Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 4656/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 09/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quản lý danh mục rủi ro hàng nhập khẩu

Vừa qua, Tổng cục Hải quan đã ban hành Công văn số 4656/TCHQ-TXNK để chỉ đạo Cục Hải quan các địa phương việc thực hiện danh mục rủi ro hàng nhập khẩu tại Công văn 3286/TCHQ-TXNK.

Cụ thể, Cục Hải quan địa phương phải kiểm tra, đánh dấu nghi vấn các lô hàng có mức giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu giá để tổ chức tham vấn, xác định giá tính thuế đúng quy định.

Khi có mặt hàng NK thuộc danh mục rủi ro nhưng chưa có mức giá kiểm tra thì khẩn trương đề xuất xây dựng bổ sung mức giá.

Trường hợp mức giá kiểm tra tại danh mục không phù hợp hoặc giá thực tế có biến động tăng giảm trên dưới 10% so với mức giá kiểm tra thì vẫn phải thực hiện kiểm tra, tham vấn trên cơ sở mức giá tại danh mục hiện hành.

Công văn có hiệu lực từ ngày ký, 09/8/2013.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4656/TCHQ-TXNK
V/v thực hiện danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 14/6/2013, Tổng cục Hải quan có công văn số 3286/TCHQ-TXNK ban hành Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục gồm 24 nhóm mặt hàng và hơn 3.000 mức giá kiểm tra để áp dụng thống nhất với các tờ khai Hải quan đăng ký kể từ ngày 20/6/2013. Đến nay, qua kiểm tra theo dõi, Tổng cục Hải quan phát hiện một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện hướng dẫn tại công văn trên chưa đúng quy định, chưa kịp thời, chưa thống nhất.

Để việc quản lý giá có hiệu quả đối với mặt hàng thuộc Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu theo đúng quy định, thống nhất; hạn chế tình trạng gian lận qua giá; đảm bảo thu đúng, thu đủ cho Ngân sách. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiên cứu và nghiêm túc tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các hướng dẫn tại công văn số 3286/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2013 của Tổng cục Hải quan. Cụ thể:

1. Thực hiện kiểm tra, so sánh, đánh dấu nghi vấn các lô hàng có mức giá khai báo thấp hơn cơ sở dữ liệu giá để tổ chức tham vấn, xác định giá tính thuế đúng quy định.

2. Sử dụng thông tin xác định trị giá tính thuế sau tham vấn, bác bỏ trị giá khai báo đúng quy định tại khoản b mục 3 phần II Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính, không sử dụng mức giá thấp hơn mức giá tại Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu để xác định giá tính thuế.

3. Khi có mặt hàng nhập khẩu thuộc Danh mục rủi ro cấp Tổng cục nhưng chưa có mức giá kiểm tra thì khẩn trương thu thập thông tin, đề xuất xây dựng bổ sung mức giá kiểm tra theo quy định để áp dụng thống nhất trong đơn vị, đồng thời báo cáo ngay về Tổng cục Hải quan để tổng hợp, xây dựng bổ sung mức giá kiểm tra và áp dụng thống nhất toàn quốc.

Trường hợp mức giá kiểm tra tại Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục không phù hợp hoặc giá thực tế có biến động tăng giảm trên 10% so với mức giá kiểm tra thì vẫn thực hiện kiểm tra, tham vấn và xác định giá trên cơ sở mức giá kiểm tra tại Danh mục hiện hành, đồng thời đề xuất mức giá sửa đổi, điều chỉnh theo quy định và báo cáo về Tổng cục Hải quan để sửa đổi, điều chỉnh kịp thời mức giá kiểm tra tại Danh mục.

4. Khẩn trương rà soát để xây dựng, điều chỉnh Danh mục rủi ro cấp Cục và mức giá kiểm tra kèm theo trước ngày 20/8/2013 phù hợp với nhóm mặt hàng Tổng cục đã loại bỏ hoặc bổ sung tại Danh mục rủi ro hàng nhập khẩu ban hành kèm theo công văn 3286/TCHQ-TXNK để thực hiện kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá theo đúng quy định.

5. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các Chi cục trực thuộc thực hiện đúng các quy định về kiểm tra, tham vấn và xác định giá tính thuế. Kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh khi phát hiện các Chi cục thực hiện không đúng quy định. Trường hợp tiếp tục vi phạm thì xem xét kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4656/TCHQ-TXNK ngày 09/08/2013 thực hiện danh mục rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.965

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!