Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 567/SXD-KTVLXD hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá được công bố lại Phần Khảo sát xây dựng và Đính chính bộ đơn giá Phần Xây dựng và Phần Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2013

Số hiệu: 567/SXD-KTVLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Văn Dũng
Ngày ban hành: 05/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 567/SXD-KTVLXD
V/v: Hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá được công bố lại Phần Khảo sát xây dựng và Đính chính các bộ đơn giá Phần Xây dựng và Phần Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2013.

Bình Dương, ngày 05 tháng 04 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 3730/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Phần lắp đặt và Phần sửa chữa;

Căn cứ Quyết định số 3731/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Phần xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 3732/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Phần khảo sát xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 806/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố đính chính Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Phần Xây dựng và Phần Lắp đặt;

Căn cứ Quyết định số 807/QĐ-UBND ngày 03/4/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Công bố lại Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Phần khảo sát xây dựng;

Căn cứ kết luận cuộc họp ngày 19/3/2013 giữa các Sở, ngành và đơn vị liên quan tại Biên bản số 436/BB-SXD ngày 25/3/2013 về việc rà soát lại thủ tục pháp lý của việc xử lý chuyển tiếp khi ban hành các quyết định đính chính cho Bộ Đơn giá XDCT Phần Xây dựng, Phần Lắp đặt và công bố lại Bộ Đơn giá XDCT Phần Khảo sát xây dựng theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 581/UBND-KTTH ngày 07/3/2013.

Nay Sở Xây dựng hướng dẫn việc chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá được công bố lại Phần Khảo sát xây dựng và đính chính các bộ đơn giá Phần Xây dựng và Phần Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2012, cụ thể như sau:

I. Phạm vi áp dụng:

1. Các bộ đơn giá khu vực tỉnh Bình Dương là cơ sở để xác định chi phí xây dựng trong dự toán, tổng dự toán, tổng mức đầu tư của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là vốn ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước.

Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với hướng dẫn này thì thực hiện theo các quy định tại điều ước quốc tế đó.

2. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng các bộ đơn giá này.

II. Xử lý thực hiện chuyển tiếp:

1. Các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, tổng dự toán hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình trước ngày 03/4/2013 và chủ đầu tư đã triển khai công tác đấu thầu thì được tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo mà không phải lập lại dự toán, tổng dự toán theo Công bố đính chính Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Phần Xây dựng và Phần Lắp đặt tại Quyết định số 806/QĐ-UBND và Công bố lại Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Phần khảo sát xây dựng tại Quyết định số 806/QĐ-UBND .

2. Các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, tổng dự toán hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình trước ngày 03/4/2013 và chủ đầu tư đã tổ chức quyết toán thì sẽ không phải điều chỉnh quyết toán lại theo Công bố đính chính và Bộ Đơn giá được công bố lại được nêu tại Khoản I-II của văn bản này.

3. Kể từ ngày 03/4/2013 các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, tổng dự toán hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật nhưng chưa triển khai đấu thầu; các công trình, hạng mục công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình đang trong quá trình lập nhưng chưa thẩm định, thẩm tra hoặc đã thẩm định, thẩm tra; các công trình, hạng mục công trình hoặc báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình chưa tổ chức quyết toán (đối với công trình chỉ định thầu, có điều chỉnh giá…) nên lập lại dự toán, tổng dự toán theo Công bố đính chính và Bộ Đơn giá được công bố lại được nêu tại Khoản I-II của văn bản này.

4. Các công trình, hạng mục công trình thực hiện lập dự toán, tổng dự toán hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật từ ngày 03/4/2013 trở về sau đều phải lập dự toán, tổng dự toán theo Công bố đính chính và Bộ Đơn giá được công bố lại được nêu tại Khoản I-II của văn bản này.

5. Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng.

Đối với các trường hợp khác thực hiện đúng theo tinh thần Hướng dẫn số 2321/SXD-KTVLXD ngày 23/12/2011 của Sở Xây dựng về việc Hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng các bộ đơn giá mới trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2012.

Trong quá trình thực hiện việc chuyển tiếp áp dụng công bố đính chính Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Phần Xây dựng và Phần Lắp đặt tại Quyết định số 806/QĐ-UBND và công bố lại Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Dương Phần khảo sát xây dựng tại Quyết định số 806/QĐ-UBND nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi trực tiếp bằng văn bản về Sở Xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Như trên;
- ĐC Trần Thanh Liêm PCT UBND tỉnh (báo cáo);
- GĐ, Các PGĐ;
- Các phòng , ban Sở;
- Lưu VP, P.KT&VLXD./.

GIÁM ĐỐC
Trần Văn Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 567/SXD-KTVLXD hướng dẫn chuyển tiếp sang áp dụng bộ đơn giá được công bố lại Phần Khảo sát xây dựng và Đính chính bộ đơn giá Phần Xây dựng và Phần Lắp đặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương năm 2013

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.154
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.246.238