Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 290/SCT-KTATMT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Phương Đông
Ngày ban hành: 09/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 290/SCT-KTATMT
Về chấn chnh hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thương nhân Kinh doanh LPG;
- Hộ kinh doanh LPG.

 

Nhm chấn chnh hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng và Thông tư số 11/2010/TT-BCT ngày 29/3/2010 của Bộ Công Thương về ban hành Quy chế đại lý kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng, Sở Công Thương yêu cầu các Thương nhân kinh doanh LPG hoạt động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, xác định lại hình thức phân phối LPG và thiết lập, đăng ký Hệ thống phân phối kinh doanh LPG như sau:

1. Xác định lại hình thức phân phối LPG:

Các thương nhân kinh doanh LPG căn cứ quy định về điều kiện của từng hình thức kinh doanh LPG và tự xác định lại thuộc thương nhân nào tương ứng với một trong các thương nhân kinh doanh LPG như sau:

1.1- Thương nhân Kinh doanh LPG đầu mối:

- Thương nhân xuất, nhập khẩu LPG: Thương nhân đáp ứng đ các điều kiện quy định tại Điều 7 của Nghị định số 107/2009/NĐ-CP.

- Thương nhân sản xuất, chế biến LPG: Thương nhân đáp ứng đ các điều kiện quy định tại Điều 10 của Nghị định số 107/2009/NĐ-CP.

- Thương nhân phân phối LPG cấp 1: Thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 13 của Nghị định s 107/2009/NĐ-CP.

1.2- Tổng đại lý kinh doanh LPG: Thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 23 của Nghị định số 107/2009/NĐ-CP.

1.3- Đại lý kinh doanh LPG: Thương nhân đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 26 của Nghị định số 107/2009/NĐ-CP (thương nhân đăng ký kinh doanh với hình thức doanh nghiệp: Công ty cổ phn; Công ty TNHH; Doanh nghiệp Tư nhân).

Thương nhân kinh doanh LPG thuộc hình thức phân phối kinh doanh LPG nào thì cung cấp hồ sơ năng lực theo các điều kiện tương ứng về Sở Công Thương trước ngày 31/3/2014.

Các thương nhân kinh doanh LPG sở hữu thương hiệu LPG chai thì bắt buộc đăng ký nhãn hiệu LPG chai thuộc s hữu của thương nhân, đồng thời thiết lập hệ thống phân phối kinh doanh LPG theo hình thức thương nhân đầu mối. Đối với các thương nhân phân phối LPG cấp 1 chưa đáp ứng đủ các điều kiện về cơ sở vật chất quy định tại Điều 13 của Nghị định số 107/2009/NĐ-CP thì tiếp tục đầu tư hoàn thiện đảm bảo các điều kiện kinh doanh hoặc lựa chọn phương án kinh doanh mới cho phù hợp như: sắp xếp lại, sáp nhập, mua bán, chuyển nhượng, ... theo quy định.

2. Thiết lập và đăng ký Hệ thống phân phối kinh doanh LPG:

Căn cứ hình thức kinh doanh LPG được xác định, các thương nhân tiến hành thiết lập và đăng ký Hệ thống phân phối kinh doanh LPG, bao gồm: các cơ sở kinh doanh trực thuộc thương nhân và Hệ thống đại lý thuộc thương nhân quản lý theo các yêu cầu cụ thể như sau:

2.1- Đối với Thương nhân kinh doanh LPG đầu mối:

Thương nhân kinh doanh LPG đầu mối tổ chức phân phối LPG đến người tiêu dùng tại các cơ sở kinh doanh trực thuộc Thương nhân (bao gồm các trạm cấp LPG, trạm nạp LPG vào ô tô, hệ thống cửa hàng bán lẻ LPG chai có đăng ký kinh doanh là chi nhánh hoặc điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp), đồng thi thiết lập Hệ thống đại lý thuộc thương nhân quản lý và chỉ bán LPG dưới hình thức đại lý (chỉ thông qua Tổng đại lý, đại lý; không phân phối trực tiếp đến Hộ kinh doanh LPG).

