Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 837/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phi Vân Tuấn
Ngày ban hành: 06/03/2024 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Quyết liệt triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khi bán lẻ xăng dầu

Ngày 06/3/2024, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 837/TCT-DNL quyết liệt thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Quyết liệt triển khai thực hiện hóa đơn điện tử khi bán lẻ xăng dầu

Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế, đặc biệt là đồng chí Cục trưởng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) từng lần bán hàng còn thấp (theo Phụ lục 02 đính kèm):

- Trực tiếp, quyết liệt chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về HĐĐT, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ;

- Tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo;

- Phân công, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, cán bộ công chức của Cục Thuế để nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, tăng cường hơn nữa năng lực giám sát và kịp thời hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thành công việc phát hành HĐĐT từng lần bán hàng tại các cửa hàng, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Cục Thuế chủ động thành lập các đoàn kiểm tra hoặc tham mưu UBND tỉnh, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu việc thực hiện HĐĐT và kết nối dữ liệu về cơ quan thuế theo quy định của Nghị định 123/2020/NĐ-CP , tiến hành xử phạt theo quy định pháp luật đối với các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

Đồng thời, căn cứ thực tế tại địa phương, Cục Thuế chủ động tham mưu UBND chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 không thực hiện đúng quy định về HĐĐT.

- Cục Thuế báo cáo kết quả hoàn thành về Tổng cục Thuế (qua Cục Thuế doanh nghiệp lớn) chậm nhất ngày 20/03/2024 bằng văn bản và qua email: nttbinh01@gdt.gov.vn.

- Cục Thuế tiếp tục báo cáo tiến độ hàng ngày tình hình triển khai thực hiện phát hành HĐĐT từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu (theo mẫu biểu đính kèm) về địa chỉ email: nttbinh01@.gdt.gov.vn.

Xem chi tiết tại Công văn 837/TCT-DNL ngày 06/3/2024.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 837/TCT-DNL
V/v quyết liệt triển khai thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Hà Nội, ngày 06 tháng 3 năm 2024

Kính gửi: Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu, Tổng cục Thuế đã có nhiều văn bản chỉ đạo Cục Thuế và giao đồng chí Cục trưởng Cục Thuế trực tiếp chỉ đạo cơ quan thuế tại địa phương tham mưu UBND tỉnh, thành phố thành lập Ban chỉ đạo, tổ công tác liên ngành và phối hợp chặt chẽ các sở, ngành triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp thực hiện thành công HĐĐT từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Tổng hợp báo cáo của các Cục Thuế cho thấy, đến ngày 06/03/2024, toàn quốc mới có 8.285 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành HĐĐT từng lần bán hàng, đạt khoảng 52,2% tổng số cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Vẫn còn 30/63 địa phương có tiến độ đạt dưới 50%, cá biệt vẫn còn 17/63 địa phương đạt tiến độ dưới 30%. Một số địa phương có số lượng cửa hàng bán lẻ xăng dầu lớn như: Tiền Giang (560 cửa hàng), TP Hồ Chí Minh (549 cửa hàng), Nghệ An (527 cửa hàng), Đồng Tháp (457 cửa hàng), Kiên Giang (444 cửa hàng), Cà Mau (359 cửa hàng), Đồng Nai (339 cửa hàng), Bình Định (322 cửa hàng)... nhưng tiến độ triển khai chậm, ảnh hưởng đến kết quả chung của cả nước. (Phụ lục 01 đính kèm).

Tổng hợp báo cáo từ các Cục Thuế cho thấy, đối với các Cục Thuế có tiến độ triển khai đạt thấp, một trong các nguyên nhân chính là do đồng chí Cục trưởng chưa đánh giá đúng tầm quan trọng, chưa trực tiếp vào cuộc chỉ đạo quyết liệt cơ quan thuế tại địa phương, chưa có sự phân công, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng phòng, từng cán bộ công chức quản lý doanh nghiệp, chưa thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác tại Cục Thuế để triển khai việc phát hành HĐĐT từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định của Nghị định số 123/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Cục Thuế chưa tham mưu hiệu quả cho UBND chỉ đạo các cơ quan ban ngành trên địa bàn phối hợp cùng cơ quan thuế và thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra, xử lý các trường hợp không thực hiện hiện hoặc cố tình không thực hiện theo quy định. Từ đó, dẫn đến các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có tâm lý, tư tưởng trì hoãn, chậm trễ chưa thực hiện.

