Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 1316/BCT-TKNL 2018 kiểm tra mức hiệu suất năng lượng tối thiểu hàng hóa nhập khẩu

Số hiệu: 1316/BCT-TKNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Hoàng Quốc Vượng
Ngày ban hành: 12/02/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1316/BCT-TKNL
V/v kiểm tra mức hiệu suất năng lượng tối thiểu

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2018

Kính gửi: Bộ Tài chính

Phúc đáp Công văn số 1111/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính về việc kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với hàng hóa nhập khu; sau khi nghiên cứu, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Căn cứ thực hiện: Điều 40, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả quy định cấm sản xuất, nhập khẩu và lưu thông phương tiện, thiết bị tiêu thụ năng lượng có mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì xây dựng và ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị phải loại bỏ. Trên cơ sở đó, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và trình Thủ tướng ban hành Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013 về ban hành danh mục và lộ trình phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất thấp không được xây dựng mới (Quyết định số 78) có hiệu lực từ ngày 10 tháng 02 năm 2014.

Theo Quyết định số 78, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, danh mục 13 phương tiện, thiết bị bao gồm 09 sản phẩm điện gia dụng và 04 sản phẩm công nghiệp (động cơ, máy biến áp, máy phát điện, lò hơi công nghiệp) phải kiểm soát mức hiệu suất mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Tổ chức thực hiện: Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ hướng dẫn kiểm tra giám sát việc thực hiện quy định về kiểm soát mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Luật Sử dụng năng lượng Tiết kiệm và hiệu quả quy định cấm sản xuất, nhập khẩu, lưu thông phương tiện, thiết bị có hiệu suất dưới mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, do vậy, các phương tiện, thiết bị thuộc danh mục tại Quyết định số 78 không đạt mức hiệu suất năng lượng tối thiểu sẽ không được nhập khẩu vào thị trường Việt Nam.

2. Để tạo điều kiện trong thông quan hàng hóa theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016 - 2017, định hướng đến năm 2020; Quyết định 2026/QĐ-TTg ngày 17 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án Giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Với mục tiêu tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thời gian vừa qua, Bộ Công Thương đã đề xuất với Bộ Tài chính chuyển thời điểm kiểm tra hiệu suất năng lượng giai đoạn trước thông quan sang giai đoạn sau thông quan.

- Đối với đề xuất của Bộ Tài chính tại Công văn 13018/BTC-TCHQ ngày 28 tháng 9 năm 2017 về phương án kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu, Bộ Công Thương thấy rằng phương án đề xuất đã đáp ứng chủ trương của Chính phủ chỉ đạo tại Công văn số 9008/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 08 năm 2017 về việc cho phép doanh nghiệp được nộp kết quả kiểm tra, giám định chuyên ngành về hiệu sut sau thông quan đi với danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục phải kiểm tra hiệu suất năng lượng quy định tại Quyết định số 78.

- Phương án đề xuất của Bộ Tài chính tại Công văn số 13018/BTC-TCHQ ngày 28 tháng 9 năm 2017 phù hp với Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Thông tư số 07).

- Việc áp dụng thống nhất một phương thức trong kiểm tra hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành và gia hạn thời gian trả chứng từ thử nghiệm sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà quản lý trong việc chuẩn hóa phương thức kiểm tra.

- Đối với đề xuất việc kiểm soát hiệu suất đối với hàng hóa nhập khẩu như đề xuất tại Điểm 1, tại Công văn số 1111/BTC-TCHQ ngày 26 tháng 01 năm 2018 của Bộ Tài chính về bãi bỏ kiểm tra hiệu suất năng lượng khi hàng hóa nhập khẩu vào thị trường vượt thẩm quyền của Bộ Công Thương do đã quy định tại Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Việc bỏ kiểm soát mức hiệu suất năng lượng đối với hàng hóa nhập khẩu không phù hợp với chủ trương, chính sách của Chính phủ như Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 27 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường kiểm soát dự án đầu tư sử dụng nhiều năng lượng, tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

- Mặt khác theo chỉ đạo của Chính phủ tại Công văn số 936/VPCP-KTTH ngày 07 tháng 02 năm 2017 về việc rà soát các thủ tục, giấy tờ kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; công tác kiểm tra chuyên ngành cần được đổi mới theo hướng giảm các loại giấy tờ, chứng nhận kiểm tra chuyên ngành nhưng vẫn đảm bảo kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, đầy đủ các chỉ tiêu, yêu cầu cần thiết về chất lượng.

