Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3073/BCT-ĐL năm 2020 cung cấp thông tin về định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc lĩnh vực năng lượng giai đoạn 2021-2030 do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 3073/BCT-ĐL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Cao Quốc Hưng
Ngày ban hành: 29/04/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3073/BCT-ĐL
V/v cung cấp thông tin về định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc lĩnh vực năng lượng giai đoạn 2021 - 2030

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09 tháng 3 năm 2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Bộ Công Thương có trách nhiệm triển khai Kế hoạch xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2030 của ngành Công Thương. Để có cơ sở xây dựng, định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT) thuộc lĩnh vực điện năng giai đoạn 2021 - 2030, Bộ Công Thương đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn, Liên minh hợp tác xã (cấp tỉnh) cung cấp thông tin về các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) có hoạt động kinh doanh điện năng, gồm nội dung như sau:

1. Đánh giá thực trạng của KTTT về số lượng, chất lượng giai đoạn 2011 - 2020;

2. Đề xuất định hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển giai đoạn 2021 - 2030.

(Mẫu báo cáo theo Đề cương và các Biểu số liệu: 1, 2, 3, 4 tại Phụ lục kèm theo)

Đề nghị Quý cơ quan gửi kèm bản mềm và đầu mối liên hệ của Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo: Đ/c Nguyễn Thị Huyền, Điện thoại 0916005511, Email: huyennth@moit.gov.vn). Báo cáo xin gửi về Bộ Công Thương trước ngày 20 tháng 5 năm 2020 để tổng hợp./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Liên minh HTX, SCT các tỉnh;
- Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, ĐL (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Quốc Hưng

 

PHỤ LỤC

ĐỀ CƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ, HỢP TÁC XÃ THUỘC LĨNH VỰC NĂNG LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
(Kèm theo Công văn số 3073/BCT-ĐL, ngày 29 tháng 4 năm 2020)

I. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KTTT NĂNG LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2011-2020

1. Tình hình chung: Nêu đặc điểm chung của các tổ chức KTTT giai đoạn 2011 - 2020.

a) Về tổ hợp tác (THT)

- Số lượng THT tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020, trong đó có số lượng THT thành lập mới, số THT có đăng ký chứng thực hợp đồng hợp tác; cơ cấu THT trong các ngành, lĩnh vực...; so sánh số liệu thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 với số liệu thời điểm 31 tháng 12 năm 2011.

- Số thành viên THT tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 (tăng/giảm so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2011), trong đó số lượng thành viên mới tham gia vào THT; số lao động làm việc trong khu vực THT tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 (tăng/giảm so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2011), số lao động mới.

- Tổng số vốn hoạt động, giá trị tài sản của THT (tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020) tăng/giảm so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2011. Doanh thu bình quân của THT; thu nhập bình quân của thành viên, lao động của THT (tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2020); tăng/giảm so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2011.

- Số lượng các THT hoạt động hiệu quả; số THT phát triển thành hợp tác xã; vai trò của THT trong việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên.

- Nhũng hạn chế, khó khăn và những vấn đề mới phát sinh của THT hiện nay.

b) Về hợp tác xã (HTX)

- Số lượng HTX tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 (tăng/giảm so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2011), trong đó có số lượng HTX thành lập mới; số lượng HTX đang hoạt động, ngưng hoạt động; số lượng HTX đã chuyển đổi, giải thể; số HTX thành lập doanh nghiệp.

Tình hình chuyển đổi, đăng ký lại HTX theo Luật HTX năm 2012 (số HTX đã chuyển đổi, chưa chuyển đổi hoặc chuyển sang loại hình kinh tế khác).

- Số thành viên HTX tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 (tăng/giảm so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2011) trong đó số thành viên là cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp; số lượng thành viên mới tham gia vào HTX giai đoạn 2011 - 2020; số lao động làm việc trong khu vực HTX tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 (tăng/giảm so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2011), số lao động mới.

- Đóng góp của khu vực KTTT vào GDP địa phương tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 (tăng/giảm so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2011); đóng góp của HTX tới kinh tế hộ thành viên (giảm chi phí đầu vào, tăng giá thành, tăng thu nhập...)

