Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2573/TCT-DNL năm 2013 kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 2573/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 09/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2573/TCT-DNL
V/v kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Thuế tỉnh Thái Bình;
- Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 720/XLDK-TCKT ngày 12/03/2013 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), công văn số 1112/CT-KT2 ngày 05/06/2012 của Cục Thuế tỉnh Thái Bình về chính sách thuế nhà thầu nước ngoài đối với dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Tiếp theo công văn số 196/TCT-DNL ngày 16/1/2013 hướng dẫn chính sách thuế nhà thầu nước ngoài tại Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về việc ủy quyền nhận hóa đơn chứng từ và ủy quyền kê khai, nộp thuế thay Nhà thầu nước ngoài:

- Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11

+ Tại khoản 1, Điều 5: "1. Đại diện của người nộp thuế là đại diện theo pháp luật hoặc đại diện theo ủy quyền thay mặt người nộp thuế thực hiện một số thủ tục về thuế".

+ Tại khoản 1, 2, Điều 20: "1. Tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế là doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ có điều kiện được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, thực hiện các thủ tục về thuế theo thỏa thuận với người nộp thuế.

2. Quyền của tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế:

a) Được thực hiện các thủ tục về thuế theo hợp đồng với người nộp thuế;"

- Căn cứ Khoản 2, Điều 6 Thông tư 28/2011/TT-BTC: "2. Ủy quyền trong giao dịch với cơ quan thuế:

- Người đại diện theo pháp luật của người nộp thuế có thể ủy quyền cho cán bộ phụ trách dưới mình một cấp ký thừa ủy quyền các văn bản, hồ sơ giao dịch với cơ quan thuế".

- Căn cứ Luật Dân sự 2005:

+ Tại Khoản 1, 2, Điều 142:

"1. Đại diện theo ủy quyền là đại diện được xác lập theo sự ủy quyền giữa người đại diện và người được đại diện.

2. Hình thức ủy quyền do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc ủy quyền phải được lập thành văn bản".

+ Tại Khoản 1, Điều 144: "1. Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác".

+ Tại Điều 152: "Cá nhân, người đại diện theo pháp luật của pháp nhân, hộ gia đình, tổ hợp tác có thể ủy quyền cho người khác phù hợp với quy định của Bộ luật này nhân danh mình xác lập, thực hiện giao dịch nhân sự".

Căn cứ các quy định nêu trên, PVC được ủy quyền cho Ban Điều hành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 thay PVC nhận hóa đơn chứng từ của các nhà thầu nước ngoài. PVC có trách nhiệm kê khai, nộp thuế thay Nhà thầu nước ngoài theo quy định.

2. Về thuế suất thuế TNDN và tỷ lệ tính thuế TNDN:

Về vấn đề này, đề nghị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 196/TCT-DNL ngày 16/1/2013 nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
- Vụ: PC, CS, KK;
- Lưu: VT, DNL (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ THUẾ DNL
Đặng Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2573/TCT-DNL năm 2013 kê khai, nộp thuế nhà thầu nước ngoài của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.884
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.245.76