Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 795/UBND-KTTC tổ chức triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Số hiệu: 795/UBND-KTTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 16/02/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 795/UBND-KTTC
V/v: Tổ chức triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 02 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Ngày 13/10/2011, Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa đã ban hành Công văn số 242/CV-TU về việc “Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Công văn số 6421/UBND-KTTC ngày 26/9/2011 về việc: “Tổ chức phối hợp triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”; Quyết định số 3757/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 về việc “Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa”.

Ban chỉ đạo triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh (Gọi chung là Ban chỉ đạo tỉnh) đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh; sau hơn một tháng triển khai thực hiện kế hoạch, các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (Gọi chung là ngành) và UBND các huyện, thị xã, thành phố (Gọi chung là huyện), cũng như các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh đã có kế hoạch cụ thể để triển khai trong phạm vi ngành, huyện mình; đồng thời đã có nhiều cố gắng và bước đầu đã thực hiện được một số công việc theo đúng yêu cầu.

Để việc triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh được đồng bộ, hiệu quả, đạt chất lượng cao và đúng kế hoạch đã đề ra,…Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành, UBND các huyện và các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung công việc sau:

1. Ngoài những nội dung công việc trong Kế hoạch số 72/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo tỉnh mà các ngành, UBND các huyện đã thực hiện được; yêu cầu các ngành, UBND các huyện cần tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung công việc tiếp theo:

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên trong năm 2012. Phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và Hội Nông dân các cấp (đặc biệt là cơ sở) trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và vận động toàn dân thực hiện.

1.2. Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đồng thời thông báo công khai các quy định của UBND tỉnh về hạn mức đất ở từng thời kỳ, từng địa bàn, từng khu vực để làm cơ sở cho cơ quan thuế tính thuế.

1.3. Phối hợp trao đổi thông tin giữa cơ quan thuế và cơ quan Tài nguyên và Môi trường các cấp trong việc cung cấp thông tin dữ liệu về đất đai nhằm phục vụ cho công tác quản lý thuế trong Quí I/2012.

1.4. UBND các huyện chỉ đạo tổ chức hoàn thành công tác phát tờ khai, hỗ trợ và hướng dẫn người nộp thuế kê khai thuế trong tháng 02 năm 2012. Thu hồi tờ khai của người nộp thuế trong tháng 3, tháng 4 năm 2012. Lập bộ thuế và công khai sổ bộ thuế tại trụ sở UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là 30/9/2012.

*Hiện tại, còn một số huyện đã ký hợp đồng in tờ khai nhưng chưa nhận về phát cho xã, phường, thị trấn (Gồm: Mường Lát, Bá Thước); yêu cầu khẩn trương nhận và phát cho các xã, phường, thị trấn để triển khai các bước tiếp theo.

1.5. Cục Thuế Thanh Hóa nghiên cứu, hoàn thiện việc áp dụng ứng dụng công nghệ thông tin trong việc khai thuế, lập sổ bộ thuế và quyết toán thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

2. Để hoàn thành tốt công tác triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo căn cứ vào Kế hoạch 72/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo các huyện được phân công tại Quyết định số 4235/QĐ-BCĐ ngày 16/12/2011 của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh; đồng thời thực hiện tốt các nội dung công việc cụ thể như sau:

2.1. Cục Thuế Thanh Hóa:

a) Tính đến ngày 31/12/2011 trên địa bàn toàn tỉnh có 816.830 hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất ở và 961 tổ chức được nhà nước giao đất, cho thuê đất là đối tượng phải nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Đây là khối lượng công việc rất lớn cần tập trung chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn phát tờ khai cho tất cả các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh, đồng thời hướng dẫn cho người sử dụng đất kê khai theo đúng quy định và thu hồi tờ khai của người sử dụng đất. Yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/6/2012 phải hoàn thành.

b) Tập hợp và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Nếu vượt quá thẩm quyền thì đề xuất biện pháp giái quyết, báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh.

c) Chỉ đạo Chi cục Thuế các huyện tổ chức lập bộ thuế, ra thông báo nộp thuế cho tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất trên địa bàn. Yêu cầu chậm nhất đến ngày 30/9/2012 phải hoàn thành. Bộ thuế phải được công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; đồng thời phải được thông báo đến từng khu dân cư, từng tổ dân phố.

