Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1906/VPCP-KGVX năm 2021 thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1906/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 23/03/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1906/VPCP-KGVX
V/v thực hiện NQ số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ.

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Thông tin và Truyền thông.

Xét báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 4009/BKHCN-CNC ngày 31 tháng 12 năm 2020 về kết quả thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Chương trình hành động của Chính phủ), Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, đôn đốc các bộ, cơ quan, địa phương khn trương ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ, nghiêm túc thực hiện việc báo cáo tình hình triển khai Nghị quyết hàng năm theo quy định; nghiên cứu, hướng dẫn các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện việc thống kê, báo cáo có tính khoa học, với những chỉ tiêu cụ thể phù hợp chuẩn mực quốc tế nhằm đánh giá khách quan năng lực sẵn sàng của nền kinh tế Việt Nam khi tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

2. Các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp chặt ch với các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức triển khai Chương trình hành động của Chính phủ, Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 và Chương trình Chuyn đi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, bảo đảm hiệu quả, đồng bộ với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội khác có liên quan nhằm nhanh chóng tiếp cận, chủ động tham gia Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đ Bộ Khoa học và Công nghệ và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg (để b/c);
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp, Trợ lý TTg
, các Vụ: CN, NN, KTTH, Cục KSTT;
- L
ưu: VT, KGVX (2).NTN

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1906/VPCP-KGVX ngày 23/03/2021 thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.714

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server251