Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3381/BCT-TTTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Cẩm Tú
Ngày ban hành: 05/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3381/BCT-TTTN
V/v triển khai thực hiện NĐ số 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh LPG

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hiệp hội gas Việt Nam.

Ngày 26 tháng 11 năm 2009 Chính phủ ban hành Nghị định số 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (sau đây gọi tắt là Nghị định số 107/2009/NĐ-CP), Bộ Công Thương có văn bản số 13218/BCT-TTTN ngày 29 tháng 12 năm 2009 gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phản ánh những vướng mắc khi triển khai, thực hiện Nghị định số 107/2009/NĐ-CP. Sau khi tổng hợp ý kiến phản ánh của các Sở, Bộ Công Thương xin trả lời như sau:

1. Về hiệu lực thi hành:

Theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2010. Các văn bản quy định về kinh doanh LPG do các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trước đây trái với quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP, đều bãi bỏ.

2. Về quy định chuyển tiếp:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 61 các cơ sở kinh doanh LPG của thương nhân đang hoạt động không đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định 107/2009/NĐ-CP được phép tiếp tục hoạt động đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2010. Trong thời gian từ ngày 15 tháng 01 năm 2010, các cơ sở kinh doanh LPG của thương nhân, hộ kinh doanh vừa hoạt động kinh doanh, vừa bổ sung, hoàn thiện các điều kiện còn thiếu so quy định tại Nghị định để từ ngày 01 tháng 10 năm 2010 các cơ sở kinh doanh LPG, kinh doanh dịch vụ LPG và người điều khiển phương tiện vận chuyển LPG đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định mới được phép hoạt động kinh doanh; nếu không đáp ứng đủ điều kiện quy định phải tạm ngưng hoạt động.

3. Về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho các cơ sở kinh doanh:

a) Các cơ sở kinh doanh sau đây phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đó là: Cửa hàng bán LPG; Trạm nạp LPG vào chai, Trạm nạp LPG vào ôtô và Trạm cấp LPG. Các cơ sở kinh doanh này nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện theo quy định phù hợp với từng cơ sở kinh doanh của thương nhân.

Thương nhân để được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho cơ sở kinh doanh của mình, phải làm Hồ sơ theo quy định tại Nghị định. Sở Công Thương căn cứ các điều kiện quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP đối chiếu với Hồ sơ và thẩm định thực tế, nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho cơ sở kinh doanh của thương nhân theo quy định.

b) Đối với hộ kinh doanh cá thể (sau đây gọi chung là hộ kinh doanh): Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cửa hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng của hộ kinh doanh này áp dụng Đơn quy định tại Phụ lục I kèm Nghị định số 107/2009/NĐ-CP, trong đó cụm từ doanh nghiệp thay bằng cụm từ hộ kinh doanh, dưới Đơn (góc phải Đơn) thay bằng cụm từ “đại diện hộ kinh doanh, ký tên”. Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh áp dụng theo mẫu quy định tại Phụ lục II (kèm theo Nghị định), trong đó cụm từ doanh nghiệp thay bằng cụm từ hộ kinh doanh.

4. Các thương nhân: xuất khẩu nhập khẩu, sản xuất chế biến, phân phối LPG cấp I và cơ sở kinh doanh LPG còn lại không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện. Lực lượng chức năng căn cứ điều kiện quy định đối với thương nhân và cơ sở kinh doanh quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP, thực hiện việc hậu kiểm.

5. Về phân cấp cho Quận, huyện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện:

Theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP, Sở Công Thương trực tiếp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh cho từng cơ sở kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có số lượng cơ sở kinh doanh quá nhiều. Sở Công Thương hướng dẫn Quận, huyện trực tiếp thụ lý thẩm định hồ sơ và chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định đối với cơ sở kinh doanh đó. Căn cứ vào kết quả thẩm định, Sở Công Thương thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện cho cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện quy định và chịu trách nhiệm về Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh LPG, đã cấp.

6. Đối với trạm nạp LPG vào chai không đáp ứng khoảng cách an toàn, quy định tại Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6486:2008.

