Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1951/TCT-CS về việc chuyển lỗ và bù trừ lỗ giữa các hoạt động kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 1951/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 21/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ

-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------

Số: 1951/TCT-CS
V/v: chuyển lỗ và bù trừ lỗ giữa các hoạt động kinh doanh.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai.

Trả lời Công văn số 146/CT-THNVDT ngày 18/1/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về chính sách thuế TNDN, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1) Tại tiết c điểm 1 mục IV Phần C Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính về thuế TNDN có quy định: “Trường hợp trong năm quyết toán thuế, cơ sở kinh doanh vừa có hoạt động lỗ, vừa có hoạt động lãi:

- Nếu hoạt động kinh doanh có lãi thuộc đối tượng được miễn, giảm thuế TNDN thì cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn:

+ Hạch toán riêng lãi của hoạt động được ưu đãi để thực hiện miễn giảm thuế theo quy định, hoạt động lỗ được chuyển lỗ theo chế độ quy định;

+ Lấy lãi của hoạt động ưu đãi để bù lỗ, nếu còn lãi thì được ưu đãi, nếu còn lỗ thì được chuyển lỗ.

- Ngược lại hoạt động kinh doanh được miễn, giảm thuế bị lỗ thì được bù lỗ từ hoạt động kinh doanh có lãi”.

- Tại Thông tư số 128/2003/TT-BTC áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2004 không có quy định cơ sở kinh doanh được bù trừ lãi, lỗ từ hoạt động được ưu đãi thuế với các hoạt động kinh doanh khác.

Theo đó, trường hợp trước kỳ tính thuế năm 2004, cơ sở kinh doanh có nhiều hoạt động kinh doanh có hoạt động lãi, hoạt động lỗ thì đơn vị có thể lựa chọn bù trừ lãi lỗ giữa các hoạt động (kể cả các hoạt động đang được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN) theo quy định tại Thông tư số 18/2002/TT-BTC nêu trên. Từ kỳ tính thuế năm 2004 cơ sở kinh doanh không được bù trừ lãi, lỗ từ hoạt động được ưu đãi thuế với các hoạt động kinh doanh khác.

2) Tại điểm 4 mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định: “Trường hợp trong năm quyết toán thuế, cơ sở kinh doanh có các hoạt động sản xuất, kinh doanh vừa có hoạt động lãi, vừa có hoạt động lỗ (trừ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất, chuyển nhượng vốn, hoạt động đầu tư ở nước ngoài) thu nhập chịu thuế được xác định như sau:

- Nếu hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi thuộc diện miễn thuế, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, thì cơ sở kinh doanh có thể lựa chọn:

+ Hạch toán riêng lãi của hoạt động ưu đãi để thực hiện miễn thuế, giảm thuế theo quy định, hoạt động lỗ được chuyển lỗ theo chế độ quy định;

+ Lấy lãi của hoạt động đang được ưu đãi để bù lỗ cho hoạt động khác, nếu còn lãi thì ưu đãi, nếu còn lỗ thì chuyển lỗ;

- Nếu hoạt động kinh doanh miễn thuế, giảm thuế bị lỗ thì bù lỗ từ hoạt động kinh doanh có lãi.

Sau khi bù trừ, phần thu nhập còn lại áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo mức thuế suất của hoạt động kinh doanh có thu nhập”.

Căn cứ theo quy định nêu trên, từ kỳ tính thuế năm 2007, cơ sở kinh doanh được lựa chọn bù trừ toàn bộ lãi, lỗ từ hoạt động được ưu đãi thuế với các hoạt động kinh doanh khác (trừ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng quyền thuê đất, chuyển nhượng vốn, hoạt động đầu tư ở nước ngoài).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Vụ Pháp chế;

- Ban HT, PC, TTTĐ;

- Lưu: VT, CS (3b),

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

 

 

 

 

Phạm Duy Khương

 

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1951/TCT-CS về việc chuyển lỗ và bù trừ lỗ giữa các hoạt động kinh doanh do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


8.631
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69