Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5213/TCT-QLN về việc xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước của Công ty Chế biến Nông sản thực phẩm xuất nhập khẩu Hải Dương do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5213/TCT-QLN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Khổng Thị Thanh
Ngày ban hành: 14/12/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 5213/TCT-QLN
V/v: xóa nợ thuế

Hà Nội, ngày 14  tháng 12 năm 2007

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hải Dương

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2414/CT–QLTN&CCNT ngày 30/11/2007 của Cục Thuế tỉnh Hải Dương về việc xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của Công ty Chế biến Nông sản thực phẩm xuất nhập khẩu Hải Dương theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC , Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để có cơ sở giải quyết xóa nợ thuế của Công ty, đề nghị Cục thuế bổ sung hồ sơ và giải trình một số chỉ tiêu sau:

1. Theo hướng dẫn tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC  thì số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN được xóa tối đa bằng số nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của doanh nghiệp tính đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần nhưng không vượt quá số lỗ còn lại của doanh nghiệp tính đến thời điểm chính thức chuyển sang công ty cổ phần. Tuy nhiên, theo trình bày tại công văn số 2414/CT-QLNT&CCNT của Cục Thuế và bản chi tiết số nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN (kèm theo Phụ lục 2) thì đến thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần, đơn vị đã hết lỗ.

Đề nghị Cục Thuế kiểm tra lại: đến thời điểm chính thức chuyển thành Công ty cổ phần, lỗ lũy kế của đơn vị là bao nhiêu?

2. Trường hợp Công ty có lỗ lũy kế, đề nghị Cục Thuế bổ sung các hồ sơ, tài liệu sau:

- Văn bản đề nghị xóa nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định về giá trị doanh nghiệp.

- Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp tại thời điểm doanh nghiệp chính thức chuyển thành công ty cổ phần của cơ quan có thẩm quyền.

- Biên bản xác định giá trị doanh nghiệp kèm theo giải trình chi tiết Nợ phải trả của doanh nghiệp tại cùng thời điểm.

Các tài liệu trên phải là bản chính hoặc bản photo có dấu sao y bản chính.

3. Khoản nợ phạt 1 lần thuế 199.897.555 đồng không thuộc đối tượng được xóa. Đề nghị Cục Thuế xác định lại chính xác số nợ thế và các khoản phải nộp NSNN, thuộc đối tượng được xóa và có công văn đề nghị xóa theo đúng mẫu Phụ lục 2 tại Thông tư số 32/2002/TT-BTC (công văn số 2414/CT-QLN&CCNT chưa đúng mẫu).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Hải Dương biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Công ty CP Chế biến NSTP XK Hải Dương
- Lưu: VT; QLN (2b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ NỢ VÀ CCT
PHÓ TRƯỞNG BAN
Khổng Thị Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5213/TCT-QLN về việc xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước của Công ty Chế biến Nông sản thực phẩm xuất nhập khẩu Hải Dương do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.157
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7