Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4575/UBND-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: ***
Ngày ban hành: 18/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 4575/UBND-NC
Về việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 166/2008/NQ-HĐND, kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh Khoá VII.

Mỹ Tho, ngày 18 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Giám đốc Sở Tư pháp;
- Giám đốc Sở Tài chính;
- Chủ tịch UBND các huyện, TP Mỹ Tho, TX Gò Công;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

 

Ngày 03/07/2008, Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa VII, kỳ họp thứ 15 thông qua Nghị quyết số 166/2008/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Để tổ chức thực hiện Nghị quyết số 166/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công (cấp huyện), Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (cấp xã) theo thẩm quyền chỉ đạo việc tổ chức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch theo đúng quy định. Đồng thời tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và niêm yết công khai các trình tự, thủ tục và mức thu lệ phí cho từng loại việc đăng ký hộ tịch tại trụ sở cơ quan.

Đối với việc đăng ký hộ tịch thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tư pháp tổ chức thu quản lý, sử dụng lệ phí theo đúng quy định.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc thu quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch đúng quy định.

3. Sở Tư pháp tiến hành rà soát Quyết định số 1491/QĐ-UBND ngày 18/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc sửa đổi, bổ sung quy định trình tự, thủ tục, lệ phí và thời gian giải quyết thủ tục hành chính ba cấp ở một số lĩnh vực chủ yếu trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số 4367/QĐ-UBND ngày 22/11/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp nội dung Nghị quyết số 166/2008/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Việc sử dụng số tiền lệ phí được trích để lại cho cơ quan thu lệ phí:

Số tiền lệ phí được trích để lại cho cơ quan thu lệ phí được chi theo đúng quy định tại khoản 2, điều 12 Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ (được sửa đổi theo Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006), bao gồm các nội dung chi sau:

- Chi phí tiền công và các khoản phụ cấp theo tiền công trả cho lao động thuê ngoài thực hiện việc thu lệ phí theo chế độ quy định (nếu có);

- Chi trả phụ cấp, làm thêm giờ cho cán bộ trực tiếp làm công tác đăng ký hộ tịch theo chế độ quy định (nếu có);

- Chi phí in ấn (mua) các loại sổ, biểu mẫu hộ tịch ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã (kể cả biểu mẫu cấp cho đối tượng được miễn thu lệ phí);

- Chi hỗ trợ việc xác minh, phỏng vấn, thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng ...;

- Chi bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp thực hiện đăng ký hộ tịch, thu lệ phí trong đơn vị theo nguyên tắc: bình quân một năm, một người tối đa bằng 03 (ba) tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay cao hơn năm trước và tối đa bằng 02 (hai) tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay thấp hơn hoặc bằng năm trước, sau khi đảm bảo các chi phí nêu trên.

5. Việc lập dự toán và quyết toán thu, chi lệ phí:

Hàng năm cùng với việc lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, cơ quan tổ chức thu lệ phí lập dự toán thu, chi lệ phí đăng ký hộ tịch gửi cơ quan tài chính cùng cấp xem xét, tổng hợp vào dự toán ngân sách địa phương.

Riêng cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí vào dự toán chi ngân sách khoản chi mua sổ hộ tịch và biểu mẫu hộ tịch để phục vụ công tác đăng ký và quản lý hộ tịch ở địa phương.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở và địa phương kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT.HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PVP Đỗ Chung Thuỷ;
- Lưu: VT, (D).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4575/UBND-NC ngày 18/08/2008 về tổ chức thực hiện Nghị quyết 166/2008/NQ-HĐND do Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.176

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228