Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5240/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế đối với hoạt động của cơ sở y tế do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5240/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lưu Đức Huy
Ngày ban hành: 11/11/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5240/TCT-CS
V/v chính sách thuế

Hà Ni, ngày 11 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Nam Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3369/CT-TTHT ngày 11/07/2016 của Cục Thuế tỉnh Nam Định về chính sách thuế với hoạt động của các cơ sở y tế tại tỉnh Nam Định. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Chính sách thuế TNDN đối với hoạt động khám, chữa bệnh của sở y tế công lập

Về việc áp dụng chính sách thuế TNDN đối với các cơ sở y tế công lập khám chữa bệnh theo bảo hiểm y tế, Tổng cục Thuế đã có công văn s 386/TCT-CS ngày 26/01/2016 trả lời Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh (bản photocopy công văn đính kèm).

Đ nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định căn cứ hướng dẫn tại công văn nêu trên đ hướng dẫn các đơn vị thực hiện theo quy định.

2. Về chính sách thuế đối với hoạt động khám sức khỏe của Trung tâm y tế dự phòng

Điểm d Khoản 1 Điều 2 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008 quy định:

“Điều 2. Người nộp thuế

1. Người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của Luật này (sau đây gọi là doanh nghiệp), bao gồm:

d) Đơn vị sự nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam;”

Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 128/2011/TT-BTC ngày 12/9/2011 của Bộ Tài chính hướng dn thuế GTGT và thuế TNDN đối với cơ sở y tế công lập quy định:

1.1. Thu nhập được min thuế:

Thu nhập từ khám bệnh chữa bệnh theo Khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc viện phí do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành đối với cơ sở y tế công lập trực thuộc Bộ Y tế hoặc do Chủ tịch UBND tnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành đi với cơ sở y tế công lập do địa phương quản lý; Thu nhập từ dịch vụ ăn ung dinh dưỡng lâm sàng theo chế độ bệnh tật: qua ng tiêu hóa, qua đường tĩnh mạch; Thu nhập từ dịch vụ trong lĩnh vực y tế dự phòng, kiểm nghiệm, kiểm định có thu phí, lệ phí theo quy định của Pháp lệnh phí, lệ phí; và các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN theo quy định tại Mục VI Phn C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính.

1.2. Thu nhập chịu thuế:

Thu nhập từ dịch vụ khám chữa bệnh (ngoài thu nhập quy định tại khoản 1.1 điều này) và các khoản thu nhập khác theo quy định.”

Khoản 1 Điều 1 Thông tư số 51/2014/TT-BYT ngày 29/12/2014 của Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế dự phòng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quy định:

“Điều 1. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh) đơn vị sự nghiệp y tế công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện các dịch vụ công về y tế theo quy định của pháp luật.”

Điều 1 và Điều 2 Thông tư số 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế quy định:

“Điều 1. Đối tượng nộp phí

Đối tượng nộp phí là tổ chức, cá nhân được cơ quan y tế dự phòng, cơ quan kim dịch y tế của Việt Nam thực hiện:

1. Các hoạt động y tế dự phòng gồm: Xét nghiệm phát hiện bệnh; xét nghiệm mu nước ăn ung, sinh hoạt, nước thải và khí thải; kim định vc xin, sinh phẩm; tạo mu và định loại véc tơ; chích ngừa...”

“Điều 2. Mức thu phí

Mức thu phí y tế dự phòng và kiểm dịch y tế thực hiện theo Biểu mức thu phí ban hành kèm theo Thông tư này... "

Căn cứ các quy định nêu trên:

Trường hợp Trung tâm y tế dự phòng Nam Định cung cấp dịch vụ y tế dự phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao cho đối tượng thu phí theo quy định tại Thông tư số 08/2014/TT-BTC ngày 15/01/2014 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí y tế dự phòng, kiểm dịch y tế thì đơn vị thực hiện thu phí theo mức phí, nộp phần thu phí vào Ngân sách Nhà nước và để lại đơn vị sử dụng theo tỷ lệ quy định tại Thông tư s 08/2014/TT-BTC.

Trường hợp Trung tâm y tế dự phòng tỉnh Nam Định tổ chức hoạt động dịch vụ (cho các đối tượng không thuộc đối tượng nộp phí theo pháp lệnh phí, lệ phí và Thông tư s 08/2014/TT-BTC) và có thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư 128/2011/TT-BTC ngày 12/9/2011 của Bộ Tài chính về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sy tế công lập thì thực hiện nộp thuế theo quy định.

Kể từ ngày 01/01/2017, Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25/11/2015 có hiệu lực thi hành, danh mục dịch vụ y tế dự phòng chuyển sang giá dịch vụ; vì vậy, đơn vị thực hiện dịch vụ y tế dự phòng kê khai, nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

3. Về sử dụng hóa đơn, chứng từ khi thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo him y tế của Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc tỉnh

Tại điểm 5 công văn số 8418/BTC-TCT ngày 23/6/2015 của Bộ Tài chính về hóa đơn, chứng từ khi thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đã có hướng dn cụ thể đối với Ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ thuộc tỉnh. Đề nghị Cục Thuế tỉnh Nam Định nghiên cứu công văn nêu trên để thực hiện.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Nam Định được biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCTr Cao Anh Tuấn (đ
b/c);
- Các Vụ: CST, HCSN - BTC;
- Vụ PC - TCT;
- L
ưu: VT, CS (4b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Lưu Đức Huy

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5240/TCT-CS ngày 11/11/2016 về chính sách thuế đối với hoạt động của cơ sở y tế do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.274

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 52.23.219.12