Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 844/TCT-KK năm 2019 về phân loại khu vực kinh tế theo mã chương của đơn vị nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 844/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đào Ngọc Sơn
Ngày ban hành: 14/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 844/TCT-KK
V/v phân loại khu vực kinh tế theo mã chương của đơn vị nộp

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1018/STC-QLNS ngày 25/9/2018 của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh đề nghị hướng dẫn phân loại khu vực kinh tế theo mã số chương của đơn vị nộp. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Điểm 1 Mục II Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

- Căn cứ quy định tại Biểu mẫu số 13- Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23/3/2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

- Căn cứ quy định tại mẫu số B2-01/BC-NS Thông tư số 77/2017/TT- BTC ngày 28/7/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.

- Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 1483/TCT-KK ngày 20/4/2018 của Tổng cục Thuế.

Căn cứ các quy định trên, việc hướng dẫn các mã chương tổng hợp vào các khu vực kinh tế theo công văn s1483/TCT-KK ngày 20/04/2018 của Tổng cục Thuế không trái với quy định tại Biểu mẫu số 13-Nghị định số 31/2017/NĐ-CP do: Chỉ tiêu “Thu từ khu vực DN do Nhà nước giữ vai trò chủ đạo theo hướng dẫn tại văn bản số 1483/TCT-KK của Tổng cục Thuế tổng hợp nguồn thu của tất cả các doanh nghiệp có vốn góp nhà nước chiếm tỷ lệ chi phối (giữ vai trò chủ đạo). Theo đó, ngoài số doanh nghiệp nhà nước (do nhà nước nắm giữ 100% vốn chủ sở hữu) thì còn có các doanh nghiệp có vốn góp nhà nước chiếm từ 51% trở lên. Các mã chương tổng hợp vào các khu vực kinh tế theo công văn số 1483/TCT-KK ngày 20/04/2018 phù hợp với quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Ban chấp hành Trung ương.

Tổng cục Thuế trả lời để Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTg Phi Vân Tuấn (để báo cáo);
- Vụ DTTT;
- Vụ NSNN;
- KBNN;
- Cục Thuế
tỉnh Bắc Ninh;
- Website (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b)
.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Ngọc Sơn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 844/TCT-KK năm 2019 về phân loại khu vực kinh tế theo mã chương của đơn vị nộp do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


501

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.188.251