Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6564/CT-THNDVDT kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với xã viên Hợp tác xã vận tải tự kinh doanh, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6564/CT-THNDVDT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh Người ký: Trần Đình Cử
Ngày ban hành: 12/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6564/CT-THNVDT
V/v kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với xã viên HTX vận tải tự kinh doanh, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Chi cục Thuế quận, huyện.

Vừa qua, Cục thuế thành phố nhận được kiến nghị của các Hợp tác xã kinh doanh vận tải trong quá trình thực hiện các công văn số 4175/CT-THNVDT ngày 29/5/2009, công văn số 4944/CT-THNVDT ngày 24/6/2009, công văn số 5185/CT-THNVDT ngày 01/7/2009 của Cục thuế thành phố, hướng dẫn về việc quản lý, đăng ký, kê khai và ấn định doanh thu tính thuế đối với xã viên hợp tác xã vận tải tự kinh doanh, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ.

Ghi nhận ý kiến của các Hợp tác xã, Cục thuế thành phố hướng dẫn việc kê khai tạm nộp thuế thu nhập cá nhân hàng quý đối với xã viên hợp tác xã vận tải tự kinh doanh, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ như sau:

+ Số thuế thu nhập cá nhân tạm nộp hàng quý được xác định theo công thức sau:

Số thuế tạm nộp hàng quý

=

Thu nhập tính thuế tạm tính trong quý

x

Thuế suất theo biểu lũy tiến từng phần áp dụng đối với thu nhập tháng

x 3

3

+ Thu nhập tính thuế tạm tính trong quý được xác định bằng thu nhập chịu thuế tạm tính trong quý, trừ (-) giảm trừ gia cảnh tính cho cả quý.

Giảm trừ gia cảnh gồm: Giảm trừ cho bản thân xã viên kinh doanh và giảm trừ cho người phụ thuộc. Số người phụ thuộc được tạm giảm trừ theo kê khai của xã viên kinh doanh.

+ Thu nhập chịu thuế tạm tính trong quý được xác định bằng doanh thu thực tế phát sinh trong quý nhưng không được thấp hơn mức doanh thu ấn định theo công văn số 4175/CT-TH-NVDT ngày 29/5/2009 và công văn số 5185/CT-THNVDT của Cục thuế thành phố, nhân (x) với tỷ lệ (%) thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu (hiện nay được ban hành theo Quyết định số 384/QĐCT ngày 29/5/2009 của Cục thuế thành phố là 12% đối với vận tải hàng hóa hoặc vận tải hành khách), cộng (+) thu nhập từ tiền lương, tiền công trong quý (nếu có).

Ví dụ: Quý III/2010 xã viên A, có hai xe hoạt động vận tải hành khách loại trên 40 chỗ; phương tiện có doanh thu ấn định là 25.000.000 đồng/tháng; xã viên có thu nhập từ tiền lương, tiền công quý III/2010 là 12.000.000 đồng; xã viên có 1 người phụ thuộc; doanh thu theo hóa đơn từng tháng trong quý III/2010 như sau:

Tháng

Doanh thu xe thứ 1 (đồng)

Doanh thu xe thứ 2 (đồng)

7/2010

8/2010

9/2010

75.000.000

50.000.000

15.000.000

80.000.000

60.000.000

40.000.000

Như vậy, doanh thu tính thuế quý III/2010 là:

- Doanh thu xe thứ 1: 75.000.000 + 50.000.000 + 25.000.000 = 150.000.000 đồng (vì doanh thu theo hóa đơn của tháng 9/2010 là 15.000.000 đồng, thấp hơn mức doanh thu ấn định, nên doanh thu tháng 9/2010 được xác định theo doanh thu ấn định là 25.000.000 đồng)

- Doanh thu xe thứ 2: 80.000.000 + 60.000.000 + 40.000.000 = 180.000.000 đồng

Thu nhập chịu thuế tạm tính trong quý III/2010 của xã viên A

[(150.000.000 + 180.000.000) x 12%] + 12.000.000 = 51.600.000 đồng

Thu nhập tính thuế tạm tính trong quý III/2010 của xã viên A

51.600.000 - [(4.000.000 + 1.600.000) x 3 tháng] = 34.800.000 đồng

Thu nhập tính thuế tạm tính bình quân tháng trong quý III/2010 của xã viên A

34.800.000 / 3 = 11.600.000 đ/tháng

Thuế thu nhập cá nhân tạm nộp quý III/2010 của xã viên A (theo biểu thuế lũy tiến từng phần)

(11.600.000 x 15% - 750.000) x 3 tháng = 2.970.000 đồng

Công văn này thay thế hướng dẫn tạm thu thuế thu nhập cá nhân hàng quý tại điểm 6.2.1 công văn 4175/CT-THNVDT ngày 29/5/2009 của Cục thuế thành phố và bắt đầu áp dụng cho kỳ kê khai thuế thu nhập cá nhân quý III/2010. Các hướng dẫn khác về Thuế môn bài, Thuế giá trị gia tăng và quyết toán thuế thu nhập cá nhân vẫn thực hiện theo công văn 4175/CT-THNVDT.

Cục thuế hướng dẫn để các Chi cục Thuế thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GTVT “để kết hợp”;
- Liên Minh HTX “để kết hợp”;
- Tổng cục Thuế “để báo cáo”;
- UBND TP “để báo cáo”
- BLĐ Cục thuế;
- Các Phòng TTHT; Pháp chế, Thanh tra,
- Lưu: VT, THNVDT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6564/CT-THNDVDT kê khai thuế thu nhập cá nhân đối với xã viên Hợp tác xã vận tải tự kinh doanh, không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ sổ sách kế toán, hóa đơn, chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.804
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.23.160