Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1345/VPCP-TCCB về việc chuyển giao cơ quan chủ quản Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu WTO do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1345/VPCP-TCCB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 03/03/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1345/VPCP-TCCB
V/v chuyển giao cơ quan chủ quản Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu WTO

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao cơ quan chủ trì, tiếp nhận, quản lý và điều phối Chương trình hỗ trợ kỹ thuật "Duy trì tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo thông qua việc thực hiện cam kết gia nhập WTO" (sau đây gọi tắt là Chương trình) từ Văn phòng Chính phủ về Bộ Công Thương, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Giao Văn phòng Chính phủ:

a) Phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan soạn thảo, trình Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3 năm 2008 dự thảo Quyết định, sửa đổi bổ sung Quyết định số 80/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ kỹ thuật "Duy trì tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo thông qua việc thực hiện cam kết gia nhập WTO" theo hướng: chuyển Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo từ Văn phòng Chính phủ về Bộ Công Thương; Trưởng Ban Chỉ đạo là Thứ trưởng Bộ Công Thương;

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan bàn giao Chương trình từ Văn phòng Chính phủ về Bộ Công Thương trước ngày 30 tháng 6 năm 2008;

c) Thông báo chính thức cho các nhà tài trợ biết quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển giao này; phối hợp với Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đàm phán với các nhà tài trợ để sửa đổi lại Thỏa thuận tài chính cho Chương trình.

2. Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo tổ chức tổng kết và hoàn tất giai đoạn 1 của Chương trình theo văn kiện đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và theo thỏa thuận với các nhà tài trợ.

3. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan đàm phán với các nhà tài trợ về giai đoạn 2 của Chương trình và phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý ODA.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Công Thương và các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Website CP; các Vụ, đơn vị: QHQT, CCHC, TH, XDPL;
- Lưu: VT, TCCB (05).; Hào 130b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1345/VPCP-TCCB về việc chuyển giao cơ quan chủ quản Chương trình hỗ trợ kỹ thuật hậu WTO do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.805
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.119.116