Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2721/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 17/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------

Số: 2721/TCT-CS
V/v: thuế GTGT đối với hoạt động của công ty chứng khoán

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi: Công ty chứng khoán Ngân hàng ngoại thương Việt Nam.

Trả lời công văn số 343/2008/VCBS ngày 21/5/2008 của Công ty chứng khoán Ngân hàng ngoại thương Việt Nam về thuế giá trị gia tăng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 7, Điều 4 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

“7. Dịch vụ tín dụng và quỹ đầu tư, bao gồm: hoạt động cho vay vốn; bảo lãnh cho vay; chiết khấu thương phiếu và giấy tờ có giá: bán tài sản đảm bảo tiền vay để thu hồi nợ, cho thuê tài chính của các tổ chức tài chính, tín dụng tại Việt Nam; các hoạt động chuyển nhượng vốn và hoạt động kinh doanh chứng khoán” không thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Tại điểm 19, Điều 6 Luật chứng khoán năm 2006 quy định:

“19. Kinh doanh chứng khoán là việc thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán”.

Tại điểm 3.28, Mục II, Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính về thuế GTGT hướng dẫn:

“Hàng hóa, không được nêu tại Mục II, Phần A; Điểm 1,2 Mục II, Phần B Thông tư này” áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ vào quy định nêu trên, dịch vụ lưu ký chứng khoán thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; dịch vụ đại diện người sở hữu trái phiếu, dịch vụ quản lý số cổ đông; dịch vụ ủy thác đầu tư áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS(3b);

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

MINISTRY OF FINANCE
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 2721/TCT-CS
Re: Value-added tax on securities companies’ operations

Hanoi, July 17, 2008

 

To: The Bank for Foreign Trade of Vietnam (Vietcombank) Securities Company

In response to Vietcombank Securities Company’s Official Letter No. 343/2008/VCBS of May 21, 2008, on value-added tax, the General Department of Taxation gives the following opinions:

Point 7, Article 4 of the Government’s Decree No. 158/2003/ND-CP of December 10, 2003, detailing the implementation of the Value-Added Tax Law and the Law Amending and Supplementing a Number of Articles of Value-Added Tax Law, stipulates:

“7. Credit services and investment funds, including capital lending activities; loan guarantee; discount of negotiable instruments and valuable papers; sale of loan security assets for debt retrieval, financial leasing by Vietnam-based financial and credit institutions; capital transfer and securities trading activities” are not subject to value-added tax.

Point 19, Article 6 of the 2006 Securities Law, stipulates:

“19. Securities business means the performance of such professional operations as securities brokerage, securities dealing, securities issuance underwriting, securities investment consultancy, securities depository, securities investment fund management or portfolio management.”

Point 3.28, Section II, Part B of the Finance Ministry’s Circular No. 32/2007/TT-BTC of April 9, 2007, on value-added tax, guides:

“Goods not specified in Section II, Part A; and Points 1 and 2, Section II, Part B of this Circular” are subject to the value-added tax rate of 10%.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The General Department of Taxation gives above answer to the Company for information and implementation.

 

 

FOR THE GENERAL DIRECTOR OF TAXATION
DEPUTY GENERAL DIRECTOR
Pham Duy Khuong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 2721/TCT-CS of July 17, 2008, on Value-added tax on securities companies’ operations

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.807

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!