong nước do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.783
DMCA.com Protection Status

IP: 54.197.24.206