Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4642/UBND-KTTH tăng cường phát triển thanh toán không dùng tiền mặt Bình Dương 2015

Số hiệu: 4642/UBND-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Trần Thanh Liêm
Ngày ban hành: 25/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4642/UBND-KTTH
V/v tăng cường phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bình Dương, ngày 25 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn th tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một;
- Ngân hàng Nhà nước tỉnh;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Cục Thuế; Cục Hải Quan.

 

Thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2011-2015 ban hành theo Quyết định 2453/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 25/7/2011 đã chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan dựa vào chức năng, nhiệm vụ của mình hỗ trợ ngành Ngân hàng trên địa bàn tỉnh thực hiện phát triển mạnh dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua hệ thống Ngân hàng trên địa bàn đã chú trọng trang bị, hiện đại hóa các dịch vụ, tạo ra hệ thống cơ sở hạ tầng đồng bộ, tiện ích phục vụ cho hoạt động thanh toán của nền kinh tế địa phương, cũng như từng bước hình thành thói quen thanh toán không dùng tiền mặt trong nhân dân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có 691 ATM, phát hành gần 2.200.000 thẻ các loại và 1.302 thiết bị POS được lắp đặt tại các điểm chấp nhận thẻ. Tuy nhiên, doanh số thanh toán qua POS trên địa bàn chưa cao, các chủ thẻ chủ yếu sử dụng thẻ để rút tiền mặt tại các ATM do thói quen thanh toán bằng tiền mặt trong đại bộ phận nhân dân.

Đ góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời hình thành thói quen thanh toán qua thiết bị POS trên địa bàn; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thủ Dầu Một thực hiện có hiệu quả một số nội dung sau:

1. Theo chức năng, nhiệm vụ của Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một chủ động thực hiện lồng ghép nội dung phát triển thanh toán qua thiết bị POS vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một.

2. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, tiếp tục thực hiện nghiêm túc và hiệu quả việc trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước. Đối với các đơn vị chưa thực hiện trả lương qua tài khoản chủ động phối hợp với các Tổ chức Tín dụng trên địa bàn nơi thuận tiện và đáp ứng được nhu cu, triển khai thực hiện nghiêm túc việc mở tài khoản, trả lương qua tài khoản cho các cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình theo Chỉ thị 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức thuộc đơn vị mình tích cực thanh toán POS khi mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ.

3. Cục Thuế tỉnh Bình Dương thực hiện có hiệu quả chương trình nộp thuế điện tử tại văn bản số 4025/UBND-KTTH ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh.

4. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh quản lý chỉ đạo các đơn vị cung ứng các dịch vụ nhiều người sử dụng như: trường học, bệnh viện, internet, truyền hình, điện, nước, điện thoại…phối hợp với các Tổ chức tín dụng từng bước thực hiện thu phí, hóa đơn... qua thẻ thanh toán hoặc qua tài khoản thanh toán.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho các Tổ chức tín dụng triển khai lắp đặt thêm thiết bị POS. Bên cạnh đó, cần nghiên cứu các chính sách khuyến khích, đa dạng đối với người sử dụng thẻ đ thanh toán. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chấp nhận thẻ không được từ chối thanh toán bằng thẻ khi đã lắp đặt thiết bị POS, không được thu thêm phụ phí khi thanh toán bằng thẻ.

5. Cục Thuế tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương theo chức năng nhiệm vụ được giao thực hiện rà soát, kiểm tra thực tế các đơn vị chấp nhận thẻ và xử lý các vi phạm về gian lận trốn thuế và thu phụ phí của khách hàng thanh toán qua POS.

6. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bình Dương chỉ đạo các Tổ chức tín dụng phối hợp với Sở Thông tin truyền thông, các cơ quan Báo Bình Dương, Đài phát thanh và truyền hình Bình Dương, các cơ quan thông tin đại chúng thông tin đy đủ các tiện ích sử dụng của thẻ thanh toán qua thiết bị POS thay vì dùng thẻ đ rút tiền mặt qua ATM, góp phần đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt.

Chỉ đạo các Tổ chức tín dụng rà soát lại mạng lưới POS, tăng cường công tác chăm sóc khách hàng và số lượng POS tại nhiều địa điểm trên địa bàn nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu thanh toán văn minh hiện đại của nhân dân trong tỉnh nhà.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Thủ Dầu Một nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- TT.TU, TT.HĐND, ĐĐBQH tỉnh;
- CT và các PCT;
- Như trên;
- Trung tâm công báo, Website tỉnh;
- Báo BD, Đ
ài PTTH BD; (để tuyên truyền);
-
LĐVP, CV, TH; Web;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4642/UBND-KTTH ngày 25/12/2015 về tăng cường phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.051

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.26.178
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!