Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1638/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 19/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1638/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo yêu cầu của Nghị quyết số 11/NQ-CP

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Ngày 24/02/2011, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP, trong đó điểm b, Mục 3 có quy định về việc “kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc kê khai, áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo cam kết tại các thỏa thuận thương mại tự do,…”. Để triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

1. Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan khi làm thủ tục hải quan kiểm tra chặt chẽ hồ sơ đối với những lô hàng nhập khẩu có C/O thuộc các Hiệp định thương mại tự do được xét cho hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt. Tập trung kiểm tra vào một điểm chính sau:

- Thể thức C/O; mẫu dẫu, chữ ký của tổ chức và người có thẩm quyền cấp C/O; nội dung khai báo trên C/O phải đồng bộ với bộ chứng từ trong hồ sơ hải quan; vận đơn phát hành, lộ trình vận chuyển của lô hàng; các tiêu chí về xuất xứ trên C/O phù hợp với các quy định tại Thông tư, Quyết định về xuất xứ của Bộ Công Thương (theo từng Hiệp định Việt Nam tham gia);

- Sự phù hợp với các quy định đối với hàng hóa nhập khẩu được hưởng ưu đãi đặc biệt nhưng quá cảnh qua nước thứ ba hoặc mua bán thông qua công ty có trụ sở tại nước thứ ba;

- Đối với các lô hàng phải kiểm tra thực tế thì hàng hóa nhập khẩu thể hiện được sự phù hợp và thống nhất với bộ hồ sơ hải quan.

2. Từng Cục Hải quan tỉnh, thành phố rà soát, kiểm tra lại những lô hàng đã thông quan được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo nguyên tắc trọng tâm, trọng điểm và trên cơ sở phương pháp đánh giá rủi ro. Kết quả kiểm tra gửi báo cáo Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý, Cục Kiểm tra sau thông quan) theo từng vụ việc.

3. Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường tổ chức tập huấn cho công chức Hải quan tại các đơn vị trực thuộc về kỹ năng kiểm tra, xác định xuất xứ trên cơ sở các quy định xuất xứ hàng hóa trong các Hiệp định thương mại hiện hành mà Việt Nam tham gia ký kết và quy trình kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1450/QĐ-TCHQ ngày 24/07/2009 của Tổng cục Hải quan. Có tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm những sơ hở, yếu kém về chuyên môn xuất xứ hàng hóa để phổ biến đến cán bộ công chức nhằm tránh những sai sót và làm thất thu thuế có thể xảy ra.

4. Ngày 23/03/2011, Bộ Công Thương ban hành công văn số 2497/BCT-XNK v/v tiếp tục cấp C/O ưu đãi đặc biệt cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ. Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra và có sổ sách theo dõi riêng đối với những lô hàng này, sau 06 tháng kể từ thời điểm ban hành công văn số 2497/BCT-XNK của Bộ Công Thương dẫn trên, Cục Hải quan nơi làm thủ tục cho hàng xuất nhập khẩu thuộc diện này phải tổng kết và đánh giá về việc cấp C/O ưu đãi đặc biệt cho hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ nhằm xét xem có sơ hở về việc lợi dụng trốn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu nhập khẩu hoặc sản phẩm đầu ra của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại chỗ hay không. Sau đó gửi báo cáo về Tổng cục để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính và Chính phủ.

5. Trong kế hoạch công tác kiểm tra nghiệp vụ, Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý) sẽ có các đoàn kiểm tra chuyên sâu về xuất xứ hàng hóa tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố trọng điểm để đảm bảo việc thực hiện theo đúng yêu cầu của Nghị quyết 11/NQ-CP.

Yêu cầu Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố khẩn trương tổ chức triển khai nội dung trên và báo cáo kết quả hàng tháng trong báo cáo tháng của đơn vị gửi Tổng cục Hải quan (qua Văn phòng Tổng cục)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính;
- Lãnh đạo Bộ: để báo cáo;
- Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách thuế: để phối hợp;
- Cục KTSTQ, Cục ĐTCBL, Cục Thuế XNK, Thanh tra, Vụ Pháp chế, Văn phòng: để theo dõi;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1638/TCHQ-GSQL ngày 19/04/2011 về kiểm tra xuất xứ hàng hóa theo yêu cầu của Nghị quyết 11/NQ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.682

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189