Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 4458/TCHQ-GSQL 2017 hướng dẫn Quyết định 1931/QĐ-BCT

Số hiệu: 4458/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 03/07/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4458/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn Quyết định số 1931/QĐ-BCT của Bộ Công Thương

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2017

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 3996/TCHQ-GSQL ngày 16/6/2017 của Tổng cục Hải quan hướng dẫn Quyết định số 1931/QĐ-BCT ngày 31/5/2017 của Bộ Công Thương (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1931) về việc áp dụng biện pháp tự vệ chính thức đối với một số mặt hàng tôn màu có mã số HS: 7210.7010, 7210.7090, 7212.4010, 7212.4090, 7225.9990, 7226.9919, 7226.9999 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối tượng áp dụng của Quyết định số 1931:

Hiện nay Tổng cục Hải quan đang trao đi với Bộ Công Thương về vướng mắc liên quan đến hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất - xuất khẩu và tạm nhập - tái xuất. Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản hướng dẫn sau khi có ý kiến trả lời của Bộ Công Thương.

2. Áp dụng đối với doanh nghiệp ưu tiên:

Căn cứ quy định tại điểm 9 Thông báo ban hành kèm Quyết định số 1931 thì Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do các cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc, Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan cấp là điều kiện để áp dụng cơ chế kiểm soát nhập khẩu đối với tôn màu. Các doanh nghiệp nhập khẩu muốn áp dụng mức thuế tự vệ trong hạn ngạch phải nộp Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan cho cơ quan hải quan khi đăng ký tờ khai hải quan. Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do doanh nghiệp cung cấp tại thời điểm thực tế nhập khẩu là cơ sở đ cơ quan hải quan đối chiếu, so sánh với thông tin do nước xuất khẩu cung cấp, đồng thời là số liệu nhập khẩu thực tế đ Tng cục Hải quan theo dõi, tng hợp, trừ lùi vào lượng hạn ngạch tổng cấp cho từng nước xuất khẩu trong năm.

Về Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đã được hướng dẫn tại điểm 5 công văn số 3996/TCHQ-GSQL. Theo đó, khi đăng ký tờ khai hải quan, doanh nghiệp phải nộp bản chính Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ do Bộ Công Thương cấp. Trường hợp nhập khẩu nhiều lần thì thực hiện theo dõi trừ lùi theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC .

Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn các doanh nghiệp ưu tiên nộp Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan hoặc Quyết định miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ cho Chi cục Hải quan cửa khẩu nơi thực hiện thủ tục tại thời điểm khai báo hải quan.

3. Về Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc, Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan cấp:

a. Do Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do các cơ quan có thẩm quyền của Hàn Quốc, Trung Quốc và lãnh thổ Đài Loan cấp gửi cho Tổng cục Hải quan không th hiện các thông tin cụ thể về tên cảng nơi tàu đến mà chỉ gửi chung (Hải Phòng, Tp. Hồ Chí Minh) nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở để chuyển thông tin cho Chi cục Hải quan cửa khu nơi làm thủ tục như hướng dẫn tại công văn số 3996/TCHQ-GSQL. Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp có công văn gửi Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan), trong đó nêu rõ các thông tin sau: tên, địa chỉ người xuất khẩu, người nhập khẩu, tên hàng hóa, mã số HS, lượng hàng (tấn), trị giá (USD), xuất xứ, thời gian dự kiến làm thủ tục hải quan, Chi cục Hải quan nơi dự kiến làm thủ tục nhập khẩu; đồng thời gửi kèm: bản sao Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp.

Trong thời hạn 8h làm việc kể từ khi nhận được công văn đề nghị, Cục Giám sát quản lý về Hải quan thực hiện đối chiếu với thông tin do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cung cấp định kỳ. Nếu thông tin phù hợp thì ban hành công văn xác nhận (có đóng dấu giáp lai của Cục Giám sát quản lý về Hải quan lên công văn và bản sao Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do doanh nghiệp cung cấp) gửi Chi cục Hải quan cửa khu nơi làm thủ tục đ giải quyết thủ tục hải quan theo quy định. Trường hợp thông tin không phù hợp thì có văn bản yêu cầu doanh nghiệp liên hệ với cơ quan cấp đ xác nhận lại.

b. Về việc cấp Phiếu theo dõi trừ lùi:

Theo thông tin được cung cấp trên Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan do nước xuất khẩu cung cấp thì chỉ có một số invoice, một số C/O, do vậy doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục hải quan một lần cho lô hàng. Trường hợp lô hàng dự kiến nhập khẩu nhiều lần khi thực hiện kiểm tra đối chiếu Giấy chứng nhận hạn ngạch thuế quan theo quy định tại điểm 9 Thông báo ban hành kèm Quyết định số 1931, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn cụ thể để hải quan địa phương thực hiện.

4. Về thuế suất thuế nhập khẩu:

Quyết định số 1931 áp dụng biện pháp tự vệ bằng hạn ngạch đối với một số dòng hàng tôn màu nhập khẩu vào Việt Nam, trong đó quy định mức thuế tự vệ trong hạn ngạch là 0%, mức thuế tự vệ ngoài hạn ngạch là 19% và quy định về miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với tôn màu chất lượng cao. Trường hợp trong hạn ngạch, ngoài hạn ngạch và trường hợp miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ thì việc áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu theo Biểu MFN hoặc theo Biểu FTA thực hiện theo quy định tại điểm c.2, khoản 1 Điều 37 Thông tư số 38/2015/TT-BTC.

5. Về thời điểm áp dụng chính sách:

Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Hải quan 2014 thì tờ khai hải quan đã đăng ký có giá trị làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hóa, chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có quy định khác (không căn cứ vào ngày tàu cập cảng).

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo nội dung công văn này tại các địa điểm làm thủ tục hải quan để doanh nghiệp biết, thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền thì tổng hợp, báo cáo Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về Hải quan) để được hướng dẫn./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
- Cục QLCT, Cục XNK - Bộ Công Thương
(để p/h);
- Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh (thay trả lời công văn s 1714/HQHCM-TXNK);
- Cục, Vụ: GSQL, CNTT, Thuế XNK, QL
RR, Pháp chế - TCHQ (để biết, thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL - Thùy Anh (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4458/TCHQ-GSQL ngày 03/07/2017 hướng dẫn Quyết định 1931/QĐ-BCT do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.383

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!