Thương nhân kinh doanh LPG đầu mối thiết lập hệ thống phân phối kinh doanh LPG phù hp điều kiện, khả năng kinh doanh của mình tại thành phố H Chí Minh và đăng ký Hệ thống phân phối kinh doanh LPG với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh (theo mẫu Phụ lục 1 và Phụ lục 2 đính kèm).

2.2- Tổng đi lý kinh doanh LPG:

Tng đại lý phải thiết lập hệ thống phân phối LPG trực thuộc gồm: cửa hàng bán LPG chai, trạm cấp LPG hoặc trạm nạp LPG vào ô tô và hệ thống đại lý gồm tối thiu 10 (mười) đại lý đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Điều 26 Nghị định s 107/2009/NĐ-CP và đăng ký hệ thống phân phối LPG cho Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh (theo Phụ lục 3 và Phụ lục 4 đính kèm).

2.3- Đi lý kinh doanh LPG:

Đại lý kinh doanh LPG thiết lập hệ thống phân phối kinh doanh LPG trực thuộc bán LPG và LPG chai cho khách hàng thông qua cơ sở kinh doanh trực thuộc gồm: trạm cấp LPG, trạm nạp LPG vào ô tô và các cửa hàng bán LPG chai và đăng ký Hệ thống phân phối trực thuộc cho Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh (theo Phụ lục 5 và Phụ lục 6 đính kèm).

2.4- Đối với Hộ kinh doanh LPG (có duy nhất một cửa hàng bán LPG chai) là cá nhân có đăng ký kinh doanh nên chưa đáp ứng điều kiện là Đại lý kinh doanh LPG, do đó không trực tiếp ký hợp đồng đại lý với Thương nhân đầu mối. Hộ kinh doanh LPG chỉ được ký Hợp đồng kinh tế với 01 (một) Tổng đại lý kinh doanh LPG.

Sở Công Thương đề nghị các Thương nhân kinh doanh LPG đầu mối, Tổng đại lý và Đại lý kinh doanh LPG tiến hành thiết lập lại hệ thống phân phối kinh doanh LPG phù hợp điều kiện, khả năng kinh doanh của mình và đăng ký Hệ thống phân phối kinh doanh LPG trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với Sở Công Tơng trước ngày 31/3/2014.

Căn cứ hệ thống phân phối kinh doanh LPG do các thương nhân kinh doanh LPG cung cấp, đề nghị các Đại lý kinh doanh LPG, Hộ kinh doanh LPG liên hệ Sở Công Thương tiến hành thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai theo đúng quy định.

Sở Công Thương sẽ tiến hành rà soát, tổng hợp và từ chối giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến các thương nhân kinh doanh LPG chưa thực hiện thiết lập và đăng ký hệ thống phân phối kinh doanh LPG theo quy định.

Hồ sơ năng lực và đăng ký Hệ thống phân phối kinh doanh LGP (gồm các cơ sở kinh doanh trực thuộc và Hệ thống đại lý) của các thương nhân kinh doanh LPG gi v S Công Thương trước ngày 31/3/2014, theo địa chỉ:

- Sở Công Thương TP.HCM (Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường).

- Địa chỉ: 61 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM

Tập tin đin tử (file) gởi theo địa chỉ email. ttthoa.sct@tphcm.gov.vn

(Chi tiết liên hệ: Phòng K thuật an toàn - Môi trường gặp Chị Hòa - 08 38277416 hoặc Anh Quang Sơn - 08 38241864 để được hướng dn)

Sơ Công Thương thông báo đến các thương nhân kinh doanh LPG biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PCT Nguyễn Thị Hồng “đ báo cáo”;
- P
GĐTT Lê Văn Khoa “để báo cáo”;
-
UBND các Q-H “để phối hợp”;
- Chi cục QLTT TTr Sở “để phối hợp”;
- Hiệp hội Gas Việt Nam “để biết”;
-
Lưu: VT, KTATMT, TD (1250).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Phương Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 290/SCT-KTATMT ngày 09/01/2014 về chấn chỉnh hoạt động kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng do Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.076

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.161.98.96