Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5292/CV-CLH ngày 21/11/2003 của Bộ Công nghiệp về việc báo cáo tình hình sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy năm 2003 và thực hiện chứng chỉ ISO 9000 2001

Số hiệu: 5292/CV-CLH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công nghiệp Người ký: Nguyễn Xuân Chuẩn
Ngày ban hành: 21/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5292/CV-CLH
V/v báo cáo tình hình SX, LR xe hai bánh gắn máy năm 2003 và thực hiện chứng chỉ ISO 9000:2001

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy trong nước

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 67/TB-VPCP ngày 21 tháng 5 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ và căn cứ vào kết quả kiểm tra liên ngành do Bộ Công nghiệp chủ trì đối với các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy trong nước (nêu tại công văn số 1328/CV-KHĐT ngày 08/4/2003 của Bộ Công nghiệp gửi Thủ tướng Chính phủ), ngày 27/05/2003 Bộ Công nghiệp đã ra các Quyết định công nhận những doanh nghiệp trong nước sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy đủ điều kiện được tiếp tục sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy theo quy định hiện hành. Tại các Quyết định này của Bộ Công nghiệp chưa tính đến quy định bắt buộc các doanh nghiệp phải có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000.

Theo quy định tại Điểm a, Điều 5 trong bản Quy định về tiêu chuẩn của doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn mày (ban hành kèm theo Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 07/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp): Từ ngày 01/01/2004 trở đi, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy phải có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001: 2000.

Tại Mục 4, Điều 1 Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế điều hành quản lý xuất nhập khẩu, sản xuất lắp ráp xe hai bánh gắn máy và phụ tùng giai đoạn 2003 - 2005 cũng đã nêu rõ:

Đến ngày 01 tháng 01 năm 2004, các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe máy và động cơ xe máy phải có chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 (phiên bản 2000) cho hệ thống sản xuất, lắp ráp xe máy và động cơ xe máy”.

Tại Thông báo số 67/TB-VPCP ngày 21 tháng 5 năm 2003 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Công nghiệp và Bộ Kế hoạch và Đầu tư phải thực hiện định kỳ kiểm tra nhằm yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy chấp hành đúng cam kết, các quy định hiện hành.

Để thực hiện ý kiến chỉ đạo nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy trong nước thực hiện ngay các việc sau đây:

1. Trước ngày 31 tháng12 năm 2003, các doanh nghiệp gửi báo cáo về Bộ Công nghiệp (Vụ Cơ khí, Luyện kim và Hoá chất) tình hình triển khai thực hiện việc cấp chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 (phiên bản 2000) cho hệ thống sản xuất, lắp ráp xe máy và động cơ xe máy (kèm bản sao của bản chứng chỉ đã cấp) theo như các quy định đã nêu tại Quyết định số 1472002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 07/6/2002 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp.

2. Để chuẩn bị tổng kết 01 năm việc thực hiện Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/110/2002 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo về tình hình sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy năm 2003 gửi về Bộ Công nghiệp theo nội dung sau:

- Số liệu thống kê năm 2003 về tình hình sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy (theo mẫu biểu đính kèm).

- Các khó khăn, thuận lợi của doanh nghiệp khi thực hiện các quy định của Quyết định số 147/2002/QĐ-TTg ngày 25/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ và của các Bộ ngành liên quan; các kiến nghị về các giải pháp, cơ chế chính sách cần thiết.

Với chức năng là Bộ quản lý chuyên ngành lĩnh vực công nghiệp xe gắn máy, Bộ Công nghiệp yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các quy định hiện hành trong việc sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy. Sau ngày 01 tháng 01 năm 2004, doanh nghiệp nào không có được chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 (phiên bản 2000) cho hệ thống sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy (gửi về Bộ Công nghiệp) thì coi như doanh nghiệp đó không đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy và động cơ xe hai bánh gắn máy theo các quy định hiện hành. Bộ Công nghiệp sẽ tiến hành thực hiện việc kiểm tra định kỳ nhằm yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy chấp hành đúng các cam kết và quy định hiện hành. Thời gian kiểm tra cụ thể sẽ được thông báo sau./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Chuẩn

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH XE HAI BÁNH GẮN MÁY

Tháng........... / 200.......

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Tên công ty:

Số Giấy phép đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ:

Điện thoại:……………………………………Fax…………………………………E-mail:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện tháng báo cáo

Cộng dồn từ đầu năm đến cuối tháng báo cáo

Ước thực hiện cả năm

1

Tình hình thực hiện đầu tư :

 

 

 

 

 

Trong đó

VNĐ

 

 

 

 

- Xây lắp

 

 

 

 

- Thiết bị

 

 

 

2

Tình hình lao động

Người

 

 

 

3

Giá trị nhập khẩu

USD

 

 

 

 

Trong đó:

- Nhập khẩu cho XDCB hình thành doanh nghiệp

 

 

 

 

- Nhập khẩu để SXKD

 

 

 

4

Sản lượng nhập khẩu

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

- Xe nguyên chiếc

Chiếc

 

 

 

 

- Bộ linh kiện

Bộ

 

 

 

 

- Phụ tùng không đồng bộ (quy đổi ra số lượng xe sẽ được lắp ráp)

 

 

 

 

- Phụ tùng không đồng bộ (quy đổi ra số lượng động cơ được lắp)*

 

 

 

5

Doanh thu

VNĐ

 

 

 

 

Trong đó

 

 

 

 

 

- Xuất khẩu

USD

 

 

 

 

- Tiêu thụ trong nước

VNĐ

 

 

 

6

Thuế và các khoản phải nộp

 

 

 

 

 

Trong đó: Thuế VAT

VNĐ

 

 

 

 

Thuế nhập khẩu

 

 

 

 

Thuế TTĐB

 

 

 

 

Thuế thu nhập DN

 

 

 

 

Thuế sử dụng vốn

 

 

 

 

Thuế xuất khẩu

 

 

 

 

Các khoản phải nộp khác

 

 

 

7

Sản phẩm lắp ráp trong kỳ

Chiếc

 

 

 

 

(mác xe)

 

 

 

 

(mác xe)

 

 

 

 

Động cơ (mác động cơ)*

 

 

 

 

Động cơ (mác động cơ)*

 

 

 

8

Sản phẩm tiêu thụ trong kỳ

Chiếc

 

 

 

 

(mác xe)

 

 

 

 

(mác xe)

 

 

 

 

Động cơ (mác động cơ)*

 

 

 

 

Động cơ (mác động cơ)*

 

 

 

9

Tỷ lệ nội địa hoá thực hiện trong kỳ

%

 

 

 

 

(mác xe)

%

 

 

 

 

(mác xe)

%

 

 

 

 

Động cơ (mác động cơ)*

 

 

 

 

Động cơ (mác động cơ)*

 

 

 

* Dành cho doanh nghiệp có đủ điều kiện để sản xuất, lắp ráp động cơ xe máy

II. Công tác triển khai cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001 (phiên bản 2000) cho hệ thống sản xuất, lắp ráp xe và động cơ xe hai bánh gắn máy.

 

......, ngày..... tháng..... năm 200...
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5292/CV-CLH ngày 21/11/2003 của Bộ Công nghiệp về việc báo cáo tình hình sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy năm 2003 và thực hiện chứng chỉ ISO 9000 2001

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.175
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74