Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 13518/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Bùi Văn Nam
Ngày ban hành: 10/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13518/BTC-TCT
V/v sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục Thuế vướng mắc về sử dụng hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại điểm c khoản 2 Điều 3 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn:

“c) Hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, cung ứng dịch vụ ra nước ngoài, xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu, hình thức và nội dung theo thông lệ quốc tế và quy định của pháp luật về thương mại”.

Ngày 25/01/2011, Tổng cục Thuế đã có công văn số 339/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn:

“Từ ngày 01/01/2011 doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ phải sử dụng hóa đơn xuất khẩu.

Trường hợp trong năm 2010 doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hóa đơn GTGT hoặc đã mua hóa đơn GTGT để sử dụng cho bán hàng trong nước và xuất khẩu còn tồn chưa sử dụng hết được tiếp tục sử dụng để bán hàng trong nước và xuất khẩu đến hết ngày 31/03/2011. Doanh nghiệp phải gửi đăng ký theo mẫu số 3.12 Phụ lục 3 Thông tư 153 chậm nhất là ngày 20/01/2011”.

Điểm 1.3 mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, đối với hoạt động xuất khẩu thì doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn xuất khẩu.

Tuy nhiên, trong thời gian đầu khi thực hiện quy định mới về hóa đơn, trong tình hình chung các công ty in đủ điều kiện in hóa đơn chưa đáp ứng kịp nhu cầu, một số doanh nghiệp chưa kịp in hóa đơn xuất khẩu cho hoạt động xuất khẩu, vì vậy để tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc thực hiện hoạt động kinh doanh, Bộ Tài chính hướng dẫn: các doanh nghiệp xuất khẩu đã dùng hóa đơn GTGT khi xuất khẩu từ 31/8/2011 về trước thì được chấp nhận.

Bộ Tài chính hướng dẫn để các Cục Thuế được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để báo cáo);
- Vụ PC(2), CST - BTC;
- Lưu: VT, TCT(VT, PC, TVQT, Website TCT, CS (2)).

TUQ. BỘ TRƯỞNG
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
Bùi Văn Nam

 

THE MINISTRY OF FINANCE
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
---------

No. 13518/BTC-TCT

Hanoi, October 10, 2011

 

OFFICIAL DISPATCH

OF THE MINISTRY OF FINANCE ON USING VALUED ADDED TAX (VAT) INVOICE FOR THE EXPORT OF GOODS

To: Departments of Tax of provinces and centrally run cities The Ministry of Finance has received some official dispatches from Departments of Tax on problems arising on using VAT invoice for the export of goods:

At point c, clause 2, Article 3 of the Circular No. 153/2010/TT-BTC dated September 28, 2010 of the Ministry of Finance on goods sale and service provision invoices”

“Export invoice, which is an invoice used in the export of goods or provision of services abroad or into non-tariff zones and cases regarded as export. The form and contents of an export invoice comply with international practices and the commercial law.”

On January 25, 2011, the General Department of Tax has the Official Dispatch No. 339/TCT-CS to Departments of Tax of provinces and centrally run cities to instruct:

“From January 01, 2011, enterprises must use export invoices when exporting goods and services.

In the case that enterprises has self-printed (ordered to print) VAT invoices or bought VAT invoices for stored domestic sales and exports which have not been used out and used for selling domestically or exporting to the end of March 31, 2011. Enterprises must apply registration form in accordance with the form No. 3.12, Appendix 3 of the Circular No. 153/2010/TT-BTC at least before January 20, 2011”.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Basing on above instructions, enterprises must use export invoices for export activities.

However, in the beginning time of implementing new regulations on invoices, the fact that companies having enough conditions to print invoices cannot satisfy demands, and some enterprises do not timely print export invoices for export activities, the Ministry of Finance guides that: export enterprises who used VAT export invoices from August 31, 2011 and earlier are accepted to create favorable conditions for enterprises in business operations.

 

 

FOR THE MINSTER
GENERAL DIRECTORATE OF THE GENERAL DEPARTMENT OF TAX
Bui Van Nam

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 13518/BTC-TCT of October 10, 2011, on using valued added tax (VAT) invoice for the export of goods

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.576

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!