Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2388/QLCL-CL1 về cấp giấy xác nhận lô hàng có nguồn gốc thủy sản khai thác trước ngày 01/01/2010 do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Số hiệu: 2388/QLCL-CL1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Người ký: Trần Bích Nga
Ngày ban hành: 31/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2388/QLCL-CL1
V/v cấp giấy xác nhận lô hàng có nguồn gốc thủy sản khai thác trước ngày 01/01/2010

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU
- Các Trung tâm CL NLTS vùng 1-6

 

Nhằm ngăn ngừa các vướng mắc nảy sinh đối với các lô hàng thủy sản chế biến từ thủy sản khai thác trước ngày 01/01/2010 và xuất khẩu vào EU sau ngày quy định này có hiệu lực, tiếp theo công văn số 2269/QLCL-CL1 ngày 11/12/2009 về hướng dẫn thực hiện xác nhận thủy sản khai thác xuất khẩu vào EU theo Quyết định số 3477/QĐ-BNN-KTBVNL ngày 04/12/2009; được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ về việc giao các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng cấp giấy xác nhận cho các lô hàng thủy sản chế biến từ thủy sản khai thác trước ngày 01/01/2010 và xuất khẩu vào EU sau ngày Quy định này có hiệu lực (theo mẫu tại Phụ lục gửi kèm), Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và thủy sản yêu cầu:

1. Các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU:

- Khai báo và cung cấp đầy đủ cho các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1-6 các chứng từ chứng minh lô hàng có nguồn gốc từ thủy sản được khai thác trước ngày 01/01/2010 (biên bản thu mua nguyên liệu, các chứng từ liên quan đến nguyên liệu nhập khẩu, hồ sơ sản xuất lô hàng, …) khi thực hiện kiểm tra, chứng nhận CL, VSATTP cho lô hàng.

- Đối với lô nguyên liệu, sản phẩm thủy sản được chế biến từ thủy sản khai thác trước ngày 01/01/2010 và nhập khẩu vào Việt Nam để tiếp tục chế biến xuất khẩu vào EU sau thời điểm nêu trên, doanh nghiệp cần yêu cầu nhà xuất khẩu cung cấp giấy tờ, chứng từ chứng minh thủy sản được khai thác trước ngày 01/01/2010.

- Chủ động liên hệ với nhà nhập khẩu EU để nắm rõ các yêu cầu cụ thể về việc thực hiện Quy định IUU của EU và sẵn sàng cung cấp tài liệu, hồ sơ liên quan đến xuất xứ nguyên liệu thủy sản khai thác khi Cơ quan thẩm quyền EU yêu cầu.

2. Các Trung tâm Chất lượng Nông lâm thủy sản vùng 1-6:

- Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu vào EU thuộc địa bàn quản lý về việc kiểm tra và cấp giấy xác nhận đối với lô hàng chế biến từ thủy sản khai thác trước ngày 01/01/2010 theo mẫu nêu tại Phụ lục gửi kèm.

- Thực hiện kiểm tra hồ sơ kèm theo lô hàng để xác định chính xác lô hàng được sản xuất từ nguyên liệu khai thác trước thời điểm quy định IUU có hiệu lực; theo dõi, đối chiếu số lượng, khối lượng các lô hàng đã thực hiện xác nhận với số liệu thẩm tra thực tế của đơn vị đối với báo cáo thống kê nguyên liệu, thành phẩm tồn kho các doanh nghiệp đã báo cáo và cam kết theo yêu cầu tại công văn số 2269/QLCL-CL1 ngày 11/12/2009.

- Kết hợp báo cáo thống kê các lô hàng xuất khẩu vào EU định kỳ báo cáo về Cục số liệu các lô hàng đã được Trung tâm vùng cấp giấy xác nhận.

Trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung nêu trên, yêu cầu các doanh nghiệp, các Trung tâm vùng kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc về Cục để được xem xét giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vũ Văn Tám (để báo cáo);
- PCT phụ trách (để báo cáo);
- Cơ quan QLCL NLTS Trung bộ, Nam bộ;
- VASEP;
- Website;
- Lưu: VT, KHTH, QL1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Bích Nga

 

PHỤ LỤC

(ban hành kèm theo công văn số 2388/QLCL-CL1 ngày 31 tháng 12 năm 2009)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT OF VIETNAM

National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department-Branch ….

Address: ………………………………………………………………..

Tel: ………………….; Fax: ……………………; E-mail: ……………………….

 

Ref.No:        /QLCL-TTV ….

(place) ….., (date) ……………2010

TO WHOM IT MAY CONCERN

Dear Sir/Madam

The National Agro-Forestry-Fisheries Quality Assurance Department- Branch ……. (NAFIQAD), Ministry of Agriculture and Rural Development of Vietnam would like to express its compliments to you and draw your attention to the following:

On (date) ……………., NAFIQAD Branch …….. issued the heath certificate No …………………. for a consignment exported to …………….. with details as follows:

- Exporter: ……………………..

- Place of origin: …………………………

- Description of commodity: ……………………………..

- Commodity code (HS code) (in item I.19 on certificate): ………………………………..

- Quantity: …………………… kgs (net weight)

- Container/seal number: …………………………………

- Entry BIP in EU: ………………………………………………..

Species/Scientific name

Catch area (s)/ Country of origin

Number of packages

Net weight (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By this letter; NAFIQAD Branch …….. would like to confirm the above mentioned products have been processed from fish caught prior to 01 January 2010. Therefore the products are not subject to the scope of European Commission (EC) Regulation 1005/2008 dated 29/9/2008 (the IUU Regulation) to prevent, deter, and eliminate IUU fishing.

Thank you for your cooperation

 

 

Endorsement by the competent authority
(Signature and seal)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2388/QLCL-CL1 về cấp giấy xác nhận lô hàng có nguồn gốc thủy sản khai thác trước ngày 01/01/2010 do Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.147
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.128.196