3. Đề xuất, kiến nghị: Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung Quyết định số 78, do vậy, trong thời gian hiện tại, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đồng thời vẫn đảm bảo thực hiện công tác kiểm soát hiệu suất năng lượng theo quy định, Bộ Công Thương đã phối hợp với Bộ Tài chính, thống nhất việc chuyển thời điểm kiểm tra hiệu suất năng lượng sẽ thực hiện sau thông quan theo tinh thần Nghị quyết 19. Bộ Công Thương khuyến nghị áp dụng phương thức kiểm tra theo như đề xuất của Bộ Tài chính tại Công văn số 13018/BTC-TCHQ: doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa thuộc danh mục kiểm tra hiệu suất năng lượng được nộp chứng từ kiểm tra, giám định chuyên ngành về hiệu suất năng lượng sau khi thông quan; sau khi thông quan hàng hóa, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm nộp đầy đủ các chứng từ về hiệu suất năng lượng đúng thời hạn quy định của cơ quan hải quan.

- Kiến nghị gia hạn thời gian nộp hồ sơ chứng từ kiểm tra hiệu suất năng lượng lên 30 ngày (tăng hơn so với quy định tại Thông tư số 07 là 15 ngày) để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật. Việc thử nghiệm hiệu suất năng lượng đối với một số sản phẩm thuộc nhóm thiết bị công nghiệp (quy định tại Quyết định số 78) đặc thù quy trình công nghệ phải lắp đặt xong mới kiểm tra được hiệu suất năng lượng như sản phẩm nồi hơi, hoặc thiết bị cỡ lớn cồng kềnh phải vận chuyển tới nơi thử nghiệm như máy biến áp, động cơ mất nhiều thời gian; do đó Bộ Công Thương đề xuất gia hạn thời gian nộp hồ sơ chứng từ hiệu suất năng lượng đối với nhóm thiết bị công nghiệp lên thành 60 ngày.

- Về đề xuất Danh mục hàng hóa kiểm tra hiệu suất năng lượng theo Quyết định số 78/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 12 năm 2013 và Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 thực hiện theo Thông tư số 65/2017/TT-BTC ban hành danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam ban hành ngày 27 tháng 6 năm 2017, Bộ Công Thương đề xuất sửa đổi, bổ sung như Phụ lục gửi kèm.

Trên đây là ý kiến của Bộ Công Thương về phương thức kiểm soát mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu tổng hợp./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr. Trần Quốc Khánh (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ KHCN (để p/h);
- Lưu: VT, TKNL, (LT).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Quốc Vượng

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC SẢN PHẨM PHẢI KIỂM TRA HIỆU SUẤT NĂNG LƯỢNG TỐI THIỂU THUỘC DANH MỤC CỦA QUYẾT ĐỊNH 78/QĐ-TTG , QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/QĐ-TTG THỰC HIỆN THEO THÔNG TƯ 65/2017/TT-BTC
(ban hành kèm theo Công văn số 1316/CT-TKNL ngày 12 tháng 2 năm 2018 của Bộ Công Thương)

STT

Tên sản phẩm, hàng hóa

Văn bản áp dụng

Tên sản phẩm theo Thông tư 65/2017/TT-BTC

Mã số HS

Tiêu chuẩn điều chỉnh

Ghi chú

1

2

3

5

6

I

Thiết bị gia dụng

1

Đèn Huỳnh quang Compact (CFL)

QĐ 78, QĐ 04

Bóng đèn huỳnh quang, ca-tốt nóng

8539.31

TCVN 7896:2008

Chỉ áp dụng loại công suất từ 5 W đến 60 W

2

Đèn huỳnh quang ống thẳng (FL)

QĐ 78, QĐ 04

TCVN 8249:2009

Cháp dụng loại công suất từ 14 W đến 40 W.

3

Chấn lưu điện từ cho đèn huỳnh quang

QĐ 78, QĐ 04

Chấn lưu dùng cho đèn phóng hoặc ống phóng

8504.10.00

TCVN 8248:2009

Cháp dụng công suất từ 18 W đến 40 W.

4

Chấn lưu điện tcho đèn huỳnh quang

QĐ 78, QĐ 04

Chn lưu dùng cho đèn phóng hoặc ống phóng

8504.10.00

TCVN 7897:2008

Chỉ áp dụng công suất từ 18 W đến 40 W.

