Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5468/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 05/12/2023 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Phải lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với bán lẻ xăng dầu

Ngày 05/12/2023, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 5468/TCT-DNL về việc thực hiện quy định hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020.

Phải lập hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với bán lẻ xăng dầu

Theo đó, để thực hiện kịp thời, hiệu quả Công điện 1123/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; Công điện 1284/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu, Chỉ thị 04/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tổng cục yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố thực hiện:

- Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời tới từng lãnh đạo, công chức trong đơn vị về chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức về trách nhiệm tổ chức, cá nhân mỗi người tại đơn vị trong việc tổ chức thực hiện quy định về hóa đơn, chứng từ tại Luật Quản lý thuế 2019;

Đặc biệt là quy định về lập hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP , đây là một trong các nhiệm vụ bắt buộc, quan trọng phải thực hiện.

- Rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, triển khai thực hiện các giải pháp quản lý hiệu quả nhằm tăng cường quản lý thu đảm bảo thu đúng, thu đủ; đẩy mạnh các giải pháp chống gian lận, thất thu thuế theo quy định.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tham mưu UBND tỉnh, thành phố thành lập các tổ liên ngành triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, lập kế hoạch cụ thể, triển khai ngay các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu lập hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng và Bộ Tài chính.

Xem chi tiết tại Công Văn 5468/TCT-DNL ngày 05/12/2023.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5468/TCT-DNL
V/v thực hiện quy định hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP .

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2023

Kính gửi: Đồng chí Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử; Công điện số 1284/CĐ-TTg ngày 01/12/2023 yêu cầu các bộ ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC ngày 24/11/2023 yêu cầu thủ trưởng cơ quan thuế các cấp tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số quốc gia; Công văn số 13348/BTC-TCT ngày 04/12/2023 đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Tài chính trong công tác quản lý thuế nói chung và triển khai hóa đơn điện tử đối với lĩnh vực kinh doanh bán lẻ xăng dầu.

Ngày 13/11/2023, Tổng cục Thuế ban hành công văn số 5080/TCT-DNL yêu cầu Cục Thuế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, thúc đẩy việc triển khai phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu. Tổng hợp nhanh báo cáo của các Cục Thuế cho thấy cơ bản Cục Thuế chưa nhận thức được tầm quan trọng, khẩn trương, quyết liệt của Chính phủ, Bộ Tài chính trong chỉ đạo triển khai được quy định phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu, dẫn đến chưa triển khai quyết liệt, triệt để đến các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc, cá biệt một số Cục Thuế đề xuất, kiến nghị không phù hợp với quy định về hóa đơn, chứng từ tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Để thực hiện kịp thời, hiệu quả Công điện số 1123/CĐ-TTg , Công điện số 1284/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, thành phố:

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời tới từng lãnh đạo, công chức trong đơn vị về quan điểm, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính tại các văn bản nêu trên để nâng cao hơn nữa nhận thức về trách nhiệm tổ chức, cá nhân của cán bộ, công chức tại đơn vị trong việc tổ chức thực hiện quy định của pháp luật về hóa đơn, chứng từ tại Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, đặc biệt là quy định về lập hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP là một trong các nhiệm vụ bắt buộc, quan trọng phải thực hiện.

Giao đồng chí Cục trưởng Cục Thuế trực tiếp chỉ đạo nhiệm vụ này đến các đồng chí lãnh đạo Cục Thuế, lãnh đạo Phòng, Chi cục Thuế và cán bộ công chức nghiên cứu kỹ nội dung công văn số 13384/BTC-TCT và chỉ đạo của Tổng cục Thuế tại công văn số 5080/TCT-DNL để tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo triển khai tới doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu thực hiện phát hành hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định.

2. Rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, triển khai các giải pháp quản lý hiệu quả để tăng cường quản lý thu đảm bảo thu đúng, thu đủ; đẩy mạnh các giải pháp chống gian lận, thất thu thuế theo quy định của pháp luật.

3. Phối hợp các cơ quan chức năng trên địa bàn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố thành lập các tổ liên ngành triển khai hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, lập kế hoạch cụ thể, triển khai ngay các giải pháp đồng bộ, hiệu quả, quyết liệt yêu cầu các đơn vị kinh doanh bán lẻ xăng dầu lập hóa đơn điện tử sau từng lần bán hàng tại các cửa hàng kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo quy định của pháp luật, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.