Qua đây, một lần nữa, Tổng cục Thuế yêu cầu đồng chí Cục trưởng Cục Thuế, đặc biệt là đồng chí Cục trưởng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có tỷ lệ cửa hàng bán lẻ xăng dầu thực hiện lập HĐĐT từng lần bán hàng còn thấp (theo Phụ lục 02 đính kèm) trực tiếp, quyết liệt chỉ đạo thực hiện nghiêm quy định về HĐĐT, kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo; phân công, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đến từng bộ phận, cán bộ công chức của Cục Thuế để nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, tăng cường hơn nữa năng lực giám sát và kịp thời hỗ trợ người nộp thuế thực hiện thành công việc phát hành HĐĐT từng lần bán hàng tại các cửa hàng, doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu trên địa bàn. Cục Thuế chủ động thành lập các đoàn kiểm tra hoặc tham mưu UBND tỉnh, thành phố thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện kiểm tra tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu việc thực hiện HĐĐT và kết nối dữ liệu về cơ quan thuế theo quy định của Nghị định số 123/NĐ-CP, tiến hành xử phạt theo quy định pháp luật đối với các trường hợp không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện.

Đồng thời, căn cứ thực tế tại địa phương, Cục Thuế chủ động tham mưu UBND chỉ đạo cơ quan chức năng xem xét yêu cầu tạm dừng hoạt động kinh doanh và thu hồi giấy phép, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định của pháp luật đối với các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đến hết ngày 31/3/2024 không thực hiện đúng quy định về HĐĐT tại Luật Quản lý thuế và Nghị định số 123/2020/NĐ-CP .

1. Cục Thuế báo cáo kết quả hoàn thành về Tổng cục Thuế (qua Cục Thuế doanh nghiệp lớn) chậm nhất ngày 20/03/2024 bằng văn bản và qua email: nttbinh01@gdt.gov.vn.

2. Cục Thuế tiếp tục báo cáo tiến độ hàng ngày tình hình triển khai thực hiện phát hành HĐĐT từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu (theo mẫu biểu đính kèm) về địa chỉ email: nttbinh01@.gdt.gov.vn.

Đồng thời, Cục Thuế báo cáo cụ thể các giải pháp phát hành HĐĐT từng lần bán hàng của các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại địa phương đã triển khai; đánh giá/đề xuất của Cục Thuế đối với các giải pháp này đảm bảo việc lập HĐĐT từng lần bán hàng và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo đúng quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP .

Báo cáo việc triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt (nếu có) các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của cơ quan thuế, việc tham mưu UBND thành lập các đoàn công tác liên ngành tại địa phương để tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện lập HĐĐT từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

3. Kết quả triển khai thực hiện phát hành HĐĐT theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu là tiêu chí xem xét xếp loại thi đua năm 2024 của Cục Thuế và cá nhân đồng chí Cục trưởng.

Yêu cầu đồng chí Cục trưởng khẩn trương chỉ đạo đảm bảo toàn bộ các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện thành công việc phát hành HĐĐT từng lần bán hàng trước thời điểm 31/03/2024 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 28/NQ-CP ngày 05/3/2024 Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2024 và báo cáo về Tổng cục Thuế đúng nội dung, thời hạn nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo TCT (để chỉ đạo);
- Vụ TCCB (để xếp loại thi đua);
- Các Vụ/đơn vị: TT-KTT, CS, PC,
KK, CNTT, TTHT (để phối hợp);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phi Vân Tuấn

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 837/TCT-DNL ngày 06/03/2024 quyết liệt thực hiện hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.273

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.48.196
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!