5

Tủ lạnh, Tủ kết đông lạnh

QĐ 78, QĐ 04

- Tủ kết đông lạnh(1) liên hợp (dạng thiết bị có buồng làm đá và làm lạnh riêng biệt), có các cửa mở riêng biệt:

84.18.10

TCVN 7828:2013

Chỉ áp dụng đến loại 1000L

- Tủ kết đông (1), loại cửa trên, dung tích không quá 800 lít:

8418.30.10

TCVN 7828:2013

Tủ kết đông (1), loại cửa trước, dung tích không quá 900 lít:

8418.40

TCVN 7828:2013

6

Nồi cơm điện

QĐ 78, QĐ 04

Nồi Nấu cơm

8516.60.10

TCVN 8252:2009

Chỉ áp dụng với loại đến 3 lít

loại khác

8516.60.90

7

Quạt điện

QĐ 78, QĐ 04

Quạt bàn, quạt sàn, quạt tường, quạt cửa sổ, quạt trần hoặc quạt mái, có động cơ điện gắn liền vi công suất không quá 125 W

8414.51

TCVN 7826:2007

8

Máy thu hình

QĐ 04

Loại màn hình tinh thể lỏng (LCD), đi-t phát quang (LED) và màn hình dẹt khác

8528.72.92

TCVN 9536:2012

loại khác

8528.72.99

9

Bình đun nước nóng có dự trữ

QĐ 78, QĐ 04

Dụng cụ điện đun nước nóng tức thời hoặc đun nước nóng có dự trữ và đun nước nóng kiểu nhúng

8516.10

TCVN 7898:2009

Chỉ áp dụng đến loại 40lít

10

Máy Điều hòa không khí

QĐ 04

- Loại thiết kế để lắp vào cửa sổ, tường, trần hoặc sàn, kiểu một khối (lắp liền trong cùng một vỏ, một cục) hoặc “hệ thống nhiều khối chức năng” (cục nóng, cục lạnh tách biệt):

84.15.10

TCVN 7830:2015

Cháp dụng loại không nối ông gió công suất đến 12kW

Công suất làm mát không quá 26,38kW

84.15.10.10

TCVN 7830:2015

11

Máy giặt gia dụng

QĐ 78, QĐ 04

- Máy giặt, có sc chứa trên 10 kg vải khô một lần giặt

8450.20.00

TCVN 8526:2010

Cháp dụng loại cửa đứng từ 2 đến 15kg

- - - - Loại có sức chứa không quá 6 kg vải khô một lần giặt (SEN)

8450.19.91

TCVN 8526:2010

- - - Loại có sức chứa không quá 6 kg vải khô một lần giặt

8450.11.10

TCVN 8526:2010

- - Loại khác:

8450.19

TCVN 8526:2010

II

Thiết bị văn phòng

Máy photocopy

QĐ 04

Máy photocopy tĩnh điện, hoạt động bng cách tải tạo hình ảnh gốc trực tiếp lên bản sao (quá trình tái tạo trực tiếp)

8443.39.10

TCVN 9510:2012

Máy photocopy khác kết hợp hệ thống quang học

8443.39.30

2

Máy in

QĐ 04

- - Máy kết hợp hai hoặc nhiều chức năng in, copy hoặc fax, có khả năng kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động hoặc kết nối mạng:

8443.31

TCVN 9509:2012

3

Màn hình máy tính

QĐ 04

Loại màn hình tinh thể lỏng (LCD), đi-ốt phát quang (LED) và màn hình dẹt khác

8528.72.92

TCVN 9508:2012

III

Thiết bị công nghiệp

1

Động cơ điện

QĐ 78, QĐ 04

Công suất trên 750W nhỏ hơn 75kW

8501.52

TCVN 7450-1:2013

Công suất trên 75 kW

8501.53.00

2

Nồi hơi

QĐ 78,

- - - Không hoạt động bng điện

8402.11.20

TCVN 8630-2010

- - - - Nồi hơi với công suất hơi nước trên 15 tấn/giờ

8402.12.21

- - - - Loại khác

8402.12.29

- - - - Nồi hơi với công suất hơi nước trên 15 tấn/giờ

8402.19.21

- - - - Loại khác

8402.19.29

- - Không hoạt động bng điện

8402.20.20

3

Máy biến áp

QĐ 78, QĐ 04

Công suất không quá 650kVA

8504.21

TCVN 8525:2010

Máy biến áp công suất danh định từ 25 kVA đến 2500 kVA

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1316/BCT-TKNL ngày 12/02/2018 về kiểm tra mức hiệu suất năng lượng tối thiểu đối với hàng hóa nhập khẩu do Bộ Công Thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


38.234

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.173.188
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!