- Tổng số vốn hoạt động, giá trị tài sản của HTX (tại thời điểm 31 tháng 12 năm 2020), trong đó tổng số vốn đăng ký mới; tăng/giảm so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2011.

- Doanh thu bình quân của HTX (trong đó cụ thể doanh thu đối với thành viên và doanh thu ngoài thành viên); Lãi bình quân của 1 HTX; Thu nhập bình quân của thành viên, lao động của HTX (tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2020); tăng/giảm so với thời điểm 31 tháng 12 năm 2011.

- Tổng số nợ đọng của HTX tính đến thời điểm 31 tháng 12 năm 2020 (chia theo giai đoạn phát sinh nợ từ trước 01 tháng 01 năm 1997 và từ 01 tháng 01 năm 1997 đến 31 tháng 12 năm 2020), tổng số nợ đọng của thành viên với HTX.

- Số HTX hoạt động hiệu quả theo Luật Hợp tác xã 20121: Đánh giá tình hình xây dựng mô hình HTX hoạt động hiệu quả theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã 2012 về quy mô, mô hình hoạt động, cách thức tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, năng lực quản trị, áp dụng công nghệ...; đánh giá các chỉ tiêu kinh tế của HTX (thu nhập bình quân của HTX, lợi nhuận bình quân, thu nhập của người lao động...) và tác động của HTX tới kinh tế hộ thành viên.

- Số lượng cán bộ quản lý HTX, trong đó số lượng cán bộ quản lý đạt trình độ sơ, trung cấp; số lượng cán bộ quản lý đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên; số cán bộ có trình độ sau đại học; số cán bộ HTX được hỗ trợ bảo hiểm xã hội; tỷ lệ cán bộ đã qua đào tạo nghề so với tổng số lao động.

- Những chuyển biến của HTX về phương thức hoạt động, sản xuất, kinh doanh; các HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm... Vai trò của HTX trong phát triển kinh tế hộ thành viên, kinh tế - xã hội tại địa phương, tạo việc làm, an sinh xã hội.

- Những hạn chế, khó khăn và vấn đề mới phát sinh của HTX hiện nay.

2. Đánh giá chung

a) Vị trí, vai trò của KTTT trong phát triển kinh tế - xã hội

- Về phát triển kinh tế: Đóng góp của khu vực KTTT vào tổng sản phẩm của địa phương; hiệu quả kinh tế, năng suất lao động; tỷ trọng vốn đầu tư cho khu vực này trong tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội, xuất khẩu; tác động tới kinh tế hộ thành viên; vai trò của KTTT trong việc hình thành, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm, chuyển giao kiến thức và ứng dụng khoa học công nghệ cho xã viên...

- Về chính trị, văn hóa, xã hội: Vai trò KTTT tham gia các Chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng nông thôn mới; thực hiện an sinh xã hội, ổn định chính trị, bảo vệ môi trường...

b. Tồn tại, hạn chế

Nêu rõ những tồn tại, hạn chế của khu vực KTTT trong phát triển kinh tế - xã hội; năng lực nội tại của các tổ chức KTTT (cơ sở vật chất, quy mô, vốn, trình độ cán bộ quản lý, liên kết sản xuất,...); thực hiện các quy định pháp luật về KTTT...

c. Nguyên nhân

- Về pháp luật, cơ chế, chính sách;

- Về tổ chức thực hiện pháp luật, cơ chế, chính sách;

- Về bản thân HTX;

- Về thực hiện chức năng quản lý nhà nước về KTTT, HTX.

3. Bài học kinh nghiệm

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KTTT NĂNG LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

1. Mục tiêu tổng quát

2. Các mục tiêu cụ thể

- Xác lập vị trí, vai trò của KTTT năng lượng trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương;

- Các chỉ tiêu cụ thể: Về đóng góp của KTTT vào phát triển kinh tế xã hội địa phương; số lượng THT, HTX số thành viên tham gia THT, HTX, số HTX thành viên tham gia liên minh HTX; doanh thu bình quân, lãi bình quân của 1 THT, HTX, thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX; số cán bộ quản lý HTX...

