Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 766/TCT-CS về việc khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với dự án được thành lập do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 766/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 04/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 766/TCT-CS
V/v khấu trừ tiền bồi thường đất vào tiền sử dụng đất.

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Trả lời Công văn số 4289/CT-THNVDT ngày 26/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Nam Định hỏi về khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với dự án được thành lập; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại Khoản 2, Điều 145 Luật Đất đai năm 2003 quy định thẩm quyền hướng dẫn thi hành: “1. Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.”

- Tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai quy định: “1. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm có quyết định giao đất hoặc cho thuê đất; trường hợp thời điểm bàn giao đất không đúng với thời điểm ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất thì nghĩa vụ tài chính được xác định theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất thực tế.”

- Tại Khoản 4, Điều 5 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: “4. Trường hợp người được giao đất thực hiện bồi thường, hỗ trợ cho người có đất bị thu hồi theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, thì được trừ số tiền đã bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp, nhưng mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất phải nộp.”

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp cơ sở kinh doanh được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất từ ngày Luật Đất đai năm 2003 đã có hiệu lực thi hành (01/7/2004) để đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp, tại thời điểm giao đất Chính phủ chưa có quy định mới thì việc khấu trừ bồi thường đất, hỗ trợ đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt được thực hiện như sau:

a) Trường hợp kê khai nộp tiền sử dụng đất trước ngày Nghị định số 198/2004/NĐ-CP có hiệu lực thi hành: Việc kê khai nộp tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và được khấu trừ tiền đền bù thiệt hại về đất vào tiền sử dụng đất tối đa không quá 90% tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 38/2000/NĐ-CP nêu trên.

b) Trường hợp kê khai nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định số 198/2004/NĐ-CP được khấu trừ tiền bồi thường thiệt hại về đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất, tối đa không vượt quá số tiền sử dụng đất phải nộp; bao gồm:

- Tiền bồi thường thiệt hại về đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 22/1998/NĐ-CP nêu trên.

- Tiền bồi thường về đất, hỗ trợ đất thực hiện theo quy định tại Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ Pháp chế,CST, QLCS;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT , CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 766/TCT-CS về việc khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với dự án được thành lập do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.464
DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.56.90