Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5175/TCHQ-KTTT về việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5175/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 28/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 5175/TCHQ-KTTT
V/v kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế.

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Thời gian qua, Tổng cục Hải quan giải quyết khiếu nại một số trường hợp về giá tính thuế theo trình tự, thẩm quyền quy định. Qua nghiên cứu hồ sơ giải quyết khiếu nại thấy tình trạng một vài Cục Hải quan tỉnh, thành phố chưa thực hiện đúng quy định hiện hành về giá tính thuế. Cụ thể:

- Về cơ sở nghi vấn trị giá khai báo:

+ Cơ sở nghi vấn chung chung, không cụ thể rõ ràng như: thấp hơn dữ liệu giá tính thuế trên GTT 22, thấp hơn giá thị trường, thấp hơn giá quy đổi trên Internet ... nhưng không in gửi kèm hồ sơ tham vấn các thông tin, tài liệu nghi vấn để chuyển bộ phận tham vấn. Gây khó khăn cho việc tham vấn và giải quyết khiếu nại sau này (nếu có).

- Về việc tham vấn, xác định giá:

+ Doanh nghiệp đến bổ sung hồ sơ tham vấn nhưng không ghi vào biên bản, người của Doanh nghiệp tham gia tham vấn không có giấy uỷ quyền; Kết thúc biên bản tham vấn không ghi trị giá tính thuế dự kiến (nếu bác bỏ); Biên bản tham vấn còn nhầm lẫn, sai sót ghi không đúng số - ngày Tờ khai tham vấn.

+ Tham vấn, xác định trị giá quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai không đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

+ Nội dung tham vấn bác bỏ trị giá khai báo trong Biên bản tham vấn không nêu lý do, cơ sở bác bỏ hoặc cơ sở bác bỏ trị giá khai báo không đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

+ Việc sử dụng thông tin xác định trị giá sau tham vấn chưa đúng quy định như: xác định trị giá tính thuế theo mức giá tại danh mục quản lý rủi ro, danh mục trọng điểm; sử dụng giá trên Intemet và khấu trừ 20% để áp đặt trị giá tính thuế theo phương pháp 6.

- Về việc thu thập thông tin từ các nguồn khác để xây dựng cơ sở dữ liệu giá:

Thông tin giá thu thập từ nguồn Thị trường, Internet ... để xây dựng cơ sở dữ liệu giá chưa thực hiện đúng trình tự, phương pháp quy định tại Phụ lục Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính như: Các thông tin giá khác phải được in ra giấy (internet); khảo sát thị trường (Phiếu khảo sát) ... trước khi sử dụng phải lập tờ trình báo cáo Lãnh đạo phê duyệt.

- Về việc báo cáo hồ sơ khiếu nại theo yêu cầu của Tổng cục:

+ Còn tình trạng báo cáo chậm trễ, không đúng nội dung yêu cầu, phải báo cáo nhiều lần; Dẫn đến việc giải quyết khiếu nại lần 2 của Tổng cục Hải quan bị chậm trễ, ảnh hưởng đến thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

+ Nội dung báo cáo hồ sơ giải quyết khiếu nại không chính xác. Ví dụ: Theo phiếu chuyển nghiệp vụ của Chi cục ghi cơ sở nghi vấn là: giá khai báo thấp hơn thông tin dữ liệu (giá thành phẩm thấp hơn nguyên liệu). Tuy nhiên, theo báo cáo của Cục thì cơ sở nghi vấn là: thông tin GTT 22 của mặt hàng tương tự, khác xuất xứ quy định tại tiết b.3.6 khoản 3 mục I phần III TT 40....

Một số nội dung trên đã được Tổng cục nhắc nhở, chấn chỉnh tại công văn số 2308/TCHQ-KTTT ngày 27/4/2009. Tuy nhiên, việc thực hiện còn chưa đầy đủ, kịp thời.

Căn cứ Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính Phủ; Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008; Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính; Quyết định 1636/QĐ-TCHQ ngày 04/8/2008, công văn 4046/TCHQ-KTTT ngày 21/8/2008 của Tổng cục Hải quan.

Để việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế đúng quy định; Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện đúng các quy định về công tác kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế tại các văn bản nêu trên và các văn bản chỉ đạo về công tác giá khác của Tổng cục Hải quan. Trong đó tập trung khắc phục các sai sót nêu trên. Cụ thể:

1/ Về việc xác định cơ sở nghi vấn:

Xác định dấu hiệu nghi vấn trị giá khai báo theo đúng quy định tại tiết b.3 khoản 3 mục I phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính. Trong đó phải ghi rõ và in kèm các dữ liệu thông tin, tài liệu khi xác định dấu hiệu nghi vấn trị giá khai báo của lô hàng để chuyển bộ phận tham vấn.

2/ Về tham vấn, xác định trị giá:

- Thời hạn tham vấn, xác định giá thực hiện trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng ký Tờ khai theo quy định tại tiết d.3 khoản 5 mục I phần III Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính.

Trường hợp Doanh nghiệp không thể tham gia tham vấn trong thời hạn 30 ngày hoặc trong quá trình tham vấn cần kéo dài thêm thời gian để xác minh thông tin tham vấn thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 11 công văn số 4190/TCHQ-KTTT ngày 14/7/2009 của Tổng cục Hải quan.

- Về nội dung Biên bản tham vấn:

+ Phải ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung tham vấn theo đúng quy định của quy trình kiểm tra, xác định trị giá tính thuế của Tổng cục Hải quan. Trường hợp Doanh nghiệp bổ sung tài liệu chứng từ phải được ghi vào Biên bản tham vấn.

+ Đại diện Doanh nghiệp đến tham vấn phải là người có thẩm quyền hoặc được uỷ quyền bằng văn bản và phải ghi chép thông tin này vào Biên bản tham vấn.

+ Các trường hợp bác bỏ trị giá khai báo phải đúng quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính. Biên bản tham vấn phải nêu rõ lý do, cơ sở bác bỏ hay chấp nhận trị giá khai báo đồng thời đưa ra trị giá tính thuế dự kiến có cơ sở (nếu bác bỏ).

- Về việc sử dụng thông tin dữ liệu giá để xác định trị giá tính thuế sau khi bác bỏ trị giá giao dịch: yêu cầu thực hiện đúng theo quy định tại điểm b mục 3 phần II Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính; thực hiện đúng trình tự, nguyên tắc các phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định tại Thông tư số 40/2008/TT-BTC; Không sử dụng mức giá tại các danh mục quản lý rủi ro, danh mục trọng điểm hoặc mức giá giả định để xác định trị giá.

3/ Về việc thu thập thông tin trong cơ sở dữ liệu giá: Các nguồn thông tin thị trường, Intemet thu thập được phải được phân tích, đánh giá, tổng hợp theo đúng phương pháp, trình tự quy định tại Phụ lục Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính và trình lãnh đạo phê duyệt trước khi sử dụng.

4/ Về việc báo cáo hồ sơ khiếu nại:

Báo cáo chính xác, đầy đủ theo nội dung yêu cầu của Tổng cục; Hồ sơ sao gửi phải được đóng dấu sao Y và gửi về Tổng cục đúng thời gian đã yêu cầu.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

 

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
 KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5175/TCHQ-KTTT ngày 28/08/2009 về việc kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.169

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.77
server250