Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 3125/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 19/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3125/TCT-CS   
V/v chính sách thuế đối với cơ sở ngoài công lập

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng

Trả lời Công văn số 1237/CT-THNVDT ngày 12/3/2008 và công văn số 4611/CT-THNVDT ngày 31/7/2008 của Cục thuế thành phố Đà Nẵng về chính sách thuế đối với cơ sở ngoài công lập trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1. Đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 53/2006/NĐ-CP:

Theo quy định tại Phần 1 Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập thì cơ sở ngoài công lập thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định số 53/2006/NĐ-CP là các cơ sở ngoài công lập được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa thông tin, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, môi trường, xã hội, dân số, gia đình, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bao gồm:

a. Các cơ sở ngoài công lập được thành lập và hoạt động theo quy định tại Nghị định số 53/2006/NĐ-CP, bao gồm cơ sở dân lập và cơ sở tư nhân (hoặc tư thục đối với giáo dục - đào tạo), hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ, môi trường (vệ sinh môi trường, cấp, thoát nước và hoạt động môi trường khác), xã hội (cơ sở chăm sóc người già cô đơn, chăm sóc người tàn tật, cơ sở cai nghiện ma tuý), cơ sở dân số, gia đình và trẻ em.

b. Các cơ sở ngoài công lập đã được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ.

Trường hợp tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ, môi trường (vệ sinh môi trường, cấp, thoát nước và hoạt động môi trường khác), xã hội (cơ sở chăm sóc người già cô đơn, chăm sóc người tàn tật, cơ sở cai nghiện ma tuý) cơ sở bảo vệ chăm sóc trẻ em thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 53/2006/NĐ-CP và Thông tư số 91/2006/TT-BTC (nêu trên).

Cục Thuế căn cứ vào các tiêu chí trên để xác định cơ sở ngoài công lập được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 53/2006/NĐ-CP.

2. Thuế suất thuế TNDN ưu đãi:

Thuế suất thuế TNDN đối với trường hợp cơ sở ngoài công lập không thực hiện hoặc thực hiện không tốt chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ, về vấn đề này Tổng cục Thuế đang nghiên cứu và sẽ có công văn hướng dẫn chung trong thời gian tới.

3. Thuế TNDN và thuế GTGT đối với cơ sở dạy học ngoài công lập có nhiều hoạt động kinh doanh:

* Thuế giá trị gia tăng:

Tại khoản 11 Điều 4 Luật thuế Giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế Giá trị gia tăng quy định: hoạt động dạy học, dạy nghề thuộc đối tượng không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ quy định trên thì các trường tư thục, trường dân lập ở các bậc học được thành lập và hoạt động theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP có hoạt động dạy học, dạy nghề thuộc đối tượng không thuộc diện chịu thuế GTGT, do đó không tính và nộp thuế GTGT đầu ra. Trường hợp trường tư thục, trường dân lập có các hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác thuộc diện chịu thuế GTGT thì phải tính và nộp thuế GTGT đầu ra.

* Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Về vấn đề thuế TNDN đối với cơ sở dạy học ngoài công lập có cung cấp các dịch vụ khác ngoài hoạt động dạy học, Tổng cục Thuế đã có hướng dẫn tại công văn số 611/TCT-PCCS ngày 02/02/2007 gửi Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ sở dạy học ngoài công lập phải hạch toán riêng thu nhập của các hoạt động được hưởng thuế suất thuế TNDN ưu đãi. Trường hợp không hạch toán riêng được thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 4 Mục II Phần E Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Đà Nẵng biết và căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị để hướng dẫn đơn vị.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 3125/TCT-CS

Hanoi, August 19, 2008

 

OFFICIAL LETTER

ON TAX POLICIES TOWARDS NON-PUBLIC ESTABLISHMENTS

To: The Tax Office of Da Nang City

In reply to Official Letters No. 1237/CT-THNVDT of March 12, 2008, and No. 4611/CT-THNVDT of July 31, 2008, of the Tax Office of Da Nang City on tax policies towards non-public establishments operating in the domains of education, healthcare, culture and sports, the General Department of Taxation has its opinions as follows:

1. Subjects of application of Decree No. 53/2006/ND-CP:

According to the provisions in Part I of the Finance Ministry’s Circular No. 91/2006/TT-BTC of October 2, 2006, guiding the implementation of the Government’s Decree No. 53/2006/ND-CP of May 25, 2006, on policies to encourage the development of non-public service establishments, non-public establishments governed by Decree No. 53/2006/ND-CP are those licensed by competent agencies to operate in the domains of education and training, healthcare, culture and information, physical training and sports, science and technology, environment, social affairs, population, family and child protection and care, including:

a/ Non-public establishments set up and operating under Decree No. 53/2006/ND-CP, including people-founded and private establishments operating in the domains of education and training, healthcare, culture, sports, science and technology, environment (environmental hygiene, water supply and drainage and other environmental activities), social affairs (nursing establishments for lonely elderly people or disabled people, drug detoxification establishments), population, family and child protection and care establishments.

b/ Non-public establishments set up and operating under the Government’s Decree No. 73/1999/ND-CP of August 19, 1999.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The Tax Office should determine non-public establishments eligible for business income tax (BIT) incentives specified in Decree No. 53/2006/ND-CP based on the above-mentioned criteria

2. Preferential BIT rates:

The General Department of Taxation is considering a BIT rate applicable to non-public establishments which fail to comply or improperly comply with regulations on accounting, invoices and vouchers and will issue an official letter guiding this matter in the coming time.

3. BIT and VAT applied to non-public teaching establishments engaged in different business activities:

* VAT:

Clause 11, Article 4 of the VAT Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of the VAT Law stipulates: Teaching and job teaching activities are not liable to VAT.

According to this provision, private schools and people-founded schools of all levels set up and operating under Decree No. 53/2006/ND-CP which conduct teaching and job teaching activities are not subject to VAT, therefore, they are not required to calculate and pay output VAT. If they conduct other goods trading or service provision activities which are liable to VAT, they must calculate and pay output VAT.

* BIT:

In Official Letter No. 611/TCT-PCCS of February 2, 2007, sent to provincial-level Tax Departments, the General Department of Taxation has provided guidance on BIT applicable to non-public teaching establishments which, apart from teaching activities, also provide other services.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The General Department of Taxation gives its opinions to the Tax Office of Da Nang City for information and suitable guidance for concerned units.

 

 

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
GENERAL DIRECTOR
Pham Duy Khuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 3125/TCT-CS of August 19, 2008, on tax policies towards non-public establishments

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.008

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!