Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 745/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của chi nhánh Công ty TNHH Mai Dương do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 745/TCT-KK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 01/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 745/TCT-KK
V/v: xử lý hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2008

 

Kính gửi:

- Công ty TNHH Mai Dương;
- Cục Thuế T.P Hồ Chí Minh.

 

Trả lời công văn số 25/CV-MD ngày 25/12/2007 của công ty TNHH Mai Dương tỉnh Đồng Nai về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của chi nhánh Công ty TNHH Mai Dương tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT):

- Tại tiết 2.5 điểm 2 Mục II Phần C quy định: “...Cơ sở là đơn vị hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương với trụ sở của cơ sở chính như chi nhánh, cửa hàng... trực tiếp bán hàng hoá, dịch vụ, căn cứ vào hoá đơn đầu vào, đầu ra của hàng hoá nhận điều chuyển và hàng hoá do cơ sở trực tiếp mua vào, bán ra để kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở.”

- Tại Mục I, Phần D quy định: “Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn điểm 1,2,3,4,5,7 Mục I này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán, có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.”

Căn cứ điểm 1(1.1) Mục II Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế thì: “Đối với hồ sơ hoàn thuế của tổ chức, cá nhân là người nộp thuế và có mã số thuế thì được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của tổ chức, cá nhân đó.”

Theo quy định nêu trên, nếu chi nhánh Công ty TNHH Mai Dương (tại 2/24 Cao Thắng, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) đảm bảo đúng các quy định nêu trên thì thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Việc giải quyết hoàn thuế được thực hiện tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh Công ty TNHH Mai Dương (Chi cục thuế quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Mai Dương và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết và chỉ đạo thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi nhánh Cty TNHH Mai Dương
- Cục Thuế Đồng Nai (để biết)
- Chi cục thuế quận 3 TP Hồ Chí Minh
- Ban: PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, KK.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

TỔNG CỤC THUẾ
BAN KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
-----

 

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Kính gửi: Ban Pháp chế, Ban Chính sách

Công ty TNHH Mai Dương có công văn số 25/CV-MD ngày 25/12/2007 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Chi nhánh Công ty Mai Dương (bản photo gửi kèm).Về vấn đề này, Ban Kê khai và kế toán thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT):

- Tại tiết 2.5 điểm 2 Mục II Phần C quy định: “...Cơ sở là đơn vị hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương với trụ sở của cơ sở chính như chi nhánh, cửa hàng... trực tiếp bán hàng hoá, dịch vụ, căn cứ vào hoá đơn đầu vào, đầu ra của hàng hoá nhận điều chuyển và hàng hoá do cơ sở trực tiếp mua vào, bán ra để kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở.”

- Tại Mục I, Phần D quy định: “Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn điểm 1,2,3,4,5,7 Mục I này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán, có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.”

Theo quy định nêu trên, nếu chi nhánh Công ty TNHH Mai Dương tại 2/24 Cao Thắng Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo đúng các quy định nêu trên thì thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, việc giải quyết hoàn thuế được thực hiện tại Chi cục Thuế Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị Quý Ban cho ý kiến tham gia với Ban Kê khai và kế toán thuế trước ngày 20/01/2008. Xin trân trọng cám ơn sự phối hợp công tác của quý Ban./.

 

 

Ngày 14 tháng 01 năm 2008
TM. BAN KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
Nguyễn Hữu Lực

 

TỔNG CỤC THUẾ
BAN KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
-----

 

 

TRÌNH TỔNG CỤC

VỀ VIỆC XỬ LÝ VƯỚNG MẮC HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG (GTGT)

NỘI DUNG: Công ty TNHH Mai Dương tỉnh Đồng Nai có công văn số 25/CV-MD ngày 25/12/2007 về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của chi nhánh Công ty TNHH Mai Dương tại quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Về vấn đề này, Ban Kê khai và kế toán thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT):

- Tại tiết 2.5 điểm 2 Mục II Phần C quy định: “...Cơ sở là đơn vị hạch toán phụ thuộc ở khác địa phương với trụ sở của cơ sở chính như chi nhánh, cửa hàng... trực tiếp bán hàng hoá, dịch vụ, căn cứ vào hoá đơn đầu vào, đầu ra của hàng hoá nhận điều chuyển và hàng hoá do cơ sở trực tiếp mua vào, bán ra để kê khai, nộp thuế GTGT tại địa phương nơi cơ sở phụ thuộc đóng trụ sở.”

- Tại Mục I, Phần D quy định: “Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn điểm 1,2,3,4,5,7 Mục I này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư; có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán, có con dấu và tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.”

Căn cứ điểm 1(1.1) Mục II Phần G Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế thì: “Đối với hồ sơ hoàn thuế của tổ chức, cá nhân là người nộp thuế và có mã số thuế thì được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp của tổ chức, cá nhân đó.”

Theo quy định nêu trên, nếu chi nhánh Công ty TNHH Mai Dương (tại 2/24 Cao Thắng quận 3, thành phố Hồ Chí Minh) đảm bảo đúng các quy định nêu trên thì thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT. Việc giải quyết hoàn thuế được thực hiện tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp chi nhánh Công ty TNHH Mai Dương (Chi cục thuế quận 3, thành phố Hồ Chí Minh).

Ban Kê khai và kế toán thuế đã lấy ý kiến của Ban Pháp chế và Ban Chính sách. Cho tới thời điểm trình Tống cục, Ban Kê khai chưa nhận được ý kiến tham gia của Ban Pháp chế.

Ý kiến của Ban Chính sách: nhất trí với dự thảo công văn của Ban Kê khai và kế toán thuế, nếu Công ty TNHH Mai Dương có chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Mục I, phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính thì Chi nhánh thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT tại địa phương nơi Chi nhánh đóng trụ sở.

Ban Kê khai trình Tổng cục xem xét, phê duyệt./.

 

 

Ngày    tháng 01 năm 2008
TM. BAN KÊ KHAI VÀ KẾ TOÁN THUẾ
PHÓ TRƯỎNG BAN
Nguyễn Hữu Lực

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 745/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của chi nhánh Công ty TNHH Mai Dương do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.614
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35