Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6067/BTC-TCT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 09/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6067/BTC-TCT
V/v :Thu tiền thuê đất

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Cục thuế tỉnh nam định

Bộ Tài chính nhận được công văn số 171/CT-THDT ngày 29/01/2007 của Cục Thuế tỉnh Nam Định hỏi về vướng mắc trong việc xác định tiền thuê đất năm 2007; Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1/ Về việc ổn định đơn giá thuê đất:

Theo Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

- Tại Khoản 1, Điều 8 quy định:

“Đơn giá thuê đất của mỗi dự án được ổn định 05 năm. Hết thời hạn ổn định, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện điều chỉnh đơn giá thuê đất áp dụng cho thời hạn tiếp theo. Đơn giá thuê đất áp dụng cho thời hạn tiếp theo được điều chỉnh theo quy định tại Điều 4, Điều 6 Nghị định này”.

- Tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 9 quy định:

“1. Dự án thuê đất, thuê mặt nước từ ngày 01 tháng 01 năm 2006 thì áp dụng đơn giá thuê đất, thuê mặt nước quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định này.

2. Dự án thuê đất, thuê mặt nước trước ngày 01 tháng 01 năm 2006 mà nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước hàng năm, thì nay xác định lại được đơn giá thuê theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6 Nghị định này và được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.”

Như vậy, đơn giá thuê đất được ổn định 5 năm, bắt đầu từ năm 2006.

Trường hợp tại địa bàn tỉnh Nam Định, theo phản ánh của các đơn vị thuê đất và các ngành chức năng, đơn giá thuê đất năm 2006 quá cao, các đơn vị khó có khả năng nộp ngân sách Nhà nước; Để tạo điều kiện cho các đơn vị phát triển và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, UBND tỉnh Nam Định đã ban hành Quyết định số 3187/2006/QĐ-UBND ngày 27/12/2006 quy định giá đất áp dụng cho năm 2007, mức giá có thể giảm so với Bảng giá áp dụng cho năm 2006; Để đảm bảo sự công bằng đối với các tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất, nộp tiền thuê đất hàng năm (theo đơn giá thuê đất bắt đầu từ năm 2006 hoặc năm 2007), căn cứ thẩm quyền quy định tại Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất, Cục thuế báo cáo UBND tỉnh để điều chỉnh đơn giá thuê đất năm 2006 cho phù hợp.

2/ Xác định tiền bồi thường đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp:

Tại điểm b khoản 1 Điều 3 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất (đã được sửa đổi bổ sung theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ) quy định:

“b) Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất công nghiệp thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất đã ứng trước tiền để thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thì được trừ số tiền đã bồi thường về đất, hỗ trợ về đất vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp cho Nhà nước; mức được trừ không vượt quá số tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp”.

Do vậy, quy định tại Điểm 2(b), Mục IV, Phần B Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính: “Tiền bồi thường đất được trừ vào tiền thuê đất phải nộp bằng (=) Giá đất của loại đất đã bồi thường tại thời điểm trừ tiền bồi thường đất vào tiền thuê đất…” là chưa phù hợp.

Trong khi Bộ Tài chính chưa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC , đề nghị Cục thuế thực hiện việc khấu trừ tiền bồi thường đất, hỗ trợ đất vào tiền thuê đất phải nộp theo hướng dẫn tại công văn số 15130/BTC-TCT ngày 30/11/2006 của Bộ Tài chính (bản Photocopy đính kèm).

Bộ Tài chính thông báo để Cục Thuế tỉnh Nam Định biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Nam Định;
- Vụ PC; Cục QLCS;
- Lưu: VT, TCT (VT, TS)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6067/BTC-TCT ngày 09/05/2007 của Bộ Tài chính về việc thu tiền thuê đất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.982

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.77.73
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!