Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1877/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 07/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1877/TCT-CS
V/v vướng mắc khi thực hiện Thông tư số 153.

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH BASF Việt Nam
(Địa chỉ: số 12 Đại lộ Tự do, KCN Vsip, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương)

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn CV03/0113-BASF.FA ngày 23/01/2013 của Công ty TNHH BASF Việt Nam về việc viết tên sản phẩm trên hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 4 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính quy định những nội dung bắt buộc phải có trên hóa đơn:

"1. Nội dung bắt buộc trên hóa đơn đã lập phải được thực hiện trên cùng một mặt giấy.

k) Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt. Chữ số ghi trên hóa đơn là các chữ số tự nhiên: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; sau chữ số hàng nghìn, triệu, tỷ, nghìn tỷ, triệu tỷ, tỷ tỷ phải đặt dấu chấm (.); nếu có ghi chữ số sau chữ số hàng đơn vị phải đặt dấu phẩy (,) sau chữ số hàng đơn vị.

Mỗi mẫu hóa đơn sử dụng của một tổ chức, cá nhân phải có cùng kích thước.

Đối với hóa đơn xuất khẩu, nội dung đã lập trên hóa đơn xuất khẩu phải bao gồm: số thứ tự hóa đơn; tên, địa chỉ đơn vị xuất khẩu; tên, địa chỉ đơn vị nhập khẩu; tên hàng hóa, dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền, chữ ký của đơn vị xuất khẩu (mẫu số 5.4 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này). Trường hợp trên hóa đơn xuất khẩu chỉ sử dụng một ngôn ngữ thì sử dụng tiếng Anh. Tổ chức, cá nhân được sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu theo quy định của pháp luật về thương mại."

Căn cứ quy định nêu trên, tên hàng hóa dịch vụ ghi trên hóa đơn được thể hiện bằng Tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt.

Trường hợp Công ty TNHH BAFS, do đặc thù mặt hàng hóa chất được đặt tên theo công thức hóa học có nguồn gốc từ nước ngoài hoặc không thể dịch được nghĩa cụ thể bằng tiếng Việt, Tổng cục Thuế chấp thuận cho phép Công ty TNHH BASF Việt Nam phản ánh tên sản phẩm hóa chất trên hóa đơn giá trị gia tăng theo tên công thức hóa học của ngôn ngữ nước ngoài. Cụ thể là viết thêm chữ "sản phẩm hóa chất" trước tên sản phẩm được ghi bằng ngôn ngữ nước ngoài khi xuất hóa đơn giao cho khách hàng.

Ví dụ:

Tên mặt hàng hóa chất (công thức hóa học bằng tiếng Đức): RHEOBUILD 561V

Tên mặt hàng nêu trên được phản ánh trên hóa đơn: "Sản phẩm hóa chất RHEOBUILD 561V"

Công ty TNHH BASF Việt Nam phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin phản ánh trên hóa đơn.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

THE MINISTRY OF FINANCE
THE GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 1877/TCT-CS
Ref. problems when implementing Circular No. 153

Hanoi, June 07, 2013

 

Respectfully to:

Vietnam BASF limited liability company
(Address: 12 Freedom boulevard, Vsip industrial zone, Thuan An town, Binh Duong province

 

The General Department of Taxation has received official dispatch CV03/0113-BASF.FA dated January 23, 2013, of Vietnam BASF limited liability Company, on writing name of products on invoices, the General Department of Taxation has the following opinion:

At Article 4 of Circular No. 153/2010/TT-BTC dated September 28, 2010 of the Ministry of Finance, prescribed compulsory content which must be stated on invoice:

"1. Compulsory contents of a made-out invoice must be presented on the same paper side.

k) Invoices shall be made in Vietnamese. For an invoice requiring foreign language words, those words shall be put in brackets ( ) to the right of or just below the Vietnamese words with a font size smaller than that of the Vietnamese words. Figures written on an invoice are natural numerals: 0, 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. The numbers representing for thousand, million, billion, trillion, billions million and billions billion digits must be followed by a dot (.); the numbers following the numbers representing unit digit must be preceded with a comma (,).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

An export invoice must contain the serial number of invoice; name and address of the exporter: name and address of the importer: name of goods or service, unit of calculation, quantity, unit price, amount and signature of the exporter (Form No. 5.4 Appendix 5 of this Circular). An export invoice which uses only one language shall be made in English. Organizations and individuals may use value-added invoices for their sale of goods or provision of services into non-tariff zones and in cases regarded as export under the commerce law.”

Based on provisions mentioned above, name of goods and services written on invoices shall be made in Vietnamese. For an invoice requiring foreign language words, those words shall be put in brackets ( ) to the right of or just below the Vietnamese words with a font size smaller than that of the Vietnamese words.

Case of BAFS limited liability Company, because typically, chemical commodities are named under chemical formula originated from foreign countries or cannot translate definition specifically in Vietnamese, the General Department of Taxation accepts for Vietnam BAFS limited liability Company to reflect name of chemical products on VAT invoices by name of chemical formula in foreign language. Specified that to write additionally the phrase “sản phẩm hóa chất” (“chemical product”) before name of products written in foreign language when issuing invoices to clients.

Example:

Name of chemical commodity (chemical formula written in Germany): RHEOBUILD 561V

Name of the commodity mentioned above shall be reflected on invoice: "Sản phẩm hóa chất RHEOBUILD 561V” (“Chemical product RHEOBUILD 561V”)

Vietnam BASF limited liability Company shall be responsible for accuracy of information reflected on invoices.

The General Department of Taxation answers to the Company for information.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Cao Anh Tuan

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1877/TCT-CS ngày 07/06/2013 vướng mắc khi thực hiện Thông tư 153/2010/TT-BTC do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.982

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.216.26