Đề nghị đồng chí Cục trưởng khẩn trương chỉ đạo thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo về Tổng cục./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (để b/c);
- Lãnh đạo TCT (để chỉ đạo);
- Các đơn vị: Vụ CS, PC, KK,
Cục CNTT (để phối hợp);
- Website TCT;
- Lưu: VT, DNL (2b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

MINISTRY OF FINANCE OF VIETNAM
GENERAL DEPARTMENT OF TAXATION
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
----------------

No. 5468/TCT-DNL
On electronic invoice per sale in petroleum retail according to Decree No. 123/2020/ND-CP.

Hanoi, December 05, 2023

 

To: Directors of Departments of Taxation of provinces and central-affiliated cities.

The Prime Minister promulgates Official Telegram No. 1123/CD-TTg dated November 18, 2023 requesting ministries, central departments, and local governments to increase management and use of e-invoices; Official Telegram No. 1284/CD-TTg dated December 1, 2023 requesting ministries, central departments, and local governments to increase management and use of e-invoices in petroleum retail.

In implementation of direction of the Prime Minister, the Ministry of Finance promulgates Directive No. 04/CT-BTC dated November 24, 2023 requesting heads of tax authorities of all levels to increase management and use of e-invoices to promote national digital transformation; Official Dispatch No. 13348/BTC-TCT dated December 4, 2023 requesting Chairpersons of People’s Committees of provinces and central-affiliated cities to coordinate and closely, regularly cooperate with Ministry of Finance in tax administration and implementation of e-invoices in petroleum retail.

On November 13, 20233, the General Department of Taxation promulgates Official Dispatch No. 5080/TCT-DNL requesting Departments of Taxation of provinces and central-affiliated cities to strengthen management, inspection, supervision, and promote issuance of e-invoices following completion of each sale in petroleum retail. Brief overview of reports of Departments of Taxation indicates that the Departments of Taxation have not realized the importance and extensiveness of the Government and Ministry of Finance in implementing regulations on issuance of e-invoices following completion of each sale in petroleum retail and have not effectively coordinated affiliated Sub-departments of Taxation and taxation authorities. Propositions and recommendation of several Departments of Taxation do not conform to regulations on invoices and instruments under the Law on Tax Administration No. 38/2019/QH14, Decree No. 123/2020/ND-CP dated October 19, 2020 of the Government.

For prompt and effective implementation of Official Telegram No. 1123/CD-TTg and Official Telegram No. 1284/CD-TTg of the Prime Minister and Directive No. 04/CT-BTC of the Minister of Finance, the General Director hereby requests Departments of Taxation of provinces and cities:

1. Promptly and adequately communicate with heads and officials regarding principles and directions of the Prime Minister and Minister of Finance under documents above in order to further emphasize the awareness regarding collective and individual responsibilities of officials and public employees in organizing implementation of regulations on invoices and instruments under the Law on Tax Administration No. 38/2019/QH14, especially regulations issuance of e-invoices following completion of each sale in petroleum retailers in accordance with Decree No. 123/2020/ND-CP as one of the compulsory and important tasks.

Assign Directors of Departments of Taxation to coordinate this task among heads of Departments of Taxation, heads of Sub-departments of Taxation, and officials studying the Official Dispatch No. 13384/BTC-TCT and direction of the General Department of Taxation under Official Dispatch No. 5080/TCT-DNL in order to cooperate with People’s Committees of provinces and cities in directing, enabling enterprises and petroleum retailers to issue e-invoices following completion of each sale in petroleum retailers as per the law.

2. Review and rectify tax administration activities in respect of enterprises and petroleum retailers in the areas, implement effective administration measures to strengthen revenue management and ensure adequate revenues; promote solutions preventing tax frauds and losses as per the law.

...

...

...

Please sign up or sign in to your TVPL Pro Membership to see English documents.Hereby requests Directors to coordinate implementation and report any difficulty to the General Department of Taxation./.

 

 

GENERAL DIRECTOR
Mai Xuan Thanh

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5468/TCT-DNL ngày 05/12/2023 thực hiện quy định hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.416

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!