Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1890/VPCP-KTTH năm 2015 về quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1890/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 19/03/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1890/VPCP-KTTH
V/v quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp;
-
y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 114/BC-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2014 báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các biện pháp bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo chủ trương của Chính phủ và ý kiến của các Bộ: Công Thương (văn bản số 447/BCT-TTTN ngày 14 tháng 01 năm 2015), Thông tin và Truyền thông (văn bản số 112/BTTTT-CBC ngày 15 tháng 01 năm 2015), Tư pháp (văn bản số 597/BTP-PLDSKT ngày 02 tháng 3 năm 2015), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh có ý kiến như sau:

1. Giao các Bộ: Tài chính, Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai các biện pháp quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi như kiến nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 114/BC-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2014.

2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hp với Bộ Công Thương và các cơ quan có liên quan quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo đúng quy định tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá. Trường hợp cn thiết, Bộ Tài chính chủ trì, thống nhất với Bộ Công Thương làm rõ nhiệm vụ quản lý, bình ổn giá sữa giữa các Bộ; trên cơ sở đó trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 177/2013/NĐ-CP cho phù hp với tình hình thực tế và các quy định pháp luật hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./.

(Xin gửi kèm theo văn bản số 114/BC-BTC ngày 25 tháng 12 năm 2014 của Bộ Tài chính)

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó TTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTN, KGVX, PL, HC;
- Lưu: VT, KTTH (3), DH.

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1890/VPCP-KTTH năm 2015 về quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.446

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49