Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6530/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất

Số hiệu: 6530/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 17/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6530/BTC-TCT
V/v: Miễn, giảm tiền sử dụng đất

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2007 

 

Kính gửi: Sở tài chính tỉnh Bình Thuận

 

Bộ Tài chính nhận được công văn số 1263/STC-QLCS ngày 13/3/2007 của Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận đề nghị có văn bản hướng dẫn về miễn, giảm tiền sử dụng đất theo đề nghị của Công ty TNHH Thanh Nguyên. Về việc này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Tại Khoản 1 (b), Điều 2 Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất quy định giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định theo quy định tại Nghị định này sử dụng làm căn cứ để: “b) Tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất cho các trường hợp quy định tại Điều 34 và Điều 35 của Luật đất đai năm 2003”.

Tại Khoản 1, Điều 5 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty cổ phần quy định sửa đổi Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất như sau: “2. Giá đất tính thu tiền sử dụng đất là giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao đã được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định và công bố; trường hợp tại thời điểm giao đất mà giá này chưa sát với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường thì Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định giá đất cụ thể cho phù hợp”.

Tại điểm 3, Mục V Thông tư số 91/2006/TT-BTC ngày 02/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập quy định: “3. Cơ sở ngoài công lập nêu tại điểm 1 và 2 khoản V này phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đất theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ tái định cư (nếu có), và được hạch toán vào vốn đầu tư của dự án. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ quy mô, tính chất quan trọng của dự án đầu tư, căn cứ khả năng ngân sách địa phương ban hành quy định về việc hỗ trợ một phần cho cơ sở ngoài công lập các khoản chi phí này hoặc hỗ trợ một phần hoặc toàn bộ lãi suất phát sinh khi cơ sở ngoài công lập thực hiện vay vốn, huy động vốn để chỉ thực hiện những nhiệm vụ nêu tại mục này”.

Căn cứ các quy định trên, Công ty TNHH Thanh Nguyên hoặc Trường mầm non và Trường tiểu học tư thục Thanh Nguyên (sau đây gọi chung là đơn vị) nếu thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất thì giá đất tính miễn, giảm tiền sử dụng đất căn cứ theo giá đất theo mục đích sử dụng đất được giao do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định (căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP nêu trên) áp dụng tại thời điểm giao đất, không bao gồm tiền bồi thường, hỗ trợ về đất và chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng. Trường hợp nếu trên quyết định giao đất của Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) Bình Thuận quy định đơn vị phải chi trả chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người có đất bị thu hồi thì giá đất tính miễn, giảm tiền sử dụng đất không bao gồm khoản chi phí này do khoản chi phí này được hạch toán vào vốn đầu tư của dự án (UBND có trách nhiệm hỗ trợ một phần khoản chi phí này cho đơn vị căn cứ khả năng ngân sách địa phương).

Bộ Tài chính thông báo để Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận;
- Cục Thuế tỉnh Bình Thuận;
- Các Vụ PC, CST và Cục QLCS;
- Lưu: VT; TCT (VT, TS).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6530/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.459
DMCA.com Protection Status

IP: 34.232.62.209