Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 7270/BGTVT-TC về việc dự thảo Thông tư Liên tịch bán đấu giá quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 7270/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Vũ Xuân Cựu
Ngày ban hành: 03/10/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 7270/BGTVT-TC
V/v: Dự thảo Thông tư Liên tịch bán đấu giá quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn.

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

 

Kính trình: Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường

Vụ Tài chính nhận được văn bản số 2806/BTC-HCSN ngày 12/3/2008 của Bộ Tài chính về việc xây dựng lại Thông tư liên tịch chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn và văn bản số 778/BTP-BTTP ngày 20/3/2008 của Bộ Tư pháp về việc góp ý dự thảo Thông tư Liên tịch bán đấu giá quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn. Vụ Tài chính xin tổng hợp và báo cáo Thứ trưởng như sau:

1. Ý kiến của Bộ Tài chính:

Do chuyển giao quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn có đặc điểm riêng, nếu áp dụng đấu giá theo Nghị định 05/2005/NĐ-CP ngày 18/1/2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản là không phù hợp, như trong các trường hợp sau:

+ Chuyển giao quyền thu phí cần phải có bước sơ tuyển nhà thầu có đủ năng lực tài chính nhưng đấu giá không có bước sơ tuyển.

+ Trong quá trình thực hịên chuyển giao thường có biến động như Nhà nước thay đổi mức thu phí, điều chỉnh vị trí trạm thu phí. Tuy nhiên nếu đấu giá chuyển giao quyền thu phí thì giá bán tài sản (trúng đấu giá) là giá thực hiện trong quá trình chuyển giao quyền thu phí. Do đó nếu không quy định điều chỉnh hợp đồng thì các đơn vị không tham gia đấu giá.

+ Chuyển giao quyền thu phí nhưng lao động của trạm thu phí cũng phải được bàn giao, tiếp nhận và sử dụng lao động, sửa chữa trạm thu phí, nhà điều hành ngoài ra 1 số tuyến đường còn chuyển giao cả công tác duy tu, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ.

Do vậy Bộ Tài chính đề nghị áp dụng phương thức đấu thầu và đề nghị Bộ GTVT hoàn chỉnh Thông tư hướng dẫn chuyển giao quyền thu phí ĐB có thời hạn (theo phương thức đấu thầu).

2. Ý kiến Bộ Tư pháp:

- Nhất trí với quan điểm của Bộ GTVT việc giao quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn theo hình thức đấu giá.

- Tham gia về bố cục của dự thảo đề nghị chỉnh sửa cho phù hợp.

3. Ý kiến của Vụ Tài chính:

Qua việc chuyển giao quyền thu phí 02 trạm trên Quốc lộ 5 áp dụng theo Thông tư Liên tịch số 05/2004/TTLT-BGTVT-BTC ngày 18/3/2004 về việc hướng dẫn chuyển giao quyền thu phí ĐB có thời hạn (theo phương thức đấu thầu) như vừa qua là việc vận dụng các quy định của pháp luật về đấu thầu xây lắp, tư vấn, mua sắm hàng hóa (đấu thầu mua) vào việc đấu thầu bán có nhiều điểm chưa phù hợp như về thời hạn hiệu lực của HSDT, hiệu lực hợp đồng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng, khi có sự thay đổi phải xin ý kiến của nhiều cấp có thẩm quyền nên phải mất nhiều thời gian... đến nay vẫn chưa giải quyết xong.

Để nhận chuyển giao quyền thu phí (mua quyền thu phí trong 1 thời gian nhất định) đòi hỏi Nhà đầu tư phải có năng lực tài chính đủ mạnh, phù hợp với gói thầu, trong khi nếu đấu thầu thì không thể khẳng định ngay ai là người có năng lực thực sự, hồ sơ và thủ tục đấu thầu thì phức tạp, mất nhiều thời gian trong khi chủ trương của Nhà nước chuyển giao quyền thu phí là giải pháp cần có ngay 1 lượng vốn nhất định để bổ sung vốn cho duy tu, bảo đưỡng ĐB hay mục đích đầu tư các dự án khác. Vụ Tài chính thấy rằng hình thức đấu giá sẽ đáp ứng được yêu cầu: Nhà đầu tư phải có ngay một lượng vốn phù hợp thì mới có thể nhận quyền thu phí; tránh được tình trạng Nhà đầu tư không có năng lực tài chính nhưng lại tham gia đấu thầu.

