Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6273/UBND-KT năm 2013 bổ sung hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Số hiệu: 6273/UBND-KT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Huy Tưởng
Ngày ban hành: 28/08/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6273/UBND-KT
V/v bổ sung hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;
- Các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải;
- Cục thuế thành phố Hà Nội.

Ngày 26/7/2013, UBND Thành phố đã có Công văn số 5371/UBND-KT về việc hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại điểm a mục 2 phần III quy định: “Hàng tháng, chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo, UBND cấp xã thực hiện lập Tờ khai phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/PHLP ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính và nộp Tờ khai cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp đồng thời nộp số tiền phải nộp ngân sách vào Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã theo chương của đơn vị nộp, mục 2300, tiểu mục 2301”.

Để thực hiện được mục tiêu thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô về Quỹ Bảo trì đường bộ theo đúng quy định tại Thông tư 197/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, UBND Thành phố quy định lại như sau: “Hàng tháng, chậm nhất ngày thứ 20 của tháng tiếp theo, UBND cấp xã thực hiện lập Tờ khai phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/PHLP ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính và nộp Tờ khai cho Chi cục Thuế quản lý trực tiếp đồng thời nộp số tiền phải nộp ngân sách vào Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã theo chương 599 (các đơn vị khác của Thành phố), mục 2300, tiểu mục 2301 và điều tiết 100% về ngân sách Thành phố. Kho bạc Nhà nước quận, huyện, thị xã khi hạch toán phải chi tiết mã địa bàn xã, phường, thị trấn”. Các nội dung khác không sửa đổi, đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5371/UBND-KT ngày 26/7/2013 của UBND Thành phố.

Sau khi Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố Hà Nội được thành lập, căn cứ vào đề nghị của Quỹ Bảo trì đường bộ thành phố Hà Nội, Sở Tài chính sẽ triển khai các thủ tục để thoái thu hoàn trả nguồn cho Quỹ theo quy định.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hướng dẫn để UBND quận, huyện, thị xã, các sở, ngành liên quan biết và chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các PCT UBND Thành phố;
- CPVP, TH, KT, QHXDGT;
- Sở Tư pháp, KBNN HN;
- Lưu VT.
(UBND quận, huyện, thị xã sao gửi Công văn này đến UBND các xã, phường, thị trấn để triển khai thực hiện)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Tưởng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6273/UBND-KT năm 2013 bổ sung hướng dẫn thu nộp quản lý phí đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.769
DMCA.com Protection Status

IP: 54.92.193.89