- Các mục tiêu cụ thể khác (nếu có).

3. Định hướng chung: Về khuyến khích phát triển KTTT năng lượng; các hình thức mở rộng quy mô thành viên; ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ sản xuất, kinh doanh; bảo đảm lợi ích thành viên...

4. Giải pháp thực hiện

- Về tuyên truyền nâng cao nhận thức về KTTT;

- Về hoàn thiện khung khổ pháp lý, cơ chế chính sách;

- Về nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với KTTT, gắn liền với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong phát triển KTTT;

- Về nâng cao hiệu quả hoạt động của các KTTT hiệu quả và tổng kết mô hình;

- Về huy động nguồn lực xã hội để phát triển KTTT năng lượng;

- Về các giải pháp khác.

5. Tổ chức thực hiện.

6. Các kiến nghị đề xuất.

 

Biểu 1

CHỈ TIÊU CƠ BẢN PHÁT TRIỂN KTTT CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ĐIỆN NĂNG GIAI ĐOẠN 2011-2020

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện năm

Tốc độ tăng/giảm giai đoạn 2011-2020

Năm 2011

Năm 2012

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

I

Hợp tác xã (HTX)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tỷ trọng đóng góp vào GDP địa phương

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng số HTX

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số HTX đang hoạt động

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số HTX ngừng hoạt động

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số HTX thành lập mới

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số HTX giải thể

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số HTX hoạt động hiệu quả

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số HTX thành lập doanh nghiệp

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổng số thành viên HTX

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số thành viên mới

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số thành viên là cá nhân

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số thành viên là đại diện hộ gia đình

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số thành viên là pháp nhân

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tổng số lao động thường xuyên trong HTX

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lao động là thành viên HTX

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lao động có hợp đồng

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tổng vốn hoạt động của HTX

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tổng giá trị tài sản HTX

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Doanh thu bình quân một HTX

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1

Hợp tác xã A..........

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tổng thu nhập

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lãi bình quân một HTX

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2

Hợp tác xã B............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

.....................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3

Hợp tác xã C..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Tổng số cán bộ quản lý HTX

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ sơ, trung cấp

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ cao đẳng, đại học trở lên

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Số cán bộ HTX được đóng BHXH

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tổ hợp tác (THT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng số THT

THT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số THT thành lập mới

THT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số THT có đăng ký thành lập

THT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng số thành viên THT

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổng số lao động trong THT

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Doanh thu bình quân một THT

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Lãi bình quân một THT

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 2

TỔNG HỢP CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KINH TẾ TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2011-2020

STT

Nội dung chính sách

Đơn vị tính

Giai đoạn 2011 - 2012

Kết quả thực hiện

Giai đoạn 2013 - 2014

Giai đoạn 2015 - 2019

Ước thực hiện năm 2020

Số lượng

Kinh phí (Tr đồng)

Số lượng

Kinh phí (Tr đồng)

Số lượng

Kinh phí (Tr đồng)

Số lượng

Kinh phí (Tr đồng)

NSTW2

NSĐP3

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

NSTW

NSĐP

NTM4

Khác

NTM

Khác

NTM

Khác

NTM

Khác

 

TỔNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Chính sách hỗ trợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, thí điểm đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1

Số người được cử đi đào tạo

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2

Số người được tham gia bồi dưỡng

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3

Thí điểm số cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở hợp tác xã

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số HTX được hỗ trợ thí điểm

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hỗ trợ về nguồn lực, mở rộng thị trường

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hỗ trợ về ứng dụng KHKT, công nghệ mới

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Hỗ trợ về tiếp cận vốn và Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số HTX được vay từ các tổ chức tín dụng

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số HTX được vay từ Quỹ hỗ trợ phát triển HTX

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tạo điều kiện tham gia các chương trình mục tiêu, phát triển kinh tế - xã hội