Một số ý kiến Bộ Tài chính nêu như: Di chuyển trạm thu phí, thay đổi mức phí, lưu lượng xe...; nhận quyền thu phí kèm theo nhận lại lao động, tài sản trạm thu phí thì có thể quy định trong hồ sơ mời đấu giá và hợp đồng ký kết thực hiện.

Từ phân tích trên, Vụ Tài chính thấy rằng việc giao quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn theo hình thức đấu giá sẽ phù hợp hơn đấu thầu. Vụ Tài chính đề xuất ý kiến, Thứ trưởng chủ trì cuộc họp với Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp để thống nhất.

Vụ Tài chính kính trình Thứ trưởng xin ý kiến chỉ đạo ./.

 

 

KT. VỤ TRƯỞNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Vũ Xuân Cựu

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
---------

Số: /BGTVT-TC
V/v: Xây dựng mức chi hỗ trợ kinh phí chi hoạt động cho Thanh tra giao thông các Sở GTVT trên các tuyến QL ủy thác.

Hà Nội, ngày tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Tài chính

Cục Đường bộ Việt Nam được giao quản lý 17.000 km đường quốc lộ trong đó ủy thác cho các Sở giao thông vận tải quản lý là 7.249km đường. Hiện nay lực lượng Thanh tra giao thông địa phương thực hiện công tác Thanh tra đường ủy thác nhưng chưa được bố trí kinh phí để hoạt động.

Thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính tại văn bản số 7477/BTC-HCSN ngày 26/6/2008 về việc phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, Bộ Giao thông vận tải đã có văn bản số 6392/BGTVT-TC ngày 27/8/2008 giao cho Cục Đường bộ Việt Nam tính toán xác định mức chi hỗ trợ hoạt động thanh tra giao thông trên các tuyến quốc lộ ủy thác cho các Sở giao thông vận tải quản lý. Ngày 08/9/2008, Cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản số 3677/CĐBVN-TC xây dựng mức hỗ trợ chi hoạt động thanh tra giao thông trên đường Quốc lộ ủy thác, tính toán trên cơ sở định mức chi cho thanh tra giao thông đường bộ đã được Bộ Tài chính thống nhất và định biên xác định theo định biên của thanh tra đường bộ là 40km/1 định biên. Như vậy số định biên để tính kinh phí hỗ trợ cho thanh tra đường ủy thác tương ứng là 188 định biên (số định biên này nằm ngoài định biên thanh tra đường bộ của địa phương). Kinh phí tính toán để hỗ trợ cho 01 định biên thanh tra đường địa phương là 35 triệu đồng/người/năm được tính như sau:

Đơn vị: đồng

STT

Nội dung chi

Thuyết minh chi

Mức chi

1

Chi cho người lao động

 

 

 

Tiền lương

2,82 * 540.000 đ *12

18.273.600

 

Phụ cấp lương

0,99* 540000đ *12

6.415.000

 

Tiền ăn ca

15.000đ *22 ngày *12 tháng

3.795.000

 

Các khoản đóng góp

24.688.600đ * 19%

4.690.800

2

Chi phục vụ hoạt động

 

2.000.000

 

Chi nhiên liệu xe ô tô, mô tô

 

1.500.000

 

Chi văn phòng phẩm, chi khác

 

500.000

 

Kinh phí hỗ trợ cho 1 thanh tra

 

35.174.400

 

Kinh phí hỗ trợ cho 188 thanh tra

35.000.000đ* 188 người

6.580.000.00000

Bộ Giao thông vận tải đề nghị Bộ Tài chính thống nhất mức chi để hỗ trợ kinh phí cho các Sở giao thông vận tải (theo chi tiết đính kèm văn bản này)./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Cục ĐBVN;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

MỨC CHI HỖ TRỢ 1 ĐỊNH BIÊN THANH TRA ĐƯỜNG BỘ ỦY THÁC

(Kèm theo văn bản số /BGTVT-TC ngày /10/2008 của Bộ GTVT)

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 7270/BGTVT-TC về việc dự thảo Thông tư Liên tịch bán đấu giá quyền thu phí sử dụng đường bộ có thời hạn do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.051
DMCA.com Protection Status

IP: 34.234.76.59