Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4953/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 06/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4953/TCT-CS
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Vincom.

Trả lời Công văn số 370-10/CV-VJSC ngày 23/9/2010 của Công ty cổ phần Vincom đề nghị hướng dẫn về thuế đối với chuyển nhượng cổ phiếu niêm yết ở nước ngoài và trả cổ tức cho nhà thầu nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu:

Thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Vincom phát hành, niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST) là thu nhập phát sinh tại Singapore, do đó thực hiện nộp thuế theo quy định của Luật thuế Singapore, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Singapore và các nước, vùng lãnh thổ.

2. Về chính sách thuế đối với thu nhập từ cổ tức:

2.1 Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với thu nhập từ cổ tức:

- Tại điểm 3.2, Mục II, Phần A, Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính quy định thu nhập từ đầu tư vốn, cụ thể:

”Lợi tức, cổ tức nhận được từ việc góp vốn cổ phần”.

- Tại Mục III, Phần C, Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên quy định về việc khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, cụ thể:

“Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân không cư trú được xác định bằng tổng số tiền mà cá nhân không cư trú nhận được từ việc đầu tư vốn vào tổ chức, cá nhân tại Việt Nam nhân (x) với thuế suất 5%”.

- Tại điểm 1.2.2, Mục II, Phần D, Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên quy định về việc khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn

“Trước mỗi lần trả lợi tức, cổ tức cho cá nhân đầu tư vốn, các tổ chức có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Số thuế khấu trừ được xác định bằng lợi tức, cổ tức mỗi lần trả nhân (x) với thuế suất 5%”.

Tại Khoản 1, Điều 7, Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC nêu trên quy định về khai thuế đối với cá nhân có thu nhập từ đầu tư vốn đối với trường hợp nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng:

“Cá nhân nhận cổ tức bằng cổ phiếu hoặc nhận cổ phiếu thưởng chưa phải nộp thuế TNCN khi nhận cổ phiếu. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, cá nhân phải nộp thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán và thu nhập từ đầu tư vốn”.

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên thì cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập từ cổ tức từ cổ phiếu của Công ty cổ phần Vincom phát hành, niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST) phải nộp thuế TNCN tại Việt Nam đối với khoản thu nhập này. Tổ chức trả cổ tức có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN và nộp vào NSNN. Số thuế khấu trừ được xác định bằng lợi tức, cổ tức mỗi lần trả nhân với thuế suất 5% nếu trả bằng tiền. Trường hợp cổ tức trả bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng thì thời điểm xác định thu nhập tính thuế là thời điểm chuyển nhượng cổ phiếu. Trường hợp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ký giữa Việt Nam và các nước có quy định khác về việc nộp thuế thì thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập là cổ tức từ cổ phiếu của Công ty cổ phần Vincom phát hành, niêm yết và giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore (SGX-ST) thực hiện theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã ký.

2.2. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) đối với thu nhập từ cổ tức.

Tại Khoản 6, Điều 4, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 quy định:

“Thu nhập được chia từ hoạt động góp vốn, liên doanh, liên kết với doanh nghiệp trong nước, sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Luật này” thuộc thu nhập miễn thuế.

Căn cứ theo quy định trên thì thu nhập từ cổ tức của nhà đầu tư là tổ chức được chia từ hoạt động góp vốn, mua cổ phần của Công ty cổ phần Vincom (sau khi đã nộp thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN) là thu nhập được miễn thuế TNDN tại Việt Nam.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần Vincom biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Vụ PC (BTC);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT, CS (6b).

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4953/TCT-CS ngày 06/12/2010 trả lời chính sách thuế đối với chuyển nhượng cổ phiếu niêm yết ở nước ngoài và trả cổ tức cho nhà thầu nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


5.095

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251