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Hỗ trợ thành lập mới

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Tổ chức lại hoạt động hợp tác xã

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Chính sách hỗ trợ đặc thù khác của địa phương (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 3

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TẬP THỂ GIAI ĐOẠN 2021-2030

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Thực hiện năm

Tốc độ tăng/giảm giai đoạn 2021-2030

Năm 2021

Năm 2022

Năm 2023

Năm 2024

Năm 2025

Năm 2026

Năm 2027

Năm 2028

Năm 2029

Năm 2030

I

Hợp tác xã (HTX)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tỷ trọng đóng góp vào GDP

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng số HTX

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số HTX đang hoạt động

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số HTX ngừng hoạt động

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số HTX thành lập mới

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số HTX giải thể

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số HTX hoạt động hiệu quả

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số HTX thành lập doanh nghiệp

HTX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổng số thành viên HTX

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số thành viên mới

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số thành viên là cá nhân

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số thành viên là đại diện hộ gia đình

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số thành viên là pháp nhân

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tổng số lao động thường xuyên trong HTX

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lao động thường xuyên mới

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lao động là thành viên HTX

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tổng số hoạt động của HTX

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tổng giá trị tài sản HTX

Tr đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Doanh thu bình quân một HTX

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doanh thu của HTX với thành viên

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Lãi bình quân một HTX

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Thu nhập bình quân của lao động thường xuyên trong HTX

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Tổng số cán bộ quản lý HTX

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ sơ, trung cấp

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số cán bộ quản lý HTX đã qua đào tạo đạt trình độ cao đẳng đại học trở lên

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Số cán bộ HTX được đóng BHXH

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Tổ hợp tác (THT)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng số THT

THT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số THT thành lập mới

THT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số THT có đăng ký thành lập

THT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng số thành viên THT

Thành viên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổng số lao động trong THT

Người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Doanh thu bình quân một THT

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Lãi bình quân một THT

Tr đồng/năm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biểu 4

DANH MỤC TÀI SẢN HỢP TÁC XÃ CÓ NGÀNH NGHỀ KINH DOANH ĐIỆN NĂNG

Số TT

Huyện/ hợp tác xã

Số liệu tính đến tháng 12 năm 2019

Nguồn lực lao động (Người)

Nguồn vốn đầu tư (triệu đồng)

Giấy phép hoạt động điện lực (Số QĐ/ngày tháng năm)

Tài sản hệ thống điện

Số liệu kinh doanh

Tổng nhân lực

Lao động kỹ thuật

Lao động khác

Nguồn vốn nhà nước

Nguồn vốn đầu tư

Nguồn vốn khác

Đường dây trung áp

Trạm biến áp

Đường dây hạ áp

Điện nhận

Điện thương phẩm

Công tơ

Có chứng chỉ ngành nghề điện

Công nhân có bậc thợ (3/7 trở lên)

Trung cấp

Cao đẳng

Đại học

Khối lượng (km)

Chủng loại dây (mm2)

Tình trạng mang tải Pmax (Kw)

Công suất máy (kVA)

Tình trạng mang tải Pmax (Kw)

Khối lượng (km)

Chủng loại dây (mm2)

Tình trạng mang tải Pmax (Kw)

kWh/ năm

kWh/ năm

Loại công tơ 3 pha (cái)

Loại công tơ 1 pha (cái)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Huyện ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Hợp tác xã A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Hợp tác xã B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1 Hoạt động kinh doanh có lãi, thực hiện các nghĩa vụ của một tổ chức kinh tế đối với Nhà nước, thành viên, người lao động theo quy định hiện hành; đem lại lợi ích tối đa cho thành viên như tăng thu nhập, tạo việc làm, cung cấp các hoạt động phúc lợi cho thành viên...

2 Ngân sách Trung ương

3 Ngân sách địa phương

4 Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3073/BCT-ĐL năm 2020 cung cấp thông tin về định hướng Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã thuộc lĩnh vực năng lượng giai đoạn 2021-2030 do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


37

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.255.5