2.2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Cung cấp và chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về hồ sơ đất đai của tất cả các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân do cơ quan Tài nguyên và Môi trường các cấp đang quản lý cho cơ quan Thuế cùng cấp để làm căn cứ tính thuế. Yêu cầu phải hoàn thành công việc này trong quý I/2012.

b) Chỉ đạo cơ quan Tài nguyên và Môi trường các cấp thông báo công khai các quy định của UBND tỉnh về hạn mức đất ở của từng thời kỳ, từng khu vực, từng địa bàn tương ứng với các loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cung cấp cho cơ quan Thuế để làm căn cứ tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

c) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thẩm định và xác nhận các thông tin về đất đai của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kê khai trên tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bao gồm: Hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở, giá đất làm căn cứ để tính thuế. Yêu cầu công việc này chậm nhất đến ngày 30/6/2012 phải hoàn thành.

*Việc kê khai các thông tin về đất, cũng như thông tin về nghĩa vụ tài chính có liên quan đến đất ở của hộ gia đình, cá nhân yêu cầu phải được công khai, minh bạch ở từng tổ dân phố, từng khu dân cư trước khi trình UBND các xã, phường, thị trấn thẩm định và xác nhận.

d) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện xác định diện tích đất sử dụng không đúng mục đích, diện tích đất lấn, chiếm, diện tích đất chưa sử dụng theo đúng quy định để tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo Thông tư số 45/2011/TT-BTNMT ngày 26/12/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.3. Sở Tài chính:

a) Căn cứ vào quy định của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Sở Tài chính có trách nhiệm chủ động nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh Quy định tỷ lệ điều tiết ngân sách cho các cấp đối với khoản thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp làm cơ sơ cho Kho bạc Nhà nước hạch toán vào ngân sách nhà nước khi người sử dụng đất nộp thuế vào Kho bạc.

b) Chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện phối hợp với Chi cục Thuế các huyện chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và triển khai thực hiện tốt Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn.

c) Phối hợp với Cục Thuế tỉnh lập dự toán kinh phí phục vụ cho công tác triển khai thực hiện Luật Thuế phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh của Ban chỉ đạo tỉnh.

2.4. Các sở, ban ngành cấp tỉnh là thành viên Ban chỉ đạo tỉnh:

a) Căn cứ vào nhiệm vụ đã được phân công tại Quyết định số 4235/QĐ-BCĐ ngày 16/12/2011 của Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh, thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ở các cấp phối hợp tốt với cơ quan Thuế để triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong năm 2012.

b) Các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo tỉnh được phân công nhiệm vụ chỉ đạo các huyện cần bố trí thời gian để trực tiếp chỉ đạo, nắm kết quả triển khai thực hiện Luật và những khó khăn vướng mắc phát sinh, phản ánh kịp thời về Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh (Cục Thuế Thanh Hóa) để báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo và đề xuất phương án giải quyết.

c) Có văn bản chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý ngành đọc của mình ở các địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn thực hiện tốt Kế hoạch 72/KH-BCĐ của Ban chỉ đạo tỉnh và các nội dung liên quan đến việc triển khai thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn.

3. Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố yêu cầu tập trung chỉ đạo từ nay đến 30/9/2012 hoàn thành các nội dung công việc sau:

3.1. Chi cục Thuế các huyện chuẩn bị đầy đủ tờ khai cấp cho các xã, phường, thị trấn để phát cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, đồng thời hướng dẫn người nộp thuế kê khai trên tờ khai, cụ thể:

a) Công việc phát tờ khai và hướng dẫn người nộp thuế kê khai trên tờ khai phải hoàn thành trong tháng 02/2012.

b) Tổ chức thu hồi tờ khai để làm căn cứ tính thuế chậm nhất phải hoàn thành trong tháng 4/2012.

c) Tiến hành lập bộ thuế, công khai bộ thuế tại các khu dân cư, các khu phố và trụ sở UBND xã, phường, thị trấn chậm nhất là ngày 30/9/2012.

3.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn chuẩn bị các tài liệu về đất đai, như: Bản đồ địa chính, sổ mục kê, sổ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng, hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, giá các loại đất để làm căn cứ đối chiếu với việc kê khai trong tờ khai của người nộp thuế trước khi xác nhận vào tờ khai theo quy định của Luật. Yêu cầu phải hoàn thành đồng thời công việc này trong Quý I/2012.

3.3. Các phòng, ban chức năng có liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao thường xuyên phối hợp với Chi cục thuế, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn để mọi người dân được biết và thực hiện.

Yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp tỉnh Thanh Hóa; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện các nội dung chỉ đạo trên./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế (để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lưu: HC-LT, PC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 795/UBND-KTTC tổ chức triển khai Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.819
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122