Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 12/SXD-QLXD hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014

Số hiệu: 12/SXD-QLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Viết Bảo
Ngày ban hành: 06/01/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 12/SXD-QLXD
V/v: Hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014

Bình Định, ngày 06 tháng 01 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Ban quản lý đầu tư và xây dựng huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

 

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ các Công bố số 5521/UBND-KTN, 5522/UBND-KTN, 5523/UBND-KTN, 5524/UBND-KTN, 5525/UBND-KTN, 5526/UBND-KTN, 5527/UBND-KTN ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình năm 2014 bao gồm các tập đơn giá: giá ca máy và thiết bị thi công; phần xây dựng; lắp đặt; khảo sát; sửa chữa; công ích đô thị; thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Nay Sở Xây dựng hướng dẫn việc áp dụng Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014 như sau:

I. Phạm vi áp dụng

1. Bộ Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014 là một trong các cơ sở để xác định chi phí xây dựng trong dự toán, tổng mức đầu tư của các dự án sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên, bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (gọi tắt là vốn ODA), vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh và vốn đầu tư khác của nhà nước.

Đối với dự án sử dụng vốn ODA, nếu điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có những quy định khác với hướng dẫn này thì thực hiện theo các quy định tại điều ước quốc tế đó.

2. Khuyến khích các dự án do các tổ chức, cá nhân sử dụng ít hơn 30% vốn nhà nước áp dụng bộ đơn giá này.

II. Phương pháp lập tổng mức đầu tư, dự toán công trình xây dựng

Việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực hiện theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng và Hướng dẫn 01/HD-SXD ngày 25/01/2013 của Sở Xây dựng Bình Định. Trong đó, cần chú ý một số điểm như sau:

+ Đơn giá gốc được lập theo Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014 (thay thế Bộ đơn giá năm 2006);

+ Chi phí nhân công trong Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014 đã tính cho lương nhân công ở vùng IV là 1.900.000 đ/tháng. Do đó, chi phí nhân công trong dự toán các công trình xây dựng ở thành phố Quy Nhơn thì được nhân hệ số knc = 1,105 (vùng III), các địa phương khác knc = 1,000;

+ Chi phí máy thi công trong Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014 đã tính giá ca máy tại các địa phương ở vùng IV, có mức lương là 1.900.000 đ/tháng. Các dự toán của công trình xây dựng ở thành phố Quy Nhơn thì được tính chênh lệch giá ca máy theo Công văn số 5521/UBND-KTN ngày 27/12/2013 của UBND tỉnh Bình Định;

III. Xử lý thực hiện chuyển tiếp

1. Các công trình, hạng mục công trình thực hiện lập dự toán, tổng mức đầu tư của các dự án hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình từ ngày 01/01/2014 trở về sau đều phải lập dự toán, tổng mức đầu tư theo bộ đơn giá này.

2. Các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được cấp thẩm quyền phê duyệt dự toán, tổng mức đầu tư hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình trước ngày 01/01/2014 và Chủ đầu tư đã triển khai công tác đấu thầu, đã ký kết hợp đồng thi công xây lắp được tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo mà không phải lập, phê duyệt lại dự toán, tổng mức đầu tư theo bộ đơn giá này. Việc điều chỉnh giá, thanh toán khối lượng thực hiện từ ngày 01/01/2014 trở về sau căn cứ theo hợp đồng đã ký kết.

3. Các công trình, hạng mục công trình xây dựng đã được phê duyệt dự toán hoặc Báo cáo kinh tế kỹ thuật nhưng chưa triển khai đấu thầu hoặc đã đấu thầu nhưng chưa ký kết hợp đồng thì Chủ đầu tư kiểm tra, rà soát lại dự toán, giá gói thầu đã được phê duyệt, điều chỉnh chi phí nhân công, máy thi công theo bộ đơn giá này để xác định lại giá gói thầu cho phù hợp.

Dự toán xây dựng công trình, giá gói thầu sau khi điều chỉnh không được vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt. Trường hợp vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

4. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toán khối lượng hoàn thành từ ngày 01/01/2014 trở về sau, do việc thay đổi mức lương tối thiểu cho các loại Hợp đồng thực hiện theo điều 49, điều 57 của Luật Đấu thầu và các quy định khác của Nhà nước liên quan.

Trong quá trình thực hiện, áp dụng Bộ đơn giá tỉnh Bình Định năm 2014 nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị gửi trực tiếp bằng văn bản về Sở Xây dựng để được hướng dẫn hoặc Sở Xây dựng tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Trang thông tin điện tử SXD;
- Lưu VT, QLXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Viết Bảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 12/SXD-QLXD hướng dẫn áp dụng Bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bình Định năm 2014

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


7.377

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75