Về khoảng cách an toàn tối thiểu từ bồn chứa đến các công trình, tòa nhà, văn phòng, khoảng cách an toàn từ nhà đóng nạp chai khí dầu mỏ hóa lỏng đến công trình lân cận và đến bồn chứa đã quy định tại Phụ lục IX Nghị định số 107/2009/NĐ-CP phù hợp với TCVN 6486:2008. Các khoảng cách an toàn này đã có sửa đổi một số quy định để phù hợp với Tiêu chuẩn Quốc tế nhằm đảm bảo an toàn cho thiết bị. Sở Công Thương nghiên cứu kỹ các quy định về khoảng cách an toàn, giải pháp an toàn bằng cách sử dụng tường ngăn cháy quy định tại TCVN 6486:2008 để áp dụng cho trong từng trường hợp cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc về khoảng cách an toàn, Tiêu chuẩn Việt Nam và Quy chuẩn kỹ thuật đối với cơ sở kinh doanh LPG: cửa hàng chuyên doanh LPG, trạm nạp LPG vào ôtô, trạm cấp LPG, …., Sở Công Thương phản ánh về Bộ Công Thương (Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp) để có hướng dẫn cụ thể.

7. Về Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp cho thương nhân trước thời điểm Nghị định số 107/2009/NĐ-CP chưa có hiệu lực thi hành, trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của thương nhân, hộ kinh doanh ghi là: khí đốt hóa lỏng, khí gas, hoặc kinh doanh gas .... Thương nhân và hộ kinh doanh đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thay cụm từ trên bằng cụm từ: khí dầu mỏ hóa lỏng (viết tắt là LPG) cho phù hợp với Nghị định nhằm tránh nhầm lẫn với các loại gas, khí Gas, khí đốt khác.

8. Về cấp Giấy chứng nhận đào tạo cán bộ, nhân viên

Theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP, cán bộ nhân viên đang làm việc tại các cơ sở kinh doanh của LPG, kinh doanh dịch vụ LPG và người điều khiển phương tiện vận chuyển LPG phải được đào tạo, huấn luyện về nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, an toàn lao động, vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, bảo quản, đo lường, chất lượng LPG, được cấp Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật. Về việc này, Bộ Công Thương đã có Quyết định số 1580/QĐ-BCT ngày 31 tháng 3 năm 2010 về việc phê duyệt chương trình huấn luyện nghiệp vụ kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; trong đó giao Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các trường thuộc Bộ phối hợp tổ chức huấn luyện, đào tạo. Các trường thuộc Bộ có chức năng đào tạo nghề khí dầu mỏ hóa lỏng, căn cứ chương trình nội dung đã được Bộ phê duyệt, khẩn trương đào tạo và cấp Giấy chứng nhận cho cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có khó khăn vướng mắc xin phản ánh về Bộ Công Thương (Vụ Tổ chức cán bộ) để kịp thời xử lý. Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, phân loại nhu cầu đào tạo tại địa phương để thông báo (địa chỉ, kinh phí học tập tại trường …) cho thương nhân, hộ kinh doanh đề cử người đi học tại các Trường.

9. Về các nghiệp vụ cấp chung một Giấy chứng nhận đào tạo:

Theo quy định tại Tiết d khoản 1, Tiết c khoản 2, Tiết b khoản 6, Tiết b khoản 8 Điều 56 Nghị định số 107/2009/NĐ-CP. Căn cứ nhiệm vụ được giao; các Bộ tự tổ chức đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ, tổ chức cấp Giấy chứng nhận cho cán bộ, nhân viên. Vì vậy, các nghiệp vụ trên không thể cấp chung một Giấy chứng nhận đào tạo như một số Sở Công Thương đã đề nghị. Sở Công Thương phối hợp chặt chẽ các Sở liên quan, khẩn trương đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ theo quy định để đến ngày 01 tháng 10 năm 2010, các cơ sở kinh doanh đáp ứng đủ điều kiện quy định đều được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

10. Về treo biển hiệu lô gô:

Việc treo biển hiệu lô gô riêng hay chung trên một biển hiệu, thương nhân kinh doanh LPG có trách nhiệm hướng dẫn, quy định thống nhất trong hệ thống phân phối thuộc thương nhân quản lý.

11. Về Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự:

Việc cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh LPG của thương nhân, Bộ Công Thương đã gửi Bộ Công an công văn số 2850/BCT-TTTN ngày 23 tháng 3 năm 2010 về cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; trong đó có đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP.

Trong quá trình triển khai, thực hiện Nghị định nếu có vướng mắc, Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phản ánh về Bộ Công Thương (Vụ Thị trường trong nước) để hướng dẫn, bổ sung kịp thời.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Hiệp hội Gas Việt Nam;
- Vụ TCCB;
- Lưu: VT, TTTN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3381/BCT-TTTN ngày 05/04/2010 thực hiện Nghị định 107/2009/NĐ-CP về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.511

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.71.155
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!