Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4588/TCT-DNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 20/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4588/TCT-DNK
 V/v: hạch toán vào chi phí  lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2005 

 

Kính Gửi : Cục Thuế Tỉnh Thái Bình

Trả lời Công văn số 1468/CT-TTr II ngày 29/9/2005 của Cục thuế đề nghị xem xét giải quyết đối với khoản chi phí lãi tiền vay của Xí nghiệp Dệt Hồng Quân, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 35 Luật thuế lợi tức; Điểm 3d Mục I, Phần C Mục IV Thông tư số 75A TC/TCT ngày 31/8/1993 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 57/CP ngày 28/8/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế lợi tức và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế lợi tức;

Căn cứ công văn số 1468/CT-TTr II của Cục Thuế tỉnh Thái Bình đã xác định thực tế các năm 1996, 1997, 1998 Xí nghiệp Dệt Hồng Quân có vay vốn của Ngân hàng để mua nguyên vật liệu, mua tài sản cố định phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Tổng cục Thuế chấp thuận cho Xí nghiệp Dệt Hồng Quân được hạch toán khoản trả lãi tiền vay vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, tạo ra doanh thu, thu nhập các năm 1997, 1998 vào chi phí sản xuất kinh doanh các năm này.

Trường hợp sau khi hạch toán trả lãi tiền vay vào chi phí sản xuất kinh doanh nếu Xí nghiệp Dệt Hồng Quân bị lỗ thì được chuyển lỗ sang những năm sau. Thời gian được chuyển lỗ không quá 2 năm, cụ thể;

Lỗ của năm 1997 được chuyển sang năm 1998, 1999;

Lỗ của năn 1998 được chuyển sang năm 1999, 2000;

Đề nghị Cục thuế hướng dẫn Xí nghiệp Dệ Hồng Quân điều chỉnh lại quyết toán thuế các năm 1997, 1998, 1999. Trường hợp qua điều chỉnh quyết toán, nếu phát sinh số thuế nộp thừa thì số thuế nộp thừa được kết chuyển trừ vào các năm sau

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, DNK

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 Phạm Văn Huyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4588/TCT-DNK ngày 20/12/2005 của Tổng Cục Thuế về việc hạch toán vào chi phí lãi tiền vay

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.498

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.136.189