Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2422/QLCL-KN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Lê Bá Anh
Ngày ban hành: 16/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2422/QLCL-KN
V/v Xây dựng tài liệu hướng dẫn lấy mẫu, đo kiểm tại hiện trường

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Cơ quan Quản lý Chất lượng Trung Bộ và Nam Bộ;
- Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1-6.

 

Nhằm phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại các vùng trồng trọt, chăn nuôi, sơ chế, chế biến, chợ/siêu thị bán thực phẩm, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đang triển khai xây dựng tài liệu hướng dẫn lấy mẫu, đo kiểm tại hiện trường các chỉ tiêu gây mất an toàn thực phẩm trong sản phẩm thực vật và động vật. Kế hoạch xây dựng tài liệu dự kiến trong phụ lục gửi kèm theo.

Để triển khai kế hoạch nêu trên, Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đề nghị mỗi đơn vị cử 2 cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực lấy mẫu nông sản và kiểm nghiệm tham gia nhóm công tác xây dựng tài liệu. Danh sách cán bộ do đơn vị đề cử (theo mẫu dưới đây) gửi về Cục trước ngày 22/12/2011 theo địa chỉ email: nthanhthuy.nafi@mard.gov.vn.

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

Email

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Yêu cầu các đơn vị lưu ý thực hiện tốt.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- PCT P.H. Hào (để biết);
- Phòng CL2 (để p/h);
- Lưu: VT, KN.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Bá Anh

 

PHỤ LỤC

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN LẤY MẪU, ĐO KIỂM TẠI HIỆN TRƯỜNG CÁC CHỈ TIÊU GÂY MẤT AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG SẢN PHẨM ĐỘNG, THỰC VẬT

TT

Nội dung triển khai

Dự kiến thời hạn hoàn thành

Chủ trì

Phối hợp

1.

Thành lập Tổ công tác

12/2011

Cục QLCL

Các TTV, Cơ quan miền

2.

Họp nhóm công tác thông qua đề cương và phân công

12/2011-01/2012

Tổ công tác

 

3.

Xây dựng dự thảo 1:

- Qui trình thực hành chuẩn (SOPs) đo kiểm nhanh tại hiện trường một số chỉ tiêu gây mất an toàn thực phẩm trên từng đối tượng sản phẩm tại từng công đoạn trồng trọt, giết mổ, sơ chế/chế biến, bày bán; nguyên tắc đánh giá và xử lý kết quả phân tích.

- Qui trình thực hành chuẩn (SOPs) bảo dưỡng, hiệu chuẩn kiểm định các trang thiết bị kiểm tra cầm tay.

01/2011-02/2012

Tổ công tác

P.QLKN

- Nguyên tắc, yêu cầu, phương pháp, quy trình thực hành chuẩn (SOPs) lấy mẫu đối với từng đối tượng sản phẩm rau, chè, quả, thịt tại từng công đoạn trồng trọt, giết mổ, sơ chế/chế biến, bày bán.

P.CL2

4.

Tổ chức góp ý, hoàn thiện dự thảo 2:

- Qui trình thực hành chuẩn (SOPs) đo kiểm nhanh tại hiện trường một số chỉ tiêu gây mất an toàn thực phẩm trên từng đối tượng sản phẩm tại từng công đoạn trồng trọt, giết mổ, sơ chế/chế biến, bày bán; nguyên tắc đánh giá và xử lý kết quả phân tích.

- Qui trình thực hành chuẩn (SOPs) bảo dưỡng, hiệu chuẩn kiểm định các trang thiết bị kiểm tra cầm tay.

3/2012

P.QLKN

Các Trung tâm vùng, Cơ quan miền, Cục BVTV, Cục Thú y, Tổ công tác

- Nguyên tắc, yêu cầu, phương pháp, quy trình thực hành chuẩn (SOPs) lấy mẫu đối với từng đối tượng sản phẩm rau, chè, quả, thịt tại từng công đoạn trồng trọt, giết mổ, sơ chế/chế biến, bày bán.

P.CL2

5.

Gửi dự thảo 2 đến các đơn vị:

- Khảo sát, đánh giá tính phù hợp và độ tin cậy của test kit sử dụng phân tích nhanh các chỉ tiêu.

4/2012

P.QLKN

Các Trung tâm vùng, Cơ quan miền

- Áp dụng thử quy trình thực hành chuẩn (SOPs) lấy mẫu đối với từng đối tượng sản phẩm rau, chè, quả, thịt tại từng công đoạn trồng trọt, giết mổ, sơ chế/chế biến, bày bán.

P.CL2

6.

Triển khai áp dụng thử

5/2012

P.QLKN/CL2

Các Trung tâm vùng, Cơ quan miền

7.

Trình ban hành

6/2012

P.QLKN/CL2

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2422/QLCL-KN ngày 16/12/2011 xây dựng tài liệu hướng dẫn lấy mẫu, đo kiểm tại hiện trường do Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.398

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.27.215
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!