Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2388/BNN-BVTV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng
Ngày ban hành: 11/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2388/BNN-BVTV
V/v tăng cường công tác quản lý thuốc BVTV trên rau

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2009

 

Kính gửi:

- Cục Bảo vệ thực vật;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Bảo vệ thực vật các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Bảo vệ thực vật đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) trên rau. Căn cứ vào báo cáo kết quả Hội nghị của Cục BVTV và nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý thuốc BVTV trên rau, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu khẩn trương thực hiện các biện pháp cụ thể sau:

1. Đối với Cục Bảo vệ thực vật:

- Lập sổ tay danh mục thuốc BVTV sử dụng trên rau từ danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng ở Việt Nam và phát hành đến các địa phương để nông dân thực hiện. Rà soát để đưa ra khỏi danh mục các loại thuốc BVTV sử dụng trên rau lạc hậu, hiệu quả phòng trừ kém, không an toàn đối với rau, người sử dụng và môi trường sinh thái.

- Biên soạn tài liệu để các Chi cục BVTV tỉnh, thành phố tập huấn cho cán bộ chính quyền cấp xã, phường về thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp đối với công tác quản lý thuốc BVTV ở địa phương, các quy định pháp luật về buôn bán và sử dụng thuốc BVTV.

- Sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuốc BVTV theo hướng quản lý chặt chẽ để trình cấp có thẩm quyền ban hành.

- Thành lập các đoàn thanh tra, kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên rau tại các tỉnh trong vùng trồng rau trọng điểm. Chỉ đạo thanh tra chuyên ngành BV&KDTV các tỉnh, thành phố đồng loạt tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV tại các vùng sản xuất rau, lấy mẫu thuốc kiểm tra chất lượng thuốc BVTV, lẫy mẫu rau kiểm tra dư lượng; xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật các trường hợp vi phạm.

- Tăng cường các lớp tập huấn nông dân sử dụng thuốc BVTV an toàn, hiệu quả.

- Soạn thảo trình Bộ chính sách khuyến khích sử dụng thuốc BVTV sinh học trên rau.

- Nhân rộng các mô hình sản xuất rau an toàn theo hướng GAP gắn với công tác quản lý thuốc BVTV của chính quyền cấp xã tại các tỉnh, thành phố.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về quản lý việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên rau, nhất là trên các kênh truyền hình của Đài truyền hình Việt Nam.

2. Đối với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục BVTV các tỉnh, thành phố:

- Triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị 1504/CT-BNN-BVTV ngày 3/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý thuốc BVTV và kế hoạch số 922/BVTV-TTra của Cục BVTV về kiểm tra thực hiện Chỉ thị 1504/CT-BNN-BVTV trên phạm vi cả nước.

- Thống kê các cửa hàng buôn bán thuốc BVTV không đủ điều kiện theo quy định để phối hợp với chính quyền địa phương kiên quyết đình chỉ và xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đại diện chính quyền địa phương, Chi cục BVTV và chủ cửa hàng buôn bán thuốc BVTV ký cam kết về việc: không buôn bán thuốc BVTV cấm, thuốc BVTV ngoài danh mục, thuốc BVTV quá hạn sử dụng, bảo đảm đủ các điều kiện buôn bán thuốc BVTV theo quy định, niêm yết giá bán thuốc, danh mục các loại thuốc BVTV được phép sử dụng trên rau mà các cửa hàng đang kinh doanh.

- Tại các vùng trồng rau tập trung, đại diện chính quyền địa phương, Chi cục BVTV và hộ nông dân sản xuất rau ký cam kết về việc; chỉ sử dụng thuốc BVTV được phép sử dụng trên rau, tuân thủ theo 4 đúng, bảo đảm thời gian cách ly trước khi thu hoạch rau, không sử dụng các loại thuốc BVTV cấm, thuốc BVTV ngoài danh mục.

- Từ nay đến hết năm 2009 đồng loạt tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra việc buôn bán và sử dụng thuốc BVTV tại các tỉnh trồng rau. Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, công bố công khai trên Báo, Đài địa phương địa chỉ các tổ chức, cá nhân vi phạm.

- Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ xã, phường các văn bản pháp luật, quy định của nhà nước về quản lý buôn bán, sử dụng thuốc BVTV.

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về quản lý buôn bán và sử dụng thuốc BVTV trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương.

3. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc BVTV:

- Phải bảo đảm chất lượng các loại thuốc BVTV sản xuất, gia công, sang chai, đóng gói và lưu thông.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về kinh doanh thuốc BVTV, đặc biệt thuốc BVTV sử dụng phòng, trừ dịch hại cho rau.

- Không cung ứng, phân phối thuốc BVTV cho các cửa hàng, đại lý không đủ điều kiện buôn bán thuốc BVTV (không có chứng chỉ buôn bán thuốc BVTV, không có cửa hàng, kho chứa thuốc đúng quy định, không có trang thiết bị cần thiết bảo đảm an toàn cho người, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ theo quy định).

- Tích cực tham gia, phối hợp với cơ quan chức năng ở địa phương trong công tác quản lý việc buôn bán, sử dụng thuốc BVTV trên rau.

Vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo về Bộ (qua Cục BVTV) trước ngày 15/12/2009./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Thứ trưởng Lương Lê Phương (để b/c);
- Cục Trồng trọt;
- Cục Quản lý CLNLS&TS;
- Lưu: VT,  Cục BVTV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Bùi Bá Bổng  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2388/BNN-BVTV ngày 11/08/2009 về việc tăng cường công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên rau do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.808

DMCA.com Protection Status
IP: 44